CONCURS LITERARI 2024. BASES

L'IES Joanot Martorell convoca els PREMIS DE LITERATURA Joanot Martorell en la modalitat de RELAT CURT. Les bases d'aquests premis són les següents:

1. Podrà presentar-s’hi tot l'alumnat que curse estudis d'ESO, FPB i Batxillerat en aquest centre durant el curs 2023-2024.

2. Les obres podran presentar-se en VALENCIÀ, CASTELLÀ, ANGLÉS o FRANCÉS, i s'estableixen tres categories:

Categoria A: Alumnat de 1r i 2n curs d'ESO

Categoria B: Alumnat de 3r i 4t curs d'ESO i FPB

Categoria C: Alumnat de batxillerat.

3. PREMIS:

3.1. Les obres consistiran en narracions originals i inèdites de tema lliure, de qualsevol gènere narratiu (històric, ciència-ficció, policial…) i en la modalitat narrativa de relat curt.

3.2. Tots els relats han de partir d'UNA d'aquestes tres opcions, que s'inclourà obligatòriament:

a. una fotografia inspiradora del relat

b. la frase inicial:

- Categoria A (Anglés/ Francés fins a 3 ESO): En un país llunyà...

- Categories A (Castellà / Valencià), B i C: Era un dia com qualsevol altre, fins que va arribar eixa carta.

c. la frase final:

- Categoria A (Anglés/ Francés fins a 3 ESO): ... les coses mai passen per casualitat.

- Categories A (Castellà i Valencià), B i C: ... i així, amb l'últim raig de sol esvaint-se en l'horitzó, va tancar els ulls i va somriure.

3.3. En cas de presentar obres en diferents idiomes, cada relat ha de ser original.

3.4. L'extensió de l'obra ha de tindre un màxim de tres fulls. Es presentarà escrita a ordinador, amb interlineat de 1,5, per una sola cara i amb un cos de lletra Arial 12.

4. El jurat estarà format per professorat del centre i es donarà a conéixer el dia del lliurament dels premis.

5. El jurat podrà considerar algun dels premis deserts si manquen de la suficient categoria literària.

6. La dotació dels premis:

Els premis es cobraran mitjançant targetes o vals-regal canviables als establiments corresponents.

Hi haurà un únic premi de 50 euros per cada categoria A, B i C per a les obres escrites en cadascun dels idiomes objecte d'aquesta convocatòria: VALENCIÀ, CASTELLÀ, INGLÉS I FRANCÉS

7. Presentació dels originals:

Es presentaran dos originals, que han d'anar signats amb un pseudònim i especificant el curs, i que s'acompanyaran d'un sobre tancat en el qual figurarà, en l'exterior, el títol de l'obra, el pseudònim del participant i el curs i, a l'interior, les dades del participant: nom i cognoms i curs / grup.

En les còpies no ha d'aparéixer cap dada de l'autor/a.

El jurat pot eliminar els originals que no complisquen aquestes normes.

8. Termini de presentació, lloc i lliurament dels premis:

El termini de presentació finalitzarà el divendres, 10 de maig a les 12h.

Lloc de presentació: els treballs es presentaran a Consergeria.

Els premis s'entregaran el divendres, 24 de maig de 2024. Si alguna de les persones guanyadores fora part de l'alumnat de 2n de batxillerat, el lliurament dels premis es realitzaria el mateix dies 24 de maig a la vesprada, durant l'acte de graduació de 2n de batxillerat.

València, abril de 2024