Taxes de matrícula


Per pagar les taxes de matrícula: (Recordeu que tots els impresos cal que estiguen pagats amb el nom de l’alumne/a)

 • Accediu a l’enllaç pagament de taxes
 • A l’apartat Órgan gestor escolliu l’opció INSTITUTS D’ALACANT
 • A l’apartat Taxa escolliu l’opció corresponent, segons de que us matriculeu:
  • Expedició Historial Acadèmic Batxillerat
  •  Expedició Informe Avaluació Individualitzat
  • Targetes d’identitat
 • Trieu l’opció de matrícula que us corresponga: OrdinàriaFamília Nombrosa General Família Nombrosa Especial.
 • Marqueu, si us correspon, la casella Bonificació per discapacitat acreditada igual o superior al 33%
 • Polseu Continua i se us generarà la liquidació.
 • Empleneu els camps que s’hi demanen (Declarant o subjecte passiu) i polseu Acceptar.
 • Anoteu les dades que us ofereix l’aplicació i polseu novament Acceptar.
 • S’obrirà un document PDF amb les tres còpies de les taxes. Cal imprimir-les i pagar-les en una entitat bancària.

Transport escolar

CURS 2023/2024

TERMINI DE PRESENTACIÓ: DURANT TOT EL PERÍODE DE FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA ESTABLERT PEL CENTRE.

INSTRUCCIONS  PER A  SOL·LICITAR EL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR O AJUDA INDIVIDUAL.+ INFO

Requisits alumnes beneficiaris:

a) Alumnat d’ESO escolaritzat en un centre d’un municipi diferent al de la seua residència per no existir en aquest oferta educativa.

b) Alumnat d’ESO, Bachiller o FPB, el domicili habitual del qual, degudament acreditat, estiga a una distància igual o superior als 3 km del centre educatiu en què estiga escolaritzat seguint la trajectòria de menor distància accessible i segura, complint les següents premisses:

 • Que el centre on estiga escolaritzat siga el centre més pròxim seguint la trajectòria de menor distància accessible i segura al domicili habitual dins de la seua localitat o àrea d’influència.   
 • Que el centre on estiga escolaritzat siga el centre d’adscripció, o àrea d’influència del seu centre educatiu.

El domicili laboral no tindrà la consideració d’àrea d’influència.

Autoritzacions Especials (si hi ha disponibilitat de places):

a) Alumnes amb dificultats d’accés al centre i que no complisquen els requisits per a ser-ne beneficiari.

b) Alumnat d’altres nivells d’ensenyament reglat.

Petició d’ajuda individual

No podrá optar a la concesió d’aquestes ajudes, l’alumnat inclós en una ruta de transport colectiu, ni aquell alumnat que es trobe matriculat en un centre que no corresponga al seu centre adscrit.

Caldrà que aporte volant d’empadronament.

Documentació que cal presentar:

a) Alumnat beneficiari del transport escolar el curs anterior:

Usuaris de WebFamília:

Els sol·licitants (pare/mare/tutors) que siguen usuaris de l’aplicació WebFamília, visualitzaran i descarregaran el seu esborrany de sol·licitud d’ajuda al transport. Si estan conforme amb les dades, l’hauran d’imprimir, signar i presentar al centro on estaran matriculats durant el curs 2022-2023.

No usuaris de la WebFamília:

Si no ets usuari de l’aplicació WebFamília podràs sol·licitar en el centre l’esborrany de la sol·licitud de transport escolar per  poder-la presentar degudament signada posteriorment.

En ambdós casos, si les dades no han variat i l’esborrany és correcte, se signarà i presentarà al centre on estiga matriculat l’alumne durant el curs 2023/2024  i no serà necessari presentar cap documentació justificativa.

b) Nous  sol·licitants, canvi de domicili, absència d’esborrany…

– Sol·licitud de transport. Annex I

– Fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor que sol·licita la prestació. 

I,   Segons la situació de cada persona, s’ha d’adjuntar obligatòriament a la sol·licitud un d’aquests documents:

– Fotocòpia d’un rebut de la llum, aigua o telèfon recent l’adreça i titular del qual coincidisca amb el DNI  de la persona que sol·licite el transport i que presente la seua còpia del  DNI anteriorment citat.

– En cas de no coincidir l’adreça que apareix al DNI  de la persona sol·licitant amb la  persona que  apareix als rebuts de la llum, aigua o telèfon, hauran d’aportar volant d’empadronament on apareguen tots els membres de la unitat familiar.

– Contracte de lloguer a nom dels pares juntament amb el model 805 -806 (autoliquidació fiança arrendament).

Tria parada

Els alumnes  que formen part de la mateixa unitat familiar i estiguen escolaritzats en el curs 2023/2024 en un únic centre presentaran una única sol·licitud.

Proves d’accés a cicles formatius

Introducció

L’acces a la Formació Professional pot realitzar-se de dues formes diferents:

 • Una, l’accés directe, si es reuneixen els requisits acadèmics necessaris.
 • L’altra, l’accés mitjançant una prova, si no es reuneixen aquestos requisits acadèmics.

Per a l’alumnat que no reuneix els requisits acadèmics d’accés directe, la legislació vigent estableix la possibilitat d’accedir a la Formació Professional sempre que, a través d’una prova regulada per les Administracions Educatives, l’aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

La prova d’accés a cicles de grau mitjà pot realitzar-se en qualsevol centre que impartisca grau mitjà, però en el cas dels cicles superiors és necessari realitzar la prova en centres que impartisquen les famílies professionals a les quals es pretén accedir.

En l’IES Historiador Chabàs es realitzarà la prova de Grau superior corresponent a l’opció A, l’opció B i l’opció C , donat que es correspon a les families profesionals que en el centre s’imparteixen.

Annex-IX


Instruccions de Matrícula

1. Ingressar en la pàgina del PROP on pots emplenar la sol·licitud directament i imprimir-la.

                                 GRAU MITJÀ GRAU SUPERIOR

2. Imprimir la taxa corresponent de la matrícula a la prova d’accés a cicles formatius.

3. PRESENTACIÓ AL CENTRE PER PART DE l’interessat/interessada: 

 • De manera presencial, en la finestreta d’administració
 • Via Telemàtica –>  Correu: 03004223.secretaria@edu.gva.es

Tota la documentació cal que siga enviada signada a mà o electrònicament (mira com signar electrònicament un document), mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en el qual desitja fer la prova, en el qual s’indicarà en l’ASSUMPTE: PAC + Nom i Cognoms de la persona que sol·licita fer la prova.

Documentació a remetre:

 • Sol·licitud emplenada i signada. No oblides  indicar en ella, si desitges sol·licitar alguna exempció a un apartat o part de la prova, si no l’assenyales no es tindrà en compte (encara que en el moment de la presentació no disposes de la documentació justificativa, hi ha un termini per a això en el procediment).
 • Fotocòpia del DNI
 • Taxa Pagada
 • Si sol·licites alguna exempció de part o apartat de la prova hauràs d’adjuntar la documentació justificativa. En cas que no disposar d’ella en el termini de presentació de sol·licituds, hauràs d’aportar-la com a màxim en la data que indica el procediment,  juntament amb l’Annex IV (grau mitjà) i Annex VII (grau superior).   

Calendari Proves d’Accés 2024   

 • INSCRIPCIÓ (del 20 al 28 de març 2024)
 • Presentació de documentació justificativa d’exempció: del 20 de març al 28 de juny de 2024
 • Publicació llistats alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 24 d’abril de 2024
 • Publicació llistats provisionals d’admesos: 24 d’abril de 2024
 • Reclamació llistes provisionals de persones admeses: del 24 al 26 d’abril de 2024
 • Publicació llistats definitius d’admesos i exclosos: 3 de maig de 2024
 • PROVES GRAU MITJÀ I SUPERIOR: 20 i 21 de maig de 2024
 • Publicació llistats provisionals qualificacions prova de grau mitjà i superior:31 de maig de 2024
 • Reclamació llistes provisionals de qualificacions: del 3 al 5 de juny de 2024
 • Publicació llistats definitius de qualificacions de la prova de grau mitjà i superior: (data màxima) 7 de juny de 2024 
 • Lliurament de certificats de prova de grau mitjà i superior: del 10 al 28 de juny al 2024
2024_981

Sol·licitut certificats

Per sol·licitar un certificat:

Cal que la persona interessada:

 • Informe a Secretaria sobre la certificació que vol obtenir i pot fer-ho presencialment o per telèfon.

Per pagar les taxes administratives: (Recordeu que tots els impresos cal que estiguen pagats amb el nom de l’alumne/a)

 • Accediu a l’enllaç pagament de taxes
 • A l’apartat Órgan gestor escolliu l’opció INSTITUTS D’ALACANT
 • A l’apartat Taxa escolliu l’opció corresponent, segons el certificat que sol·liciteu:
  • Certificacions acadèmiques i certificats a l’efecte de trasllats
  • Expedició Historial Acadèmic Batxillerat
  • Certificat (o petició duplicat) Superació Nivell A2 (Marc Comú Europeu)
  • Targetes d’identitat
 • Trieu l’opció de matrícula que us corresponga: OrdinàriaFamília Nombrosa General Família Nombrosa Especial.
 • Marqueu, si us correspon, la casella Bonificació per discapacitat acreditada igual o superior al 33%
 • Polseu Continua i se us generarà la liquidació.
 • Empleneu els camps que s’hi demanen (Declarant o subjecte passiu) i polseu Acceptar.
 • Anoteu les dades que us ofereix l’aplicació i polseu novament Acceptar.
 • S’obrirà un document PDF amb les tres còpies de les taxes. Cal imprimir-les i pagar-les en una entitat bancària.

Per recollir un certificat:

Cal que la persona interessada lliure:

 • Comprovant del pagament de les taxes administratives corresponents
 • Només en el cas que la persona qui recull el certificat no siga la mateixa persona certificada, cal que aporte també la corresponent autorització.

Sol·licitut de títols

Per a sol·licitar-lo:

La persona interessada ha de presentar a la Secretaria del centre:

 • Sol·licitud del títol correctament emplenada
 • Fotocòpia DNI en vigor
 • Imprés de taxes i comprovant del pagament de les taxes corresponents al títol

Per a fer el pagament:

 • Accediu a l’enllaç de pagament de taxes (Recordeu que tots els impresos cal que estiguen pagats amb el nom de l’alumne/a)
 • A l’apartat Òrgan gestor escolliu l’opció INSTITUTS D’ALACANT
 • A l’apartat Taxa, escolliu el títol que voleu sol·licitar:
  • Si heu acabat un CFGM heu d’escollir: Títol de Tècnic
  • Si heu acabat un CFGS heu d’escollir: Títol de Tècnic Superior
  • Si heu acabat el TD2 de Busseig heu d’escollir: Títol de Tècnic Esportiu
  • Si heu acabat l’etapa de Batxillerat heu d’escollir: Títol de Batxillerat
 • Trieu l’opció de matrícula que us corresponga: OrdinàriaFamília Nombrosa General Família Nombrosa Especial.
 • Marqueu, si us correspon, la casella Bonificació per discapacitat acreditada igual o superior al 33%
 • Polseu Continua i se us generarà la liquidació.
 • Empleneu els camps que s’hi demanen (Declarant o subjecte passiu) i polseu Acceptar.
 • Anoteu les dades que us ofereix l’aplicació i polseu novament Acceptar.
 • S’obrirà un document PDF amb les tres còpies de les taxes. Cal imprimir-les i pagar-les en una entitat bancària.

Per a recollir-lo:

Rebreu una carta de Secretaria informant-vos que teniu el títol disponible al centre perquè pugueu passar a recollir-lo. Cal portar:

 • DNI original
 • En cas que la persona que recull el títol no siga la persona titulada, ha de portar degudament emplenada l’autorització que rebreu amb l’avís d’arribada del títol.