Beca de transport 2016-17

school-bus(1)Conselleria ha tret l’esborrany de les ajudes de transport escolar. Encara no sabem a data de hui les dates de presentació, però per tal d’agilitzar els tràmits vos passem la informació que tenim perquè, a partir de demà dimecres 14 de juliol, pugueu portar les sol·licituds. Quan isca la normativa oficial vos informarem de les dates límit de presentació.

La beca de transport va dirigida a alumnes d’ESO i FPB, que entregaran la sol·licitud reomplida en la secretaria del centre, amb una única sol·licitud per família (descarrega ací la sol·licitud).

L’horari de presentació en la secretaria del centre serà de dilluns a divendres de 9,00 a 13,00 h.

Els alumnes de batxillerat no han d’entregar la sol·licitud, per no estar inclosos en les beques de transport al no ser una etapa d’educació obligatòria, com fins ara.
Com que el centre sempre intenta, però, facilitar el transport de tots els alumnes que viuen fora del nucli urbà, es cobriran les places vacants que es pogueren produir en cadascuna de les rutes de transport amb alumnes de batxillerat, fins a esgotar les places acceptades per inspecció.
Per a poder optar a ocupar una plaça lliure, sempre que inspecció ho valide, cal presentar instància motivada a la secretaria del centre, les quals es cobriran per ordre de presentació i sol·licitud i sempre que complisquen els requisits generals i s’aporte la documentació.

La documentació que cal aportar és (per a tots):

  • Sol·licitud degudament complimentada per duplicat (una per al centre i una per al sol·licitant. Podeu descarregar-la des d’ací).
  • Fotocòpia de DNI/NIF/Passaport/NIE dels sol·licitants (pares, mares, tutors o similars) i el DNI de l’alumne si el té.
  • Una fotocòpia de la factura de la llum i una de l’aigua amb una antiguitat màxima de quatre mesos (no val el rebut o justificant del banc).

 

Segons l’esborrany de l’ordre, són beneficiaris del transport escolar:

“4. Beneficiaris. Requisits:

4.1 Podran ser beneficiaris de les ajudes regulades en la present ordre els alumnes que es troben en algun dels següents supòsits:
a) Alumnat de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria quan hagen estat escolaritzats en un centre d’un municipi diferent del de la residència per no existir en aquest oferta educativa…
b) Alumnat escolaritzat en centres o aules específiques d’Educació Especial.
c) Alumnat d’educació infantil de segon cicle, educació primària i educació Secundària Obligatòria el domicili habitual, degudament acreditat, estigui a una distància igual o superior a 3 km del centre educatiu en què estigui escolaritzat seguint la trajectòria de menor distància accessible i segura. Amb caràcter excepcional i, amb un informe previ motivat de la direcció territorial competent en matèria d’educació, es podran tenir en compte aquelles zones en què l’accés al centre docent sigui dificultós a causa de l’orografia del terreny, de la perillositat de les vies o del temps d’accés.

4.2. L’alumnat escolaritzat en un centre educatiu de l’àrea d’influència del  domicili laboral d’algun dels pares o tutors no tindrà la consideració de beneficiari d’aquest servei.

4.3. El compliment dels requisits establerts es comprovarà d’ofici per part de la
conselleria amb competències en matèria d’educació i per les direccions territorials corresponents. En els casos en què no siga possible, se sol·licitarà als interessats l’aportació de la documentació acreditativa pertinent.

4.4. La distància existent entre el domicili i el centre d’escolarització estarà fixada, per part dels responsables dels centres educatius, a través de l’eina desenvolupada a aquest efecte per part de la Conselleria competent en matèria d’educació. En el cas que això no fora possible, aquesta distància es certificarà per l’Ajuntament corresponent a petició de les direccions dels centres, o bé per mitjà d’un certificat individual lliurat als interessats.”