INTRODUCCIÓ

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO), junt amb l’Educació Primària, constitueix l’ensenyament bàsic, obligatori i gratuït. L’Educació Secundària Obligatòria s’organitza d’acord amb els principis d’educació comuna i atenció a la diversitat de l’alumnat, la qual cosa suposa una progressió respecte de l’Educació Primària, en la qual s’inculca el sentit de la responsabilitat de l’alumnat sobre el seu rendiment i en les preses de decisions sobre diferents trajectòries educatives conforme s’avança en l’etapa.

L’alumnat pot accedir al primer curs l’any natural en què complisca 12 anys i, amb caràcter general té dret a romandre escolaritzat en règim ordinari fins als 18 anys, complit l’any en què finalitze el curs.

L’educació secundària obligatòria s’organitza en matèries diferenciades, tenint en compte tant la finalitat d’una educació comuna com la necessària atenció a la diversitat de l’alumnat.

En esta etapa, es presta especial atenció a la tutoria personal de l’alumnat, així com a la seua orientació educativa, psicopedagògica i professional.

L’educació secundària obligatòria contribuïx a desenvolupar en l’alumnat, entre altres, les capacitats següents:

  • Conéixer, assumir responsablement els seus deures i exercir els seus drets en el respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en el diàleg, refermant els drets humans com a valors comuns d’una societat plural, oberta i democràtica, i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica.
  • Adquirir, desenrotllar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a condició necessària per a una realització eficaç dels processos de l’aprenentatge i com a mitjà de desenrotllament personal.
  • Fomentar actituds que afavorisquen la convivència en els àmbits escolar, familiar i social.
  • Valorar i respectar, com un principi essencial de la nostra Constitució, la igualtat de drets i oportunitats de totes les persones, amb independència del seu sexe, i rebutjar els estereotips i qualsevol discriminació.

PRIMER CURS

En primer curs de l’ESO, l’alumnat ha de cursar obligatòriament un total de 10 matèries, dues de les quals pot triar-les d’entre un conjunt d’assignatures ofertades pel centre, en 30 hores setmanals.

Es mostren les hores setmanals que es dediquen a cada matèria:

SEGON CURS

En segon curs de l’ESO, l’alumnat ha de cursar obligatòriament un total de 12 matèries, dues de les quals pot triar-les d’entre un conjunt d’assignatures ofertades pel centre, en 30 hores setmanals.

Es mostren les hores setmanals que es dediquen a cada matèria:

TERCER CURS

En tercer curs de l’ESO, l’alumnat ha de cursar obligatòriament un total de 14 matèries, dues de les quals pot triar-les d’entre un conjunt d’assignatures ofertades pel centre.

3r PDC

En tercer curs PDC de l’ESO, l’alumnat ha de cursar obligatòriament un total de 9 matèries, de les quals una es pot triar d’entre un conjunt d’assignatures ofertades pel centre.

QUART CURS

En quart curs de l’ESO, l’alumnat ha de cursar obligatòriament un total de 12 matèries, tres de les quals pot triar-les d’entre un conjunt d’assignatures ofertades pel centre.

D’altra banda, s’ha d’elegir un itinerari.

4rt PR

En quart curs PR de l’ESO, l’alumnat ha de cursar obligatòriament un total de 12 matèries, de les quals dos pot triar d’entre un conjunt d’assignatures ofertades pel centre, en 32 hores setmanals.

Es mostren les hores setmanals que es dediquen a cada matèria: