Ensenyaments Esportius

Tècnic esportiu en busseig esportiu amb escanfandra autònoma

En l’IES Historiador Chabàs també s’imparteixen ensenyances esportives de règim especial, en concret el cicle inicial de Tècnic esportiu en busseig esportiu amb escanfandra autònoma.

Els mòduls corresponents al bloc comú, que es realitzaran des de setembre fins a desembre,d’aquests ensenyaments són: 

 • Primers Auxilis
 • Bases del comportament esportiu
 • Organització de l’esport
 • Activitat física adaptada i discapacitat

A partir de gener, i fins el mes de març, tindrà lloc el bloc específic d’aquest cicle inicial, que consta dels mòduls següents:

 • Entorn natural de busseig esportiu
 • Organització d’activitats de descobriment i conducció de busseig esportiu
 • Conducció subacuàtica.

Des de març i fins juliol tindrà lloc el bloc de pràctiques.

Curs 2023-2024

INFO sobre els CURS cicle FINAL-TD2 (alumnes del centre): 

MATRÍCULA CICLE FINAL / MATRÍCULA CICLO FINAL:

 1. Fotocòpia DNI / Fotocopia DNI
 2. Justificació d’abonament de les taxes de matrícula / Justificación de abono de las tasas de matícula
 3. Full de matrícula / Hoja de matrícula

INFO sobre els CURS cicle FINAL-TD2 (alumnes de nova incoporació): 

Formularis, instruccions i procediment.
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17700.

DOCUMENTACIÓ ALUMNES NOUS PREINSCRIPCIÓ /DOCUMENTACIÓN ALUMNOS NUEVOS PREINSCRIPCIÓN

 1. Fotocòpia DNI / Fotocopia DNI
 2. 2 Fotografies grandària carnet / 2 Fotografias tamaño carné
 3. Fotocòpia compulsada del títol de Graduat en Educació Secundària, o equivalent a efectes acadèmics o certificat de superació de la prova d’accés a cicles / Fotocopia compulsada del Título de Graducado en Educación Secundaria, o equivalente a efectos académicos o certificación de superación de la prueba de acceso a ciclos.


En el cas d’alumnes que es matriculen al CICLE FINAL: Certificació acadèmica del CICLE INICIAL / En el caso de alumnos que se matriculen en el CICLO FINAL: Certificación acadèmica del CICLO INICIAL.

 1. CERTIFICACIÓ MÈDICA: ha de constar no patir cap malaltia infectocontagiosa, estar vacunat contra el tètan, i comptar amb les condicions psicofísiques necessàries per a la realització de les proves físiques establides per a l’accés a les titulacions en la modalitat corresponent. (màxim 2 mesos d’antiguitat)/ CERTIFICACIÓN MÉDICA: ha de constar no padecer enfermedad infecto-contagiosa alguna, estar vacunado contra el tétanos y que se cuenta con las condicions psicofísicas establecidas para el Acceso a la titulación en la modadalidad correspondiente (máximo 2 meses de antiguedad)
 2. Certificació FEDAS 3 * o Certificació Prova específica / Certificación FEDAS 3 * o Certificación Prueba específica.

En cas de no tindre la certificació FEDAS 3* cal matricular-se a la prova específica o posarse en contacte amb la Federació  / En caso de no tener el certificado FEDAS 3* tendrá que matricularse en la prueba específica o ponerse en contacto con la Federación.

INFO GENERAL PER BLOCS: 

BLOC COMÚ

BLOC ESPECÍFIC  i  BLOC de PRÀCTIQUES