Pèrdua d’escolaritat

Segons consta en el Reglament de Règim Interior i Pla de Convivència de l’EOI Llíria, l’alumnat oficial podrà perdre l’escolaritat per la no assistència a classe a partir de nou faltes injustificades per curs.

Es procedirà a la publicació del llistat de les persones amb perduda d’escolaritat, de forma anonimitzada, en aquest apartat de la pàgina web de l’escola. Aquest llistat servirà per a comunicar oficialment per escrit la pèrdua d’escolaritat al/la interessat/a, qui disposarà d’uns dies per a recórrer davant la Comissió de Convivència del Consell Escolar del centre. Una vegada finalitzat aquest termini, es farà públic el llistat definitiu.

La no assistència a classe per motius injustificats i per tant, la pèrdua d’escolaritat, comportarà la pèrdua del dret a l’avaluació contínua, sense perjudici que aquest alumnat conserve el dret a la realització de les proves finals i extraordinàries.

En qualsevol cas, aquests/as alumnes/as no seran considerats com a alumnat oficial del curs anterior i es matricularan al final del procés de matrícula sempre que queden places vacants.