Tràmits administratius per a Cicles Formatius

Curs 2023-2024

CERTIFICAT DE NOTES I DE MATRÍCULA

Consulte les instruccions per a sol·licitar un certificat

OBTENCIÓ DEL TÍTOL

Consulte les instruccions per a la sol·licitud del títol de Tècnic i Tècnic Superior

CONVALIDACIÓ DE MÒDULS

En funció de l’estipulat en la RESOLUCIÓ de 15 de juliol de6 de juliol de 2023, DOGV Núm. 9638 / 13.07.2023

La convalidació és el procediment pel qual es reconeix que uns estudis reglats oficials del sistema educatiu contenen els resultats d’aprenentatge, continguts i càrrega horària del mòdul o mòduls professionals que se sol·licite convalidar, sent requisit imprescindible estar matriculat en un centre educatiu per a poder sol·licitar-la.

Les convalidacions i el procediment es regulen en el Reial decret 1085/2020, que detalla quines convalidacions corresponen al centre docent i al Ministeri, i inclou els mòduls susceptibles de convalidació.

El tràmit s’inicia en el centre educatiu en el qual la persona es troba matriculada, per la qual cosa qualsevol informació es facilita en la secretaria.

En tant no es resolga la petició de convalidació, la persona interessada ha d’assistir a clase i presentar-se a les avaluacions corresponents.

QUAN SOL·LICITAR LA CONVALIDACIÓ?

 • Si correspon al centre docent, durant el mes d’octubre
 • Si correspon al Ministeri, el termini està obert permanentment

QUÈ PRESENTAR I COM?

 • Si correspon al centre docent, emplenar la següent sol·licitud (Annex XV) dirigida a la Direcció del Centre i presentar-la per registre en Secretaria.
 • Si correspon al Ministeri, emplenar la següent sol·licitud (Annex V) dirigida a la Direcció del Centre i presentar-la per registre en Secretaria.
 • Adjuntar la següent documentació:
  • Certificat acadèmic oficial dels estudis aportats. En el cas que consten convalidacions, adaptacions, reconeixements, s’ha d’afegir el certificat acadèmic dels estudis que van donar origen a la convalidació, adaptació o reconeixement.
  • Si es desitgen convalidar mòduls aportant universitaris, el sol·licitant ha d’incloure els programes de les assignatures cursades i superades que l’alumne considere que donen lloc a la convalidació del mòdul o mòduls sol·licitats. Estos programes han d’anar segellats per la Universitat. En cada programa ha de constar el mateix curs acadèmic que figura en el certificat com superat. Si no fora així, s’ha d’adjuntar un escrit de la universitat confirmant que els programes són els que es van impartir el curs que es van superar. No es consideraran els programes d’assignatures convalidades, reconegudes, adaptades o superades per compensació. El nombre de mòduls que se sol·liciten no ha de superar el 60% dels crèdits ECTS establits per als ensenyaments mínims del títol en el cicle del qual s’efectua la matrícula per als quals se sol·licita la convalidació.
  • Si és el cas, diploma del curs de prevenció de riscos laborals, conforme a la legislació vigent.

Més informació en todoFP i ceice.gva.es

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA

L’alumnat de cicles de grau mitjà o superior podrà romandre cursant un cicle formatiu, amb caràcter general, durant un temps màxim que no supere el doble dels cursos assignats al cicle (és a dir un total de 4 matrícules).

Els alumnes i les alumnes matriculats en règim semipresencial podran sol·licitar l’anul·lació de matrícula del curs o bé sol·licitar l’anul·lació de matrícula de mòduls concrets.


En els dos casos perdran els drets a l’ensenyament, avaluació i qualificació dels corresponents mòduls; l’alumne o l’alumna la matrícula de la qual siga anul·lada perdrà la condició d’alumne o alumna i, en conseqüència, no serà inclòs o inclosa en les actes d’avaluació final.

Les i els alumnes als quals es concedisca l’anul·lació de matrícula del curs en règim presencial o de tots els mòduls en règim semipresencial, no se’ls computaran les convocatòries a les quals hauria donat dret la matrícula.

QUAN SOL·LICITAR L’ANUL·LACIÓ?

Les sol·licituds d’anul·lació de matrícula s’hauran de presentar amb una antelació d’almenys dos mesos abans del final del període lectiu corresponent als mòduls professionals que s’impartiran en el centre educatiu.

En el curs 2023-24 les dates màximes són:

 • Renúncia a la matrícula de mòduls de 1r curs -> Dilluns 15 d’abril de 2024
 • Renúncia a la matrícula de mòduls de 2n curs -> Divendres 22 de desembre de 2023

En el cas específic del mòdul FCT:

 • Quan la matrícula només incloga el mòdul de FCT i, si és el cas, el mòdul de Projecte, l’anul·lació se sol·licitarà abans del seu començament.

QUÈ PRESENTAR I COM?

L’alumnat podrà presentar-la presencialment o per correu electrònic, remetent:

 • La sol·licitud degudament emplenada i signada
 • El DNI de la persona interessada

Consulte ací l’horari i l’email de la secretaria

RENÚNCIA A UNA O DUES CONVOCATÒRIES

El nombre de convocatòries és d’un total de 4 per mòdul independentment del règim en què les curse l’alumne, excepte en el mòdul de formació en centres de treball (FCT) que seran 2.

La NO PRESENTACIÓ a una convocatòria oficial, sense la renúncia prèvia a esta, constarà com “No avaluat” (NE) i serà computada com gastada.

Per a no esgotar el límit de les convocatòries establides per als mòduls professionals l’alumnat podrà renunciar a l’avaluació i qualificació d’una de les convocatòries (ordinària o extraordinària) o d’ambdues, de tots els mòduls o d’algun.

La renúncia a l’avaluació i qualificació en alguna convocatòria del mòdul de FCT implica, al seu torn, la renúncia en la mateixa convocatòria a l’avaluació i qualificació del mòdul professional de Projecte.

EN QUINES CIRCUMSTÀNCIES PUC SOL·LICITAR LA RENÚNCIA?

 • Malaltia prolongada o accident de l’alumne o l’alumna.
 • Obligacions de tipus personal o familiar apreciades per l’equip directiu del centre que condicionen o impedisquen la normal dedicació a l’estudi.
 • Ocupació d’un lloc de treball.
 • Maternitat o paternitat, adopció o acolliment.
 • Altres circumstàncies, degudament justificades, que tinguen caràcter excepcional.

L’alumnat haurà d’aportar la documentació acreditativa corresponent en cada cas.

QUAN SOL·LICITAR LA RENÚNCIA?

La sol·licitud de renúncia a instàncies de l’alumne es presentarà amb una antelació mínima d’un mes a la data de l’avaluació final.

En el curs 2023-24 les dates màximes són:

 • Renúncia a convocatòries de mòduls de 1r curs.
  • Convocatòria ordinària -> Dilluns 13 de maig de 2024
  • Convocatòria extraordinària -> Dilluns 27 de maig de 2024
 • Renúncia a convocatòries de mòduls de 2n curs.
  • Convocatòria ordinària -> Dilluns 5 de febrer de 2024
  • Convocatòria extraordinària -> Dilluns 27 de maig de 2024

QUÈ PRESENTAR I COM?

Emplenament de l’Annex IX dirigida a la Direcció del centre i presentació per registre en Secretaria.

L’alumnat podrà presentar-la presencialment o per correu electrònic, remetent:

 • La sol·licitud degudament emplenada i signada
 • La documentació que justifique el motiu al·legat
 • El DNI de la persona interessada