Esportista d’elit-Batxillerat.

CONVALIDACIÓ DE LA MATÈRIA OPTATIVA DE BATXILLERAT I EXEMPCIÓ O ADAPTACIÓ CURRICULAR DE LA MATÈRIA EDUCACIÓ FÍSICA DE PRIMER DE BATXILLERAT PER A L’ALUMNAT QUE COMPAGINA ELS ESTUDIS DE BATXILLERAT AMB LA CONDICIÓ D’ESPORTISTA D’ALT NIVELL
Per a l’alumnat que compagina els ensenyaments de Batxillerat amb la pràctica esportiva reconeguda per a les persones que acrediten la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit, o amb la condició de personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge d’elit de la Comunitat Valenciana, es disposa la possibilitat de convalidació de la matèria optativa del curs de Batxillerat en què l’alume o alumna estiga matriculat o matriculada independentment de la modalitat que estiga cursant, la possibilitat d’exempció de la matèria Educació Física, d’acord amb l’article 32 del Decret 108/2022.
Així mateix, per a l’alumnat que complisca la condició del punt anterior, es disposa la possibilitat de l’adaptació curricular de la matèria Educació Física d’acord amb l’article 10 i amb la disposició addicional primera del Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell, de mesures de suport a esportistes d’elit i al personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana.
S’ha d’adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:
a) Esportistes d’alt nivell: document que acredite estar inclòs o inclosa en la relació d’esportistes d’alt nivell publicada en el Boletín Oficial del Estado.
b) Esportistes d’elit o personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana: document que acredite estar inclòs o inclosa en les relacions d’esportistes d’elit i de personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge d’elit publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
c) Esportistes d’alt rendiment: c.1. De fora de la Comunitat Valenciana: acreditació d’aquesta condició mitjançant el certificat del Consell Superior d’Esports durant el curs acadèmic a què es referisca aquest certificat. c.2. De la Comunitat Valenciana: acreditació d’aquesta condició mitjançant el certificat de la direcció general competent en matèria d’esport durant el curs acadèmic a què es referisca aquest certificat.
Una vegada emplenada i signada la sol·licitud ha de presentar-la abans del 31 d’octubre en la Secretaria del centre en l’hora del pati. Haurà d’annexar el document justificatiu per a la convalidació o exempció que s’indique en la sol·licitud.

Les resolucions es realitzaran al més prompte possible, abans que finalitze el mes de novembre. Mentrestant els alumnes han d’assistir a les classes que vulguen convalidar o sol·licitar l’exempció

Música-Batxillerat.

SOL·LICITUD DE CONVALIDACIÓ DE MATÈRIES PER A L’ALUMNAT QUE COMPAGINA ELS ESTUDIS DE BATXILLERAT AMB ELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA
Per a l’alumnat que compagina els ensenyaments de Batxillerat amb els ensenyaments professionals de Música, es disposa la possibilitat de convalidació de la matèria optativa del curs de Batxillerat en què l’alume o alumna estiga matriculat o matriculada independentment de la modalitat que estiga cursant, d’acord amb l’article 34 del Decret 108/2022.
Així mateix, també possibilita, per a aquest alumnat, la convalidació de determinades matèries de les modalitats d’Arts i d’Humanitats i Ciències Socials per a l’alumnat que curse o haja cursat determinades matèries dels ensenyaments professionals de Música i les tinga superades en finalitzar el curs acadèmic en el qual se sol·licita la convalidació.
Juntament amb la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació següent:
a) Per a la convalidació de la matèria optativa, el certificat de matrícula dels ensenyaments professionals de Música en el curs acadèmic en el qual se sol·licita la convalidació. Perquè aquesta convalidació siga finalment efectiva, s’ha de mantindre la matrícula en ambdós ensenyaments fins a l’avaluació final ordinària del curs acadèmic per al qual se sol·licite.
b) Per a la convalidació de determinades matèries de les modalitats d’Arts i d’Humanitats i Ciències Socials, el certificat de notes amb la superació de l’assignatura corresponent, o el certificat de matrícula on conste que l’assignatura s’està cursant en el curs acadèmic per al qual se sol·licita la convalidació. Perquè aquesta convalidació siga finalment efectiva, s’ha de tindre superada l’assignatura dels ensenyaments professionals de Música en l’avaluació final ordinària del curs acadèmic per al qual se sol·licite.

Una vegada emplenada i signada la sol·licitud ha de presentar-la abans del 31 d’octubre en la Secretaria del centre en l’hora del pati. Haurà d’annexar el document justificatiu per a la convalidació o exempció que s’indique en la sol·licitud.

Les resolucions es realitzaran al més prompte possible, abans que finalitze el mes de novembre. Mentrestant els alumnes han d’assistir a les classes que vulguen convalidar o sol·licitar l’exempció

Dansa-Batxillerat.

SOL·LICITUD DE CONVALIDACIÓ I EXEMPCIÓ DE MATÈRIES DE BATXILLERAT PER A L’ALUMNAT QUE COMPAGINA ELS ESTUDIS DE BATXILLERAT AMB ELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE DANSA
Per a l’alumnat que compagina els ensenyaments de Batxillerat amb els ensenyaments professionals de Dansa, es disposa la possibilitat de convalidació de la matèria optativa del curs de Batxillerat en què l’alume o alumna estiga matriculat o matriculada independentment de la modalitat que estiga cursant, i la possibilitat d’exempció de la matèria d’Educació Física, d’acord amb l’article 33 del Decret 108/2022.
Així mateix, també possibilita, per a aquest alumnat, la convalidació de determinades matèries de les modalitats d’Arts i d’Humanitats i Ciències Socials per a l’alumnat que curse o haja cursat determinades matèries dels ensenyaments professionals de Dansa i les tinga superades en finalitzar el curs acadèmic en el qual se sol·licita la convalidació.
S’ha d’adjuntar amb la sol·licitud la documentació següent:
a) Per a la convalidació de la matèria optativa, el certificat de matrícula dels ensenyaments professionals de Dansa en el curs acadèmic en el qual se sol·licita la convalidació. Perquè aquesta convalidació siga finalment efectiva, s’ha de mantindre la matrícula en ambdós ensenyaments fins a l’avaluació final ordinària del curs acadèmic per al qual se sol·licite.
b) Per a la convalidació de determinades matèries de la modalitat d’Arts i d’Humanitats i Ciències Socials, el certificat de notes amb la superació de l’assignatura corresponent, o el certificat de matrícula on conste que l’assignatura s’està cursant en el curs acadèmic per al qual se sol·licita la convalidació. Perquè aquesta convalidació siga finalment efectiva, s’ha de tindre superada l’assignatura dels ensenyaments professionals de Dansa en l’avaluació final ordinària del curs acadèmic per al qual se sol·licite.
c) Per a l’exempció de la matèria Educació Física, el certificat de matrícula dels ensenyaments professionals de Dansa en el curs acadèmic en el qual se sol·licita la convalidació. Perquè aquesta convalidació siga finalment efectiva, s’ha de mantindre la matrícula en ambdós ensenyaments fins a l’avaluació final ordinària del curs acadèmic per al qual se sol·licite.

Una vegada emplenada i signada la sol·licitud ha de presentar-la abans del 31 d’octubre en la Secretaria del centre en l’hora del pati. Haurà d’annexar el document justificatiu per a la convalidació o exempció que s’indique en la sol·licitud.

Les resolucions es realitzaran al més prompte possible, abans que finalitze el mes de novembre. Mentrestant els alumnes han d’assistir a les classes que vulguen convalidar o sol·licitar l’exempció

Entrega de agendes

Bon dia, finalizat el termini de entrega de agendes, s’obri un nou ventall. A partir de hui, qui haja pagat la quota de soci, haurà de anar a Consergeria a arreplegar la agenda, on es deixará al nom del alumne/a.Qui sols vulga la agenda, també podrà comprar-la al preu de 5 euros, en la mateixa Consergeria.

Gràcies.

Esportista d’elit-ESO.

MESURES PER A L’ALUMNAT QUE COMPAGINA ELS ESTUDIS D’ESO I D'ESPORTISTA D’ALT NIVELL, D’ALT RENDIMENT O D’ELIT ESO.

Per a la convalidació de l'assignatura de l'assignatura optativa o l'exempció/adaptació de l'assignatura d'educació física per part de l'alumnat que compagina els estudis d'ESO amb la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit o amb la condició de personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge d’elit de la Comunitat Valenciana

El model de sol.licitud és:

https://ceice.gva.es/documents/162640733/369137781/06-OR_ANNEX+III_ORDRE+Sol%C2%B7licitud+convalidaci%C3%B3+i+exempci%C3%B3+ESPORTISTES_rev_Sol%C2%B7licitud+web_curs+2023-2024.pdf/779a23f4-18aa-eeaa-9c6a-18d55f858d36?t=1694430331747

Una vegada emplenada i signada la sol·licitud ha de presentar-la abans del 31 d’octubre en la Secretaria del centre en l’hora del pati. Haurà d’annexar el document justificatiu per a la convalidació o exempció que s’indique en la sol·licitud.

Les resolucions es realitzaran al més prompte possible, abans que finalitze el mes de novembre. Mentrestant els alumnes han d’assistir a les classes que vulguen convalidar o sol·licitar l’exempció

Dansa-ESO.

MESURES PER A L’ALUMNAT QUE COMPAGINA ELS ESTUDIS D’ESO I ELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE DANSA.
Per a la convalidació de l'assignatura de música o l'assignatura optativa o l'exempció de l'assignatura d'educació física per part de l'alumnat que compagina els estudis d'ESO i EP de Dansa, annexen la normativa.

Una vegada emplenada i signada la sol·licitud ha de presentar-la abans del 31 d’octubre en la Secretaria del centre en l’hora del pati. Haurà d’annexar el document justificatiu per a la convalidació o exempció que s’indique en la sol·licitud.

Les resolucions es realitzaran al més prompte possible, abans que finalitze el mes de novembre. Mentrestant els alumnes han d’assistir a les classes que vulguen convalidar o sol·licitar l’exempció.

230908_Instruccions de procediment_Dansa_Annex II