Batxillerat

L’etapa de batxillerat té com a finalitat proporcionar formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements, habilitats i actituds que permeten desenvolupar funcions socials i incorporar-se en la vida activa amb responsabilitat i aptitud. Així mateix, aquesta etapa haurà de permetre l’adquisició i l’assoliment de les competències indispensables per al futur formatiu i professional, i capacitar per a l’accés a l’educació superior. Amb aquesta línia, es treballa en un enfocament competencial que es fonamente en aprenentatges desenvolupats a partir de situacions reals i que capaciten per a fer un ús eficaç en contextos diferents d’aquells en què es produeixen.

Així mateix, aquesta etapa ha de preparar a l’alumnat per a l’itinerari acadèmic-professional posterior, així com proporcionar una sòlida cultura integral i aportar interés pel coneixement, pel treball i per l’aprenentatge i rigor en el treball.
Pot accedir als estudis de batxillerat, en qualsevol de les seues modalitats, l’alumnat que estiga en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria o de qualsevol dels títols de tècnic o tècnic superior de formació professional, o d’arts plàstiques i disseny, o tècnic esportiu o tècnic esportiu superior. 

Els i les alumnes poden romandre cursant batxillerat en règim ordinari durant quatre anys, consecutius o no. L’alumnat que esgota aquest límit, en cursos consecutius o no consecutius, sense haver superat totes les matèries, únicament pot continuar els seus estudis en els règims de batxillerat per a persones adultes, nocturn o a distància, així com presentar-se a les proves per a obtindre directament el títol de batxiller.
Una vegada finalitzada favorablement l’etapa de batxillerat, s’obté el títol de batxiller. Aquest títol és únic i s’expedeix amb l’expressió de la modalitat cursada i de la nota mitjana obtinguda.


En l’IES LA NÍA oferim les següents modalitats de batxillerat:

  • Ciències i Tecnologia: Aquesta modalitat es dirigeix a alumnes i alumnes interessats pel món biosanitari, els processos tecnològics, les matemàtiques i les ciències experimentals (Física, Química, Biologia o Geologia).
  • Humanitats i Ciències Socials: és la modalitat més adequada per als estudiants que tenen inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques o el turisme.
  • General: és el batxillerat més obert. Permet configurar itineraris formatius molt diversos, ja que si tries aquesta opció podràs cursar matèries pròpies de la resta de modalitats.

El Batxillerat s’organitza, en cadascuna de les modalitats, en matèries comunes, matèries específiques de modalitat i matèries optatives:

  1. Les matèries comunes del batxillerat les ha de cursar tot l’alumnat, ja que ofereixen una base comuna d’aprenentatges.
  2. Les matèries específiques de modalitat estan vinculades a una modalitat del batxillerat i l’alumnat pot triar algunes en funció del seu itinerari acadèmic.
  3. Les matèries optatives contribueixen a completar la formació de l’alumnat i la seua orientació acadèmica aprofundint en aspectes propis de la modalitat triada o bé ampliant la seua formació a nous camps de coneixement.

Les diferents matèries de cadascuna d’aquestes modalitats les pots consultar en els següents enllaços:

  • Batxillerat de Ciències i Tecnologia
  • Batxillerat de Ciències Socials
  • Batxillerat d’Humanitats
  • Batxillerat General