Equip Directiu

Les funcions dels òrgans dels centres educatius estàn desenvolupats en la LOE i en el ROF. L’equip directiu organitza i coordina la totalitat del centre educatiu responent als necessitats generals de l’alumnat i vetl.lant per assegurar el drets i deures de tota la comunitat educativa  en compliment de la lleï educativa vigent.

Membres:

Directora: Ana Tomás

Vicedirectora:  María Borrell

Secretari: Florián García

Caps d’estudis:

  • ESO i Batx. diürn: Ana Agulló
  • Cicles diurn, vesprada i nocturn: Xuse Ferragut i Carlos Iglesias

Sotssecretària: Beatriz Vaello