Matrícula PAU 2023

Alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius que vagen a presentar-se a les PAU:

BATXILLER

1. Pagar Taxes del Títol de Batxiller entrant en la pàgina web IES L’Almadrava i en l’apartat de secretaria – sol·licitud de títols traure la Taxa, emplenar la sol·licitud i entregar-lo en Secretària

2. Pagar rebut PAU entrant en rebuts PAU UMH- Matricula PAU 2022 -2023,

Es pot pagar amb targeta o bizum i l’alumne ha de portar el justificant del pagament.

– Si eres Família Nombrosa o monoparental has de presentar el justificant.

3. Matrícula en Secretaria

 • Data Ordinària: Dies 22 i 23 de Maig
 • Data Extraordinària: Dia 21 de Juny

CICLES FORMATIUS

1. Pagar rebut PAU entrant en rebuts PAU UMH- Matricula PAU 2022 -2023,

Es pot pagar amb targeta o bizum i l’alumne ha de portar el justificant del pagament.

– Si eres Família Nombrosa o monoparental has de presentar el justificant.

2. Matrícula en Secretaria

 • Data Ordinària: Dies 22 i 23 de Maig
 • Data Extraordinària: Dia 21 de Juny

IMPORTS DE PAGAMENT

a) Matrícula ordinària: 70,38 euros

b) Matrícula família nombrosa de categoria general: 35,19 euros

c) Matrícula familia monoparental de carácter general: 35,19 euros

d) Estudiants exempts del pagament de les taxes, d’acord amb el Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes:

 • Matrícula d’honor en l’avaluació global del 2n curs de batxillerat o amb premi extraordinari en el batxillerat 28/02/2007
 • Famílies nombroses de categoria especial.
 • Famílies monoparentals de categoria especial.
 • Víctima d’actes de violència sobre la dona.
 • Els estudiants que hagen sigut víctimes de bandes armades i elements terroristes.
 • Els subjectes passius que siguen discapacitats, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100, i els equiparats a aquells per aplicació del que disposa l’apartat 6 de la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, amb relació a l’article 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • Exempcions en la taxa de matrícula per protecció menors/sistema judicial de reeducació.
 • Exempcions en la taxa de matrícula per exclusió social i percepció de l’ingrés mínim vital.

PAGAMENT DEL REBUT

[ Manual Complet PAU UMH.pdf ]

Per al estudiantat EXEMPT de pagar la taxa per qualsevol de les causes enumerades NO ha de generar-se rebut.