Ciències i Tecnologia

Inicio

MATÈRIES OBLIGATÒRIES:

 • Llengua Castellana i Literatura I (3 hores)
 • Anglés: Llengua Estrangera I (3 hores)
 • Valencià: Llengua i Literatura I (3 hores)
 • Educació Física (3 hores)
 • Filosofia (3 hores)
 • Tutoria (1 hora)

MATÈRIES DE LA MODALITAT:

 • Matemàtiques I (4 hores)
 • Física i Química (4 hores)

I triar UNA entre:

 • Biologia, Geologia i Ciències Ambientals (4 hores)
 • Tecnologia i Enginyeria I (4 hores)
 • Dibuix Tècnic I (4 hores)

MATÈRIES OPTATIVES (Triar una):

 • Francés: Segona Llengua Estrangera I (4 hores)
 • Programació, Xarxes i Sistemes Informàtics I (4 hores)
 • Biologia Humana i Salut (4 hores)
 • Producció Musical (4 hores)
 • Comunicació Audiovisual (4 hores)
 • Dibuix Tècnic I o Tecnologia i Enginyeria I (4 hores)

MATÈRIA OPCIONAL*:

 • Religió (1 hora)

* Si desitja, pot triar la matèria de Religió, la qual es cursa de manera voluntària, i afig 1 hora a l’horari lectiu de l’alumne/a.

Inicio

MATÈRIES OBLIGATÒRIES:

 • Llengua Castellana i Literatura II (3 hores)
 • Anglés: Llengua Estrangera II (3 hores)
 • Valencià: Llengua i Literatura II (3 hores)
 • Història d’Espanya (3 hores)
 • Història de la Filosofia (3 hores)
 • Tutoria (1 hora)

MATÈRIES DE LA MODALITAT:

Triar UNA entre:

 • Matemàtiques II (4 hores)
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II (4 hores)

I triar DOS (una de cada bloc) entre:

BLOC 1

 • Biologia (4 hores)
 • Física (4 hores)

BLOC 2

 • Química (4 hores)
 • Tecnologia i Enginyeria II (4 hores)
 • Dibuix Tècnic II (4 hores)

MATÈRIES OPTATIVES (Triar una):

 • Francés: Llengua Estrangera II (4 hores)
 • Programació, Xarxes i Sistemes Informàtics II (4 hores)
 • Activitat Física per a la Salut i el Desenvolupament Personal (4 hores)
 • Psicologia (4 hores)
 • Projecte d’Investigació (4 hores)
 • El Treball Experimental en Física i Química (4 hores)

MATÈRIA OPCIONAL*:

 • Religió (1 hora)

* Si desitja, pot triar la matèria de Religió, la qual es cursa de manera voluntària, i afig 1 hora a l’horari lectiu de l’alumne/a.

 

 

 

BioGeosfera: Biología y Geología 1º Bachillerato - Apuntes, recursos y actividades

BioGeosfera: Biología 2º Bachillerato - Apuntes, recursos y actividades