Admissió Batxillerat

L'alumnat de 4t de l'ESO que vulga cursar 1r de batxillerat ha de participar obligatòriament en l'admissió. Inclòs l'alumnat que està cursant estudis actualment en l'IES Joanot Martorell (si no participen es quedaran sense plaça en el centre). Per a això, deurà:

 • Presentar la seua sol·licitud telemàtica del 4 al 10 de juny en la web https://portal.edu.gva.es/adminova/es/inicio/ (Imprescindible emplenar el camp NIA en la sol·licitud, este el pots trobar en WebFamilia).
 • La nota mitjana de l'ESO s'envia telemàticament entre els centres educatius. En el cas que no ens arribe li la requerirem. Han de romandre atents al correu.
 • Llistat d'admesos provisional: 16 de juliol. El centre on se li adjudique el lloc escolar el podran consultar en la web https://portal.edu.gva.es/adminova/es/inicio/ o en el tauler d'anuncis del nostre centre. Poden presentar reclamacions telemàtiques al llistat fins al 18 de juliol.
 • Llistat d'admesos definitiu: 25 de juliol.
 • La matrícula (lliurament de documentació) de l'alumnat la podran realitzar de manera telemàtica en https://portal.edu.gva.es/adminova/es/inicio/ del 25 al 30 de juliol, o bé de manera presencial en la Secretària del centre del 25 al 31 de juliol. Atents a la web del centre on donarem instruccions sobre aquest tema.

IMPORTANT: L'alumnat que està cursant estudis en l'IES Joanot Martorell ha de presentar sol·licitud obligatòriament. Este alumnat té prioritat(*) i per a fer-la valdre ha d'emplenar en la sol·licitud els camps:

 • Marcar el check "Alumnat del propi centre"
 • En estudis actuals emplenar: 4ESO en el centre IES JOANOT MARTORELL.
  (*) Esta prioritat només s'aplica quan tries el nostre centre com a primera opció.

NOVETATS CURS 24-25:

S'implanta el DISTRICTE ÚNIC, això significa que els punts relatius al domicili laboral o familiar són els mateixos per a tots els residents en el mateix municipi. Conselleria publicarà en breu les àrees d'influència en esta web:
https://ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado/arees-d-influencia-eso-i-batxillerat

En el barem de punts cada centre incorpora una circumstància especial valorada amb 1 punt.
El Consell Escolar de l'IES Joanot Martorell ha decidit valorar amb 1 punt extra a l'alumnat que complisca alguna d'estes circumstàncies especials: el compliment de diverses d'estes circumstàncies sumarà només 1 punt.
-Alumnat que simultanieja estudis professionals de música o dansa en conservatoris.
-Alumnat que simultanieja estudis en escoles d'ensenyament artístic no formal de música i/o arts escèniques i que estiguen inscrites en el registre de centres docents de la Comunitat Valenciana.
-Alumnat que simultanieja estudis a l'escola oficial d'idiomes (EOI).
-Alumnat inclòs en les llistes d'esportistes d'elit, d'alt nivell o d'alt rendiment, així com el personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana
Més informació: https://portal.edu.gva.es/adminova/es/inicio/

IN-YEAR ADMISSION FOR THE BACHILLERATO (POST-COMPULSORY SECONDARY) STAGE, YEAR 1 (1 BAC)

Those ESO Year 4 students willing to do Bachillerato 1 next year must take part in the In-Year admission process in a mandatory way. This also affects those students currently registered at IES Joanot Martorell (who would actually lose their place in case they do not take part in the process).

These are the steps to be taken:

 • Register an online application from 4 June to 10 June on  https://portal.edu.gva.es/adminova/es/inicio/ (It is mandatory to fill up the NIA field; this number can be found at Web Familia).
 • The ESO stage average result will be shared online among schools. In case we did not get one of those results, we would request it to the school. Students should keep an eye on their emails.
 • Provisonal admitted students list: published 16 July. From that date on, they will be able to check the school where their school place has been granted. Checking will be available either on https://portal.edu.gva.es/adminova/es/inicio/ or at our school’s notice board. Online complaints against the provisonal admitted students list will be admitted until 18 July.
 • Final admitted students list: 25 July.
 • Student registration itself (paperwork being handed in) will be available either online at https://portal.edu.gva.es/adminova/es/inicio/ from 25 July to 30 July, or on site at the school’s Secretary and Administration Office from 25 to 31 July.. Keep a eye on the school’s website, as instructions on this matter will be published there.

WATCH OUT!: Current students at IES Joanot Martorell must compulsorily apply for a place. These students will have priority (*) admission regarding they comply with the following aspects in the application process:

 • Check in the “School’s current student” box.
 • Current studies: fill this field up with “ESO Year 4 at IES Joanot Martorell”.
  (*) This priority only prevails if our school is the student’s first option.

NEW FEATURES FOR THE ACADEMIC YEAR 24-25:

This year the so-called SINGLE DISTRICT will be implemented. This means that the points given concerning the family address or the workplace address will be the same for all the residents in the city of Valencia.

Conselleria has just published the list of areas of influence on this web https://ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado/arees-d-influencia-eso-i-batxillerat

Each school will incorporate a particular circumstance within its point scale.

The School Council of IES Joanot Martorell has approved of granting an extra point to those students complying with these particular circumstances. The compliance to these circumstances will only account for one point.

- Students who study simultaneously at Professional Music and Dance Conservatories.

- Students who study simultaneously at non-offical art schools and/or performing arts which are registered at the Valencian Community Schools Register.

- Students who study simultaneously at the Official Languages School.

- Students who are recorded at the Top-Class Sports People Register as well as coaches, members of technical staff, referees and top umpires of the Valencian Community.

For further information:  https://portal.edu.gva.es/adminova/es/inicio/