Inscripció alumnat lliure i oficial

Publicada la Resolució Proves Unificades de Certificació (PUC) 2024. Tota la info: https://eoi.gva.es/va/proves-de-certificacio

Enllaç a la RESOLUCIÓ de la convocatòria PUC 2024: https://dogv.gva.es/datos/2024/02/14/pdf/2024_1203.pdf

Enllaç al procediment telemàtic: https://eoi.gva.es/va/proves-de-certificacio

Enllaços a les diferents sol·licituds de torn (anglés i valencià): https://proveseoi.gva.es

Guía de la persona candidata

cronograma_puc_val

Requisits per a inscriure’s

 • Tindre complits els 16 anys d’edat o complir-los l’any en què se celebren les proves.
 • No cal justificar coneixements previs de l’idioma. Es pot realitzar la inscripció a qualsevol nivell.
 • Realitzar la inscripció telemàtica.
  L’alumnat que està matriculat actualment en 2B1, 2B2, 2C1 i 2C2 (així com en B1, B2 i C1 de valencià) TAMBÉ ha de realitzar la inscripció (de manera gratuïta).
  L’alumnat matriculat en un curs presencial pot matricular-se en un nivell més alt o més baix com a alumnat lliure (pagant taxa).
 • L’alumnat que s’ha matriculat en un curs presencial en un idioma ha de fer la prova d’aqueix idioma en la mateixa EOI en la qual està matriculat.
 • Les persones de qualsevol nacionalitat poden inscriure’s en la prova de certificació, excepte de l’idioma en el qual van cursar la seua escolaritat obligatòria.

Si les necessitats del lloc on es realitze la prova així ho exigeixen, es pot reubicar a una part de l’alumnat inscrit a la secció de Bétera.

Preu de les proves i taxes addicionals

Si no es paguen les taxes correctes, la inscripció no serà admesa.

L’alumnat oficial el curs del qual condueix a la prova de certificació està exempt del pagament de la prova d’aqueix mateix idioma i nivell.

Tot l’alumnat lliure i l’alumnat oficial que desitge fer la prova d’un altre idioma o d’un nivell diferent d’aquell en el qual està matriculat ha de pagar la taxa de la prova.

Tot l’alumnat que puga beneficiar-se de bonificació del 50% o exempció del pagament de les taxes ha d’adjuntar a la seua inscripció la documentació oficial que corresponga:

 • Títol de família nombrosa o monoparental de categoria general (bonif. 50%) o categoria especial (exempció)
 • Acreditació de grau de minusvalidesa igual o superior al 33% (bonif. 50%)
 • Acreditació d’altres situacions que donen dret a bonificació del 50% o exempció (segons els articles 14.2.6 i 14.2.2, respectivament, de la Llei 20/2017, de la 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes)

Import de les taxes d’inscripció: https://eoi.gva.es/es/impresos-i-taxes-d-idiomes

Adaptacions per a alumnat amb necessitats especials

En realitzar la inscripció en la prova s’ha de fer constar si és necessària alguna adaptació, i s’ha d’adjuntar a la seua sol·licitud un certificat oficial, expedit per l’òrgan competent de benestar social, que justifique el motiu i tipus de l’adaptació. Si es realitza la inscripció en més d’un idioma cal justificar l’adaptació per a cadascun d’ells.

L’alumnat matriculat aquest curs que ja tinga concedida una adaptació no ha de tornar a sol·licitar-la.

El 5 d’abril es podrà consultar en la secretaria de l’EOI si s’ha concedit l’adaptació.

Calendari de les Proves Escrites i Orals

Hi ha dues convocatòries: juny (ordinària) i setembre (extraordinària).

En cada convocatòria, les proves se celebren en dues sessions (una per a part escrita i una altra per a la part de producció, coproducció i mediació oral)