Alumnat menor

Atenció a l’alumnat menor d’edat


Autorització de matrícula per a alumnat menor d’edat (signar i entregar en el moment de formalitzar la matrícula).

Sol·licitud d’accés a Web Família per a alumnat menor d’edat (signar i entregar en el moment de formalitzar la matrícula).

L’actuació de l’EOI Llíria amb els pares, mares o representants legals de l’alumnat menor d’edat separats, divorciats, amb nul·litat matrimonial o que hagen finalitzat la seua convivència, respecte a problemes administratius de l’educació dels seus fills i filles o tutelats, menors d’edat i davant situacions de discrepància o conflicte que incidisquen en l’àmbit escolar es regirà segons el que es disposa en la RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a la seua aplicació en els centres docents sostinguts amb fons públics d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana davant diversos supòsits de no convivència dels progenitores per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues.