Esportista d’elit-Batxillerat.

CONVALIDACIÓ DE LA MATÈRIA OPTATIVA DE BATXILLERAT I EXEMPCIÓ O ADAPTACIÓ CURRICULAR DE LA MATÈRIA EDUCACIÓ FÍSICA DE PRIMER DE BATXILLERAT PER A L’ALUMNAT QUE COMPAGINA ELS ESTUDIS DE BATXILLERAT AMB LA CONDICIÓ D’ESPORTISTA D’ALT NIVELL
Per a l’alumnat que compagina els ensenyaments de Batxillerat amb la pràctica esportiva reconeguda per a les persones que acrediten la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit, o amb la condició de personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge d’elit de la Comunitat Valenciana, es disposa la possibilitat de convalidació de la matèria optativa del curs de Batxillerat en què l’alume o alumna estiga matriculat o matriculada independentment de la modalitat que estiga cursant, la possibilitat d’exempció de la matèria Educació Física, d’acord amb l’article 32 del Decret 108/2022.
Així mateix, per a l’alumnat que complisca la condició del punt anterior, es disposa la possibilitat de l’adaptació curricular de la matèria Educació Física d’acord amb l’article 10 i amb la disposició addicional primera del Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell, de mesures de suport a esportistes d’elit i al personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana.
S’ha d’adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:
a) Esportistes d’alt nivell: document que acredite estar inclòs o inclosa en la relació d’esportistes d’alt nivell publicada en el Boletín Oficial del Estado.
b) Esportistes d’elit o personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana: document que acredite estar inclòs o inclosa en les relacions d’esportistes d’elit i de personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge d’elit publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
c) Esportistes d’alt rendiment: c.1. De fora de la Comunitat Valenciana: acreditació d’aquesta condició mitjançant el certificat del Consell Superior d’Esports durant el curs acadèmic a què es referisca aquest certificat. c.2. De la Comunitat Valenciana: acreditació d’aquesta condició mitjançant el certificat de la direcció general competent en matèria d’esport durant el curs acadèmic a què es referisca aquest certificat.
Una vegada emplenada i signada la sol·licitud ha de presentar-la abans del 31 d’octubre en la Secretaria del centre en l’hora del pati. Haurà d’annexar el document justificatiu per a la convalidació o exempció que s’indique en la sol·licitud.

Les resolucions es realitzaran al més prompte possible, abans que finalitze el mes de novembre. Mentrestant els alumnes han d’assistir a les classes que vulguen convalidar o sol·licitar l’exempció