Circumstància específica determinada pel Consell Escolar en el Procés d’Admissió

L’article 36 del Decret 48/2024, del Consell, pel qual es regula el procés d’admissió de l’alumnat en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat i en els centres d’Educació Especial en la Comunitat València establix que cada centre podrà assignar 1 punt a l’alumnat en qui concórrega la circumstància específica determinada pel consell escolar dels centres públics:

El consell escolar de l’IES Francisco Figueras Pacheco ha acordat per unanimitat que s’atorgarà 1 punt a aquell sol·licitant en el qual concórreguen alguna d’estes dos circumstàncies específiques:

  1. Simultaneïtat amb ensenyaments professionals de música o de dansa.
  2. Expedient acadèmic (a partir de 8), per a l’admissió al Batxillerat.

El sol·licitant ha d’aportar sempre la documentació que acredite esta circumstància específica