PROVA HOMOLOGADA PER A l’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC D’INGLÉS O FRANCÉS

La Conselleria d’Educació convoca una prova homologada per a l’obtenció del certificat de Nivell Bàsic d’anglés i francés per part de l’alumnat que cursa Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. Amb aquesta convocatòria es pretén, facilitar l’acreditació del Nivell Bàsic del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (A2) a l’alumnat que cursa els seus estudis en els centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana.

Per a participar en ella és requisit imprescindible tindre, almenys, setze anys complits l’any natural en què se celebra la prova (2023) i estar matriculat en un centre docent de la Comunitat Valenciana. A més podrà inscriure’s en la prova homologada l’alumnat menor de setze anys que estiga cursant quart curs de l’Educació Secundària Obligatòria.

Les proves homologades s’articularan en quatre parts, que avaluaran les següents activitats de llengua: activitats de comprensió de textos orals, activitats de comprensió de textos escrits, producció i coproducció de textos orals i producció i coproducció de textos escrits. S’incorporarà una tasca de mediació lingüística en l’activitat de producció i coproducció de textos orals o en l’activitat de producció i coproducció de textos escrits.

El termini per a la presentació de sol·licituds de participació és des del 21 al 27 de febrer de 2023 i la sol·licitud es realitzarà a través d’aquest enllaç.

La qualificació final global de la prova s’expressarà en termes de «apte» o «no apte». Per a obtindre la qualificació final de «apte» cal superar totes les activitats de llengua de la prova amb un percentatge de puntuació mínim d’un 50% i haver obtingut un percentatge de puntuació global mínim d’un 65%.

CALENDARI PROVA HOMOLOGADA A-2

CURS 2022 – 2023

Sol·licitud de participació en la prova en el centre docentDel 21 al 27 de febrer 2023
Publicació llistes provisionals d’admesos28 de febrer 2023
Esmena de sol·licituds (10 dies hàbils després de la seua publicació)Fins a 13 de març 2023
Publicació llistes definitives14 de març 2023
Desenvolupament de la provaAnglés: 21 de març a les 11.00
Francés: 22 de març a les 11.00