SOL·LICITUD EXEMPCIÓ MÒDUL FCT

Es podrà sol·licitar l’exempció total o parcial del mòdul de *FCT si s’acredita, almenys, un any a temps complet o el seu equivalent a temps parcial, d’experiència laboral
relacionada amb els estudis professionals que permeten demostrar l’adquisició de les capacitats corresponents al mòdul professional de *FCT.
L’alumne/al fet que per la seua experiència laboral considere que té superats els objectius, expressats en termes de capacitats terminals (LOGSE) o resultats d’aprenentatge
(LOE), del mòdul professional de *FCT, podrà sol·licitar la seua exempció després de formalitzar la matrícula del mateix o fora del període de matrícula, sempre amb una antelació mínima
de 30 dies hàbils a l’inici previst de les pràctiques.

Imprés:

https://www.ciclosformativosceu.es/docs/nuevo-alumno/anexo-x.pdf

Documentació:

  1. Sol·licitud dirigida al titular de la direcció del centre docent, degudament emplenada segons el model oficial.
  2. Acreditació d’experiència laboral d’almenys un any a temps complet o el seu equivalent a temps parcial, relacionada amb el cicle formatiu o ensenyament que es cursa.