Transport escolar

CURS 2023/2024

TERMINI DE PRESENTACIÓ: DURANT TOT EL PERÍODE DE FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA ESTABLERT PEL CENTRE.

INSTRUCCIONS  PER A  SOL·LICITAR EL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR O AJUDA INDIVIDUAL.+ INFO

Requisits alumnes beneficiaris:

a) Alumnat d’ESO escolaritzat en un centre d’un municipi diferent al de la seua residència per no existir en aquest oferta educativa.

b) Alumnat d’ESO, Bachiller o FPB, el domicili habitual del qual, degudament acreditat, estiga a una distància igual o superior als 3 km del centre educatiu en què estiga escolaritzat seguint la trajectòria de menor distància accessible i segura, complint les següents premisses:

  • Que el centre on estiga escolaritzat siga el centre més pròxim seguint la trajectòria de menor distància accessible i segura al domicili habitual dins de la seua localitat o àrea d’influència.   
  • Que el centre on estiga escolaritzat siga el centre d’adscripció, o àrea d’influència del seu centre educatiu.

El domicili laboral no tindrà la consideració d’àrea d’influència.

Autoritzacions Especials (si hi ha disponibilitat de places):

a) Alumnes amb dificultats d’accés al centre i que no complisquen els requisits per a ser-ne beneficiari.

b) Alumnat d’altres nivells d’ensenyament reglat.

Petició d’ajuda individual

No podrá optar a la concesió d’aquestes ajudes, l’alumnat inclós en una ruta de transport colectiu, ni aquell alumnat que es trobe matriculat en un centre que no corresponga al seu centre adscrit.

Caldrà que aporte volant d’empadronament.

Documentació que cal presentar:

a) Alumnat beneficiari del transport escolar el curs anterior:

Usuaris de WebFamília:

Els sol·licitants (pare/mare/tutors) que siguen usuaris de l’aplicació WebFamília, visualitzaran i descarregaran el seu esborrany de sol·licitud d’ajuda al transport. Si estan conforme amb les dades, l’hauran d’imprimir, signar i presentar al centro on estaran matriculats durant el curs 2022-2023.

No usuaris de la WebFamília:

Si no ets usuari de l’aplicació WebFamília podràs sol·licitar en el centre l’esborrany de la sol·licitud de transport escolar per  poder-la presentar degudament signada posteriorment.

En ambdós casos, si les dades no han variat i l’esborrany és correcte, se signarà i presentarà al centre on estiga matriculat l’alumne durant el curs 2023/2024  i no serà necessari presentar cap documentació justificativa.

b) Nous  sol·licitants, canvi de domicili, absència d’esborrany…

– Sol·licitud de transport. Annex I

– Fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor que sol·licita la prestació. 

I,   Segons la situació de cada persona, s’ha d’adjuntar obligatòriament a la sol·licitud un d’aquests documents:

– Fotocòpia d’un rebut de la llum, aigua o telèfon recent l’adreça i titular del qual coincidisca amb el DNI  de la persona que sol·licite el transport i que presente la seua còpia del  DNI anteriorment citat.

– En cas de no coincidir l’adreça que apareix al DNI  de la persona sol·licitant amb la  persona que  apareix als rebuts de la llum, aigua o telèfon, hauran d’aportar volant d’empadronament on apareguen tots els membres de la unitat familiar.

– Contracte de lloguer a nom dels pares juntament amb el model 805 -806 (autoliquidació fiança arrendament).

Tria parada

Els alumnes  que formen part de la mateixa unitat familiar i estiguen escolaritzats en el curs 2023/2024 en un únic centre presentaran una única sol·licitud.