Què és la prova de certificació?

La prova de certificació és una prova elaborada per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport amb la qual es pot obtindre un certificat oficial dels nivells B1, B2, C1 i C2.

La prova es compon de cinc activitats de llengua:

  • comprensió de textos escrits
  • comprensió de textos orals
  • producció i coproducció de textos escrits
  • producció i coproducció de textos orals
  • mediació escrita i oral

Les activitats de mediació oral i producció i coproducció oral es realitzen els dies que determina cada EOI. Les altres activitats (prova escrita) es realitzen els dies que determina la Conselleria. La prova escrita pot ser abans de l’oral o viceversa.

La prova de certificació té dues convocatòries. Les activitats de llengua que no se superen (menys del 50%) en la primera convocatòria s’hauran de repetir en la segona. Les activitats de llengua el resultat de la qual siga de, almenys, el 50%, però inferior al 65%, poden repetir-se voluntàriament en la segona convocatòria (en aquest cas sempre es tindrà en compte el resultat de la segona convocatòria, siga major o menor que el de la primera). Les activitats de llengua superades (almenys el 65%) no es poden repetir en la segona convocatòria.

La prova es considera superada quan el resultat de cada activitat de llengua és de, almenys, el 50%, i a més la mitjana de totes elles aconsegueix, almenys, el 65%.

L’alumnat que obtinga un resultat de, almenys, el 50% en cada activitat de llengua, però la prova de la qual no estiga superada perquè la qualificació mitjana no aconsegueix el 65%, es podrà matricular en el primer curs del nivell següent, però sense obtindre el certificat del nivell.