HISTÒRIA

IES MOLÍ DEL SOL (Mislata)

IES MOLÍ DEL SOL

Mislata

L'IES Molí del Sol va començar la seua història (amb el nom d'IES Núm. 4 de Mislata) durant el curs 2003-2004.

logo_con_nombre
PICT0045

Va nàixer com un projecte ambiciós dins del mapa escolar del municipi, ja que, a diferència dels altres centres, estava destinat a albergar ensenyaments de tots els nivells que establia la LOGSE (que era la llei educativa vigent en aquells moments), és a dir, Secundària Obligatòria, Batxillerat (en les seues modalitats d'Humanitats i CC. Socials d'una banda, i Cientificotècnica, per una altra) i Cicles Formatius de Formació Professional pertanyents a dues famílies: Fabricació Mecànica i Activitats Fisicoesportives. Es convertia així en el centre amb major diversitat quant a oferta educativa, sent una espècie de “ciutat de la secundària”, com ho va denominar un dels tècnics de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Mislata.

El primer claustre de professors, sota la direcció de la professora Carmina Soriano Ribes, va estar format majoritàriament per docents que ja prestaven els seus serveis a Mislata, concretament en l'IES Pla del Quint (actual CIPFP) quan aquest centre es va destinar exclusivament a ensenyaments de Formació Professional. Per tant, des d'un primer moment, podem parlar d'una estreta vinculació amb la ciutat i els seus habitants, la qual s'ha materialitzat curs rere curs en una relació mútua i enriquidora amb les regidories de Joventut, Educació, Esports, Dona, etc. de l'Ajuntament.

instituto-moli-del-sol2

L'atenció respectuosa a la diversitat, el foment de la lectura com a eina de cultura i enteniment, el dinamisme en l'organització d'activitats extraescolars o la participació en programes internacionals com a complement en la formació de l'alumnat, són alguns dels trets d'identitat del nostre centre que, malgrat l'elevat nombre d'alumnes matriculats cada curs des que obrim les nostres portes, sempre ha procurat oferir un ensenyament públic de qualitat que done resposta als diferents ritmes i necessitats d'aprenentatge.

Què ens fa un centre diferent?

"La atención respetuosa a la diversidad"

"El fomento de la lectura como herramienta de cultura y entendimiento"

"La participación en programas internacionales como complemento en la formación del alumnado"