Protecció de dades

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la LOPDiGDD (Lllei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitat de tractament (RAT):

 • Activitats i Jornades
 • Alumnat
 • Alumni (antics alumnes)
 • Arxiu fotogràfic i audiovisual
 • Autoritzacions
 • Comunicació institucional i Promoció del centre
 • Contractació
 • Escrits de sol·licitud, esmena i al·legacions, i declaracions responsables
 • Expedients disciplinaris
 • Gestió de bretxes de seguretat
 • Gestió de cita prèvia
 • Gestió de drets de protecció de dades
 • Gestió econòmica i pressupostària i pagaments a tercers
 • Intervenció en la gestió d’ajudes, beques i subvencions
 • Pràctiques formatives universitàries
 • Prevenció de violència i millora de la convivència
 • Professorat
 • Guía-Protocol Covid-19 per als centres educatius públics i gestió del procés de vacunació del professorat i resta de personal que presta serveis en cada centre
 • Proves i acreditacions
 • Queixes, suggeriments i agraïments
 • Reclamacions
 • Trasllat d’expedients

Aquestos RAT poden ser consultats en el següent enllaç:

https://ceice.gva.es/va/web/educacion/proteccio-de-dades-en-centres-educatius-publics-gva

Pot obtindre més informació en matèria de protecció de dades accedint a la web http://www.ceice.gva.es àrea Educació i Formació Professional, apartat <<Protecció de dades en els centres educatius públics GVA>>, mitjançant el següent enllaç:

https://ceice.gva.es/va/web/educacion/proteccio-de-dades-en-centres-educatius-publics-gva