MATRÍCULA ALUMNAT NOU ADMÉS EN EL PROCÉS D’ADMISSIÓ

1. ADMESOS EN 1r I 2n ESO

La matrícula es realitzarà de manera telemàtica en la web www.telematricula.es

TERMINI DE MATRÍCULA: Del 19 al 24 de juliol de 2023

Per a realitzar aquesta matrícula han de tindre la documentació següent escanejada:

1.-DNI, NIE o passaport de l'alumn@ (NO CADUCAT) si té, no és obligatori

2.- Llibre de família on aparega l'alumn@.

3.– SIP

4.– Sentència o conveni de custòdia (només alumnes menors d'edat).

5.– Títol de família nombrosa.


2. ADMESOS EN 3r I 4t ESO

La matrícula es realitzarà de manera telemàtica en la web www.telematricula.es

TERMINI DE MATRÍCULA: Del 19 al 24 de juliol de 2023

Per a realitzar aquesta matrícula han de tindre la documentació següent escanejada:

1.-DNI, NIE o passaport de l'alumn@ (NO CADUCAT)

2.- Llibre de família on aparega l'alumn@.

3.– SIP 

4.– Sentència o conveni de custòdia.

5.– Títol de família nombrosa.

6.– Justificant de pagament segur escolar de 1,12€ (obligatori a partir de 3r ESO) Ingrés en núm. compte CAIXABANK  ES25 2100 2688 6913 0069 3650.


3. BATXILLERAT

La matrícula es realitzarà de manera telemàtica en la web www.telematricula.es

TERMINI DE MATRÍCULA: Del 24 al 27 de juliol de 2023

Per a realitzar aquesta matrícula han de tindre la documentació següent escanejada:

1.-DNI, NIE o passaport de l'alumn@ (NO CADUCAT)

2.- Llibre de família on aparega l'alumn@.

3.– SIP

4.– Sentència o conveni de custòdia (només alumnes menors d'edat).

5.– Certificació acadèmica amb què ha participat en el procés d'admissió (Nota mitjana ESO)

6.– Títol de família nombrosa.

7.– Justificant de pagament segur escolar de 1,12€ (obligatori a partir de 3r ESO)
Ingrés en núm. compte CAIXABANK ES25 2100 2688 6913 0069 3650.

8.Justificant de pagament del Model 046 – Targeta d'identitat

9.Justificant de pagament del Model 046 – Expedició Historial Acadèmic 


4. CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR

La matrícula es realitzarà de manera telemàtica en la web www.telematricula.es

TERMINI DE MATRÍCULA: Del 20 al 26 de juliol de 2023

Per a realitzar aquesta matrícula han de tindre la documentació següent escanejada:

1.- DNI, NIE o passaport de l'alumn@ (NO CADUCAT)

2.- Llibre de família on aparega l'alumn@.

3.– SIP

4.– Sentència o conveni de custòdia (només alumnes menors d'edat).

5.– Certificació acadèmica amb què ha participat en el procés d'admissió (Batxillerat o Cicles Formatius).

6.– Títol de família nombrosa.

7.– Justificant de pagament segur escolar de 1,12€ (obligatori a partir de 3r ESO i per a menors de 28 anys)
Ingrés en núm. compte CAIXABANK ES25 2100 2688 6913 0069 3650.

8.Justificant de pagament del Model 046 – Targeta d'identitat 


5. CICLES FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

La matrícula es realitzarà de manera presencial en la Secretaria del centre, en horari d'atenció al públic

TERMINI DE MATRÍCULA: Del 13 al 18 de juliol de 2023

Horari d'atenció al públic de Secretaria:

    • Dilluns, dimecres i divendres: de 9.30 a 11.30 hores.

    • Dimarts i dijous: d'11.00 a 13.00 hores.

Per a realitzar aquesta matrícula han de portar la documentació següent:

1.- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumn@ (NO CADUCAT)

2.- Fotocòpia del Llibre de família on aparega l'alumne.

3.–Fotocòpia del SIP

4.– Fotocòpia de la Sentència o conveni de custòdia.

5.– Informe de proposta de l'equip educatiu.

6.- Consentiment del pare/mare/tutor/a legal perquè curse aquests ensenyaments.

7.- Certificat Acadèmic i baixa de l'últim centre en que estiguera escolaritzat.

8.– Original i fotocòpia del Títol de família nombrosa.

9.– Justificant de pagament segur escolar de 1,12€ (obligatori a partir de 3r ESO i per a menors de 28 anys)
Ingrés en núm. compte CAIXABANK ES25 2100 2688 6913 0069 3650.

10.Justificant de pagament del Model 046 – Targeta d'identitat