E.S.O.

L’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria forma part de l’ensenyament bàsic. D’acord amb el que estableix la Constitució Espanyola (art.27.4) té caràcter obligatori i gratuït. Aquesta etapa educativa té una duració de quatre cursos acadèmics, que se segueixen ordinàriament entre els 12 i els 16 anys d’edat.

L’alumnat pot accedir al primer curs l’any natural en el qual complisca 12 anys i, amb caràcter general, té dret a romandre escolaritzat en règim ordinari fins als 18 anys, complits l’any en què finalitze el curs.

L’educació secundària obligatòria s’organitza en matèries diferenciades, tenint en compte tant la finalitat d’una educació comuna com la necessària atenció a la diversitat de l’alumnat.

En aquesta etapa, es presta especial atenció a la tutoria personal de l’alumnat, així com a la seua orientació educativa, psicopedagògica i professional.

L’educació secundària obligatòria contribueix a desenvolupar en l’alumnat, entre altres, les següents capacitats:

  • Conéixer, assumir responsablement els seus deures i exercir els seus drets en el respecte als altres; practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups; exercitar-se en el diàleg, afermant els drets humans com a valors comuns d’una societat plural, oberta i democràtica; i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica.
  • Adquirir, desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a condició necessària per a una realització eficaç dels processos de l’aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal.
  • Fomentar actituds que afavorisquen la convivència en els àmbits escolar, familiar i social.
  • Valorar i respectar, com un principi essencial de la nostra Constitució, la igualtat de drets i oportunitats de totes les persones, amb independència del seu sexe i identitat sexual, i rebutjar els estereotips i qualsevol discriminació.

En l’IES LA NÍA t’oferim tots els ensenyaments de l’ESO, inclosos els programes de 3r i 4t PDC. Les matèries de cadascuna d’aquests ensenyaments les pots consultar en els següents enllaços:


*PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR

Els programes de diversificació curricular (PDC) estan orientats a la consecució del títol de graduat en educació secundària obligatòria per part dels qui presenten dificultats rellevants d’aprenentatge després d’haver rebut, si és el cas, mesures de suport en el primer o segon curs d’aquesta etapa, o als qui aquesta mesura d’atenció a la diversitat els siga favorable per a l’obtenció del títol.