Informació d’accés Web Família

L’adreça d’accés a la Web Família és https://familia2.edu.gva.es

Per a accedir a la Web Família ha de seguir els següents passos:

1. Descarregue i emplene el model de sol·licitud d’accés a la Web Família. És molt important escriure i revisar bé l’adreça de correu electrònic que és desitge utilitzar, ja que serà en aquesta on és rebrà la contrasenya per a accedir per primera vegada a l’aplicació. El trobareu al final d’aquesta entrada.

2. Una vegada emplenat, entregue-ho en la secretària del centre. El centre verificarà els dades de la sol·licitud i introduirà l’adreça de correu electrònic indicada a ÍTACA. Seguidament li generaren una contrasenya que rebrà en l’adreça de correu electrònic indicat.

3. Revise el seu compte de correu, en missatges rebuts. Rebrà un correu amb el següent assumpte: LLIURAMENT DE CLAU – ACCÉS A WEB FAMILIA.EDU.GVA.ES. En aquest correu rebrà la contrasenya per a accedir per primera vegada a l’aplicació, així com informació relacionada amb aquesta.

NOTA: si no rep cap correu, revise la configuració del seu compte de correu respecte als adreces de correu no desitjat o spam.

Qüestions a tindre en compte:

 • La sol·licitud d’accés és personal. Cada familiar (pare/mare/tutor/a legal) haurà d’emplenar i signar una sol·licitud de manera individual amb els dades sol·licitades. Poden sol·licitar l’accés els dos tutors legals, mare i/o pare, així com l’alumnat major de 18 anys.

 • Si els seus fills/as assisteixen a diferents centres educatius o simultanegen diferents ensenyaments (Música, Dansa, Escola Oficial d’Idiomes…) haurà de sol·licitar l’accés a la Web Família per a cadascun d’ells en els seus respectius centres. Amb l’última contrasenya rebuda podrà visualitzar la informació de tots els seus fills/as independentment del centre en el que estiguen matriculats.

 • No és necessari renovar la sol·licitud cada any mentre que el seu fill/a no canvie d’ensenyament o de centre educatiu. Per exemple, si canvia de l’ensenyament Primària a Secundària, encara que romanga en el mateix centre educatiu, haurà de tornar a sol·licitar l’accés mitjançant el model de sol·licitud d’accés a la Web Família.

 • L’usuari per a accedir a la Web Família pot ser:

  – NIF. Escriga el seu NIF sense espais entre els números i la lletra. Exemple 12345678Z. El sistema autocompleta amb un zero a l’esquerra fins a completar 10 caràcters. NO fa mancada que ho posa vosté.

  – NIE/Passaport. En aquests casos el sistema no pot completar de manera automàtica donada la varietat de casos, per la qual cosa l’usuari completarà amb zeros a l’esquerra fins a 10 caràcters en cas de Passaport i amb zeros a l’esquerra després de la primera lletra en cas de NIE.

  Exemple de Passaport: CA12345W l’usuari serà 00CA12345W

  Exemple de NIE: X1234567L l’usuari serà X01234567L

 • La contrasenya rebuda a través del correu electrònic per a accedir la primera vegada, és alfanumèrica i diferència entre majúscules i minúscules. Per tant, tinga en compte aquesta qüestió a l’hora d’introduir-la per a accedir a la Web Família. No obstant això, pot canviar-la després de la seua primera connexió o més endavant.

 • Podrà canviar la contrasenya, una vegada dins de la plataforma, en la part superior polse sobre l’etiqueta on és mostren els seues dades personals i complete el formulari de l’apartat ‘Canviar contrasenya’. Una vegada confirmada la nova contrasenya, la pròxima vegada que accedisca a la Web Família ja haurà d’accedir amb la nova contrasenya.

 • Si va oblidar la contrasenya d’accés, dones de la pantalla d’accés a la Web Família, pot generar una nova de manera automàtica polsant sobre ‘He oblidat la meua contrasenya’. Complete els dades sol·licitades utilitzant l’usuari i el correu electrònic amb els quals és va donar d’alta en la Web Família.

  IMPRÉS DE SOL.LICITUD DE LA WEB FAMÍLIA