Taxes acadèmiques

– Consulta ací les taxes vigents.

– Enllaç per a generar taxes de carnet escolarobertura d’expedient i prova de nivell

– Taxes per a expedició de títols (una vegada aprovats els exàmens corresponents) i certificats acadèmics (expedient)


Sol·licitud de devolució de taxes: El tràmit s’efectuarà de manera telemàtica a través d’aquest enllaç.


Bonificacions i exempcions

Dret a bonificació o exempció de les taxes (Capítol II de la LLEI 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes)

Article 14.2-2. Exempcions

Estan exempts del pagament de la taxa:

  a) Els contribuents que siguen membres d’una família nombrosa de categoria especial o d’una família monoparental de categoria especial

  b) Els contribuents que formen part de l’alumnat i siguen, ells o els seus pares, víctimes d’actes terroristes.

  c) Les contribuents que siguen víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l’article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona
en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
  d) Els contribuents que formen part de l’alumnat beneficiari de beques, conforme a la normativa vigent en matèria de règim de beques i d’ajudes personalitzades a l’estudi amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat, pels següents conceptes.
    d.1) Matrícula per assignatura.
    d.2) Assignatura pendent.
    d.3) Examen de revàlida o aptitud.
    d.4) Drets d’examen (cicles elemental i superior).
    d.5) Prova d’accés.

  e) Els contribuents que hagen estat subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d’edat.

  f) Els contribuents que siguen majors de 16 anys i participen en programes de preparació per a la vida independent dels menors d’acord amb l’article 22 bis de la Llei orgànica 1/1996, com a complement a una mesura de protecció jurídica del menor.

  g) Els contribuents que siguen majors de 16 anys i menors de 18 anys, i tinguen al seu càrrec persones amb diversitat funcional o menors d’edat, o que hagen sigut víctima d’explotació sexual o tracta, o víctima de violència intrafamiliar.

Article 14.2-6. Quota líquida

La quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra les següents bonificacions:

a) Una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra, sempre que els contribuents siguen membres d’una família nombrosa de categoria general o d’una família monoparental de categoria general.

b) Una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra, en els casos de contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent.