Adaptacions

Resolució de 20 de setembre 2021

Adaptacions per a alumnat amb necessitats especials

En realitzar la inscripció en la prova s’ha de fer constar si és necessària alguna adaptació, i s’ha d’adjuntar a la seua sol·licitud un certificat oficial, expedit per l’òrgan competent de benestar social, que justifique el motiu i tipus de l’adaptació. Si es realitza la inscripció en més d’un idioma cal justificar l’adaptació per a cadascun d’ells.

L’alumnat matriculat aquest curs que ja tinga concedida una adaptació no ha de tornar a sol·licitar-la.

TRÀMIT DE LES ADAPTACIONS A LES CLASSES

Presentació en Secretaria de la següent documentació :

  • Sol·licitud d’adaptació emplenada i signada
  • Acreditació de la situació personal
    • Certificat vigent acreditatiu d’un grau de discapacitat igual o superior al 33% o dictamen tècnic facultatiu vigent
    • Informes clínics o certificats mèdics actualitzats, amb indicació del diagnòstic i la data inicial.

VIGÈNCIA

Durant la matrícula en les EOI de la Comunitat Valenciana i la continuïtat de la situació.