Protecció de dades

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679, del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests
dades), i la LOPDyGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en una sèrie de registres d’activitats de tractament (RAT).

Pots obtindre més informació en matèria de protecció de dades accedint a la web
www.ceice.gva.es, àrea Educació i Formació Professional, apartat “Protecció de dades en
els centres educatius públics GVA”, mitjançant el següent enllaç o URL: http://www.ceice.gva.es/es/web/educacion/proteccio-de-dades-en-centres-educatius-publics-gva.