Música-Batxillerat.

SOL·LICITUD DE CONVALIDACIÓ DE MATÈRIES PER A L’ALUMNAT QUE COMPAGINA ELS ESTUDIS DE BATXILLERAT AMB ELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA
Per a l’alumnat que compagina els ensenyaments de Batxillerat amb els ensenyaments professionals de Música, es disposa la possibilitat de convalidació de la matèria optativa del curs de Batxillerat en què l’alume o alumna estiga matriculat o matriculada independentment de la modalitat que estiga cursant, d’acord amb l’article 34 del Decret 108/2022.
Així mateix, també possibilita, per a aquest alumnat, la convalidació de determinades matèries de les modalitats d’Arts i d’Humanitats i Ciències Socials per a l’alumnat que curse o haja cursat determinades matèries dels ensenyaments professionals de Música i les tinga superades en finalitzar el curs acadèmic en el qual se sol·licita la convalidació.
Juntament amb la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació següent:
a) Per a la convalidació de la matèria optativa, el certificat de matrícula dels ensenyaments professionals de Música en el curs acadèmic en el qual se sol·licita la convalidació. Perquè aquesta convalidació siga finalment efectiva, s’ha de mantindre la matrícula en ambdós ensenyaments fins a l’avaluació final ordinària del curs acadèmic per al qual se sol·licite.
b) Per a la convalidació de determinades matèries de les modalitats d’Arts i d’Humanitats i Ciències Socials, el certificat de notes amb la superació de l’assignatura corresponent, o el certificat de matrícula on conste que l’assignatura s’està cursant en el curs acadèmic per al qual se sol·licita la convalidació. Perquè aquesta convalidació siga finalment efectiva, s’ha de tindre superada l’assignatura dels ensenyaments professionals de Música en l’avaluació final ordinària del curs acadèmic per al qual se sol·licite.

Una vegada emplenada i signada la sol·licitud ha de presentar-la abans del 31 d’octubre en la Secretaria del centre en l’hora del pati. Haurà d’annexar el document justificatiu per a la convalidació o exempció que s’indique en la sol·licitud.

Les resolucions es realitzaran al més prompte possible, abans que finalitze el mes de novembre. Mentrestant els alumnes han d’assistir a les classes que vulguen convalidar o sol·licitar l’exempció