CONVOCATÒRIA DE BEQUES ERASMUS+ XARXA FP CURS 2022-23

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

XARXA_FP

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
Concedir beques Erasmus+ per a la mobilitat d’estudiants per a realitzar pràctiques formatives (FCT) en empreses de la Unió Europea.

DESTINATARIS
Alumnes que cursen 2n dels cicles formatius de grau superior en el curs 2022-23 i que hagen de realitzar les FCT en l’any 2023 entre els mesos de març i juny.

PERIODE D’ESTÀNCIA
L’estància tindrà una durada de 3 mesos (90 dies).

QUANTIA DE LES BEQUES
La quantia aproximada de cada beca serà de 1000€ per a tot el període, en concepte de desplaçament, allotjament, manutenció, assegurança, etc, sense prejudici de possibles ajudes complementàries que en el seu cas puguen convocar altres Administracions Educatives.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Les sol·licituds i tota la documentació requerida s’enviarà abans del dia 27-05-2022 per correu electrònic a l’adreça iperello@iesmolidelsol.es

COMISSIÓ DE VALORACIÓ

Per a la valoració de les sol·licituds i l’aprovació de les beques es constituirà una comissió presidida pel Director del Centre, i estarà integrada per:

  • Director
  • Cap d’estudis de cicles formatius
  • Cap de departament d’FCT

CRITERIS DE VALORACIÓ

  1. Fins un total de 50 punts per la competència lingüística

- A partir d’un B1 (certificació acadèmica oficial) es reconeixen 50 punts.
- Nota d’anglés del curs anterior multiplicada per 5 punts. Per exemple, si la nota és 10, aleshores 10x5= 50 punts.
- Si el mòdul d’anglés està convalidat, es realitza el mateix càlcul anterior, multiplicant per la nota d’origen de la convalidació.
Els/les alumnes que estiguen en possessió de la certificació oficial com a mínim B1 i següents, hauran de presentar en prefectura d’estudis de cicles el títol original i la còpia d’aquest títol.

2. Fins un total de 25 punts.

- Expedient acadèmic del curs anterior: nota mitjana del curs. (màxim 12,5 punts)
- Informe emès pel tutor/a de l’alumne/a, valorant la responsabilitat, autonomia, capacitat d’adaptació a  situacions noves, interès mostrat en la realització d’aquest programa de pràctiques i altres competències. (màxim 12,5 punts).

3. Fins un màxim de 25 punts:

- Idoneïtat del candidat/candidata al lloc ofert per la ciutat de destí.

Es realitzarà una entrevista personal amb el candidat-a, la data de la qual es publicarà amb suficient antelació en el tauler d’anuncis de secretaria.
En aquest apartat també es valorarà el currículum de l’alumne/a.

Tots els mèrits al·legats hauran de presentar-se en la data indicada.
En cas d’empat, es resoldrà tenint en compte la major puntuació en cadascun dels apartats, seguint l’ordre dels criteris de valoració.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

- Imprés de sol·licitud (DOCUMENT 1)
- Currídulum vitae Europass, en anglés, francès, alemany o italià. https://europa.eu/europass/en (DOCUMENT 2)
- Qualificacions dels mòduls cursats en 1r. Aquesta informació serà obtesa directament per la comissió de valoració.
- Informe del tutor/a. La comissió de valoració sol·licitarà directament aquest document als tutors.
- Confirmació del Compromís Erasmus (DOCUMENT 3). Aquest document s’emplenarà i signarà una vegada el candidat/a haja sigut seleccionat.

COMUNICACIÓ ALS INTERESSATS

Una vegada valorades totes les sol·licitud, la comissió comunicarà als candidats/es i els seus tutors/es el resultat de la selecció.

També serà publicada la resolució definitiva en el tauler d’anuncis de secretaria.

Web oficial Xarxa-FP: https://www.xarxafp.org/