PROGRAMA COEDUCACENTRES

2023-01-19 11_28_11-Window
frame (1)

És un programa que naix a partir de la publicació del:

Una de les principals característiques és la participació de la comunitat educativa: alumnat, famílies, personal no docent, professorat... per aquest motiu, és fonamental la seua participació perquè el projecte COEDUCACENTRES obtinga el major impacte possible en el centre educatiu.

EXPERIÈNCIES COEDUCACENTRES

NORMATIVA

XARXA COEDUCACENTRES

 

Consulta els centres participants en la xarxa COEDUCACENTRES

👉ací.

FASES COEDUCACENTRES 23/25

COEDUCACENTRES és un projecte que "CANVIA LA MIRADA" de la comunitat educativa perquè treballa tots els aspectes de la igualtat, seguint les orientacions del DECRET 195/2022, de 11 de novembre, del Consell, d’igualtat i convivència en el sistema educatiu valencià i la LOMLOE.

Al llarg del tercer trimestre cada CEFIRE territorial organitza reunions informatives per a explicar les principals característiques del projecte coeducacentres:

- La necessita de treballar conjuntament famílies, professorat, alumnat i personal no docent per tractar temes tan importants com són: la prevenció de violència contra la dona, educació sexual, orientació acadèmica, convivència escolar...

- la participació en el projecte està basat en sesions formatives basades en el diàleg per tal de detectar les seus preocupacions amb les temàtiques anteriors.

- la necessitat de conèixer les característiques del currículum coeducatiu seguint les orientacions de la LOMLOE.

Agents dinamitzadors del projecte COEDUCACENTRES

Durant el desenvolupament del projecte, la comunitat educativa definirà la seua senya d'identitat a partir de:

Cada centre decidirà de quina manera motivarà en la participació del projecte al  claustre, les famílies, l'alumnat i el personal no docent.

Exemples de material utilitzat pels centres per a motivar a la participació de la comunitat educativa. 

La formació es desenvoluparà al llarg de dos cursos acadèmics:  23/24 i 24/25, a través de la plataforma "aules". Facilitem la unitat didàctica del bloc 3 com a exemple: "Prevenció de la violència contra les dones". 

Per altra banda, hi haurà quatre reunions a través de la plataforma TEAMS al llarg del curs per tal d'explicar i resoldre dubtes sobre el desenvolupament del projecte. En aquestes reunions participaran les persones implicades: ponents, dinamitzadors/dinamitzadores externes,  Coordinador/a de l'Acció Formtiva (CAF) o les persones que considere l'Equip Directiu. 

La formació del projecte COEDUCACENTRES per al curs 23/25 correspon a dues accions formatives  dins del Pla Anual de Formació (PAF) que es desenvolupa en la modalitat de Projecte de Formació en Centres (PFC) per a desenvolupar en dos cursos acadèmics. Cada PFC té una durada de 30 hores, de les quals 6 hores seran amb un/a ponent extern/a, 6 hores amb un/a dinamitzador/a extern/a i la resta d’hores, seran dinamitzades per diferents agents de la comunitat educativa: comissió d'inclusió, igualtat i convivència o semblant, el/la Coordinador/a de l'Acció Formativa (CAF), el/la Coordinador/a d'Igualtat i Convivència (CIC) i orientació educativa. 

A continuació facilitem el programa  formatiu COEDUCACENTRES per als cursos 23/24 i 24/25.

Destaquem la importància del compromís  dels agents dinamitzadors perquè el programa es desenvolupe sense problemes. Nota: aquests programes poden variar segons les dotacions econòmiques de cada curs acadèmic.

Participants:

  • Equip motor. Persones inscrites al programa: professorat, alumnat, famílies, educadors/es, regidories de l'ajuntament, agent d'igualtat i oportunitats del municipi,  personal no docent...
  • Comunitat educativa. Persones no inscrites al programa que puntualment poden participar de les sessions formatives.
Slide1
Slide2

Continguts del curs 23/24

Bloc 1. Presentació del projecte

Sessió 1

Contingut:

1. Presentació del projecte COEDUCACENTRES.
2. Presentació del Pla Director Coeducació.
3. Experiències COEDUCACENTRES.
4. Explicació Projecte Final COEDUCACENTRES. Exemples.

Dinamitza: comissió d'inclusió, igualtat i convivència (o semblant).

Participa: comunitat educativa (sense alumnat) i el/la ponent extern.

Sessió 2

Bloc 2. L’eliminació dels prejudicis, estereotips i rols en funció del sexe

Sessió 3

Contingut: el principi coeducatiu:  “L’eliminació dels prejudicis, estereotips i rols en funció del sexe, construïts segons els patrons socioculturals de conducta assignats a dones i homes, per tal de garantir, tant per a les alumnes com per als alumnes, possibilitats de desenvolupament personal integral”.

Dinamitza: ponent extern/a.

Participa: comunitat educativa (opcional alumnat).

Sessió 4
Sessió 5
Sessió 6
Sessió 7

Bloc 3. Prevenció de la violència contra les dones

Sessió 8

Contingut. Principi coeducatiu: "La prevenció de la violència contra les dones, mitjançant l’aprenentatge de mètodes no violents per a la resolució de conflictes i de models de convivència basats en la diversitat i en el respecte a la igualtat de drets i oportunitats de dones i homes".

Dinamitza: ponent extern/a.

Participa: comunitat educativa (opcional alumnat).

Sessió 9
Sessió 10
Sessió 11

Bloc 4. Educació sexual

Sessió 12

Contingut: educació sexual.

Dinamitza: ponent extern/a.

Participa: comunitat educativa (opcional alumnat).

Sessió 13
Sessió 14
Sessió 15

Continguts del curs 24/25

Bloc 5. Orientació acadèmica

Sessió 16

Contingut. El principi coeducatiu: "La visibilització dels sabers de les dones al llarg de la història en programacions i materials didàctics situant-les en el context sociocultural que els correspon, garantint la presència equilibrada i no estereotipada de dones i homes".

Dinamitza: ponent extern/a.

Participa: comunitat educativa (opcional alumnat).

Sessió 17
Sessió 18
Sessió 19

Bloc 6. Programació d'aula amb perspectiva de gènere

Sessió 20

Contingut: dones i STEAM. El principi coeducatiu: "La visibilització dels sabers de les dones al llarg de la història en programacions i materials didàctics situant-les en el context sociocultural que els correspon, garantint la presència equilibrada i no estereotipada de dones i homes".

Dinamitza: ponent extern/a.

Participa: professorat.

Sessió 21
Sessió 22

Bloc 7. Plans d'igualtat i convivència

Sessió 23

Contingut: cultura de la pau. El principi coeducatiu: "La promoció dels valors com el respecte, la solidaritat, la tolerància, l’empatia i la responsabilitat, que faciliten la comunicació, el diàleg i la restauració, i que resulten fonamentals a l’hora de conviure. Hauran de regir les relacions entre tots els membres de la comunitat educativa".

Dinamitza: ponent extern/a.

Participa: professorat.

Sessió 24
Sessió 25
Sessió 26
Sessió 27

Bloc 8. Avaluació del projecte

Sessió 28

Contingut: concreció de les accions formatives en igualtat.

Dinamitza: assessor/a del CEFIRE.

Participa: Equip Motor.

Sessió 29
Sessió 30

Activitat organtizada des la comissió d'inclusió, igualtat i convivència amb la finalitat de compartir les conclusions després de la formació COEDUCACENTRES en els cursos 23/24 i 24/25.

Exemples de materials compartits en la jornada de difusió:

CEIP Alfonso X el Sabio (Requena)

CEIP Joan Martorell (Gandia)

IES Jaume i (Borriana)

IES l'Estació (Ontinyent)

II Jornada COEDUCACENTRES en la Nucia, 28 de juny del 2022.

Un altre aspecte important, és la revisió i actualització dels documents de centre amb perspectiva de gènere. Per a facilitar aquest treball, cada bloc finalitzarà amb una tasca que serà el resum del treballat en cadascuna de les sessions. Aquesta tasca, formarà part del Projecte Final COEDUCACENTRES que serà presentat a la comunitat eductiva en la Jornada de Difusió del projecte dins del centre que tindrà lloc en la sessió número 30. Aquest document servirà per a realitzar la memòria de final de curs i per a l’elaboració dels plans d’actuació per a la millora (PAM).
El Projecte Final COEDUCACENTRES pretén ser un document  facilitador perquè la igualtat quede reflectida en els documents de centre. És fonamental aquesta inclusió si volem que el projecte COEDUCACENTRES tinga una projecció de futur i es sistematitze la transversalitat de la igualtat en la vida del centre. Tota la comunitat educativa ha de conèixer com el centre treballa la coeducació, per aquest motiu és necessari l'actualització de la web amb la informació més rellevant en aquest àmbit. Per aquest motiu, COEDUCACENTRES és l’inici del camí.

Exemples de Projectes Finals COEDUCACENTRES:

Exemples de web COEDUCACENTRES:

RESOLUCIÓ

Programa descrit en la resolució de 7 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es crea la Xarxa Coeducacentres i es regulen els requisits de participació i reconeixement de centres docents adherits a aquesta a la Comunitat Valenciana durant els cursos 2023-2024 i 2024-2025.

INSCRIPCIÓ

1. D’acord amb el Pla director de coeducació, i el seu eix 2 centrat en la formació permanent del professorat, el centre comunicarà als CEFIRE corresponents les necessitats formatives detectades i la petició
de cobrir-les.
2. Podrà sol·licitar acollir-se a la Xarxa Coeducacentres tot centre educatiu públic o privat concertat de la Comunitat Valenciana que contemple, mitjançant un acord de claustre, la posada en marxa del programa Coeducacentres a través de la modalitat formativa de PFC dins del seu PAF per als cursos escolars 2023-2024 i 2024-2025.
3. Els centres interessats a incorporar-se a la Xarxa Coeducacentres formalitzaran sol·licitud, a través de la direcció o vicedirecció del centre, mitjançant un tràmit telemàtic en la plataforma OVICE que estarà
disponible a partir de l’endemà de la publicació en el DOGV i fins al 20 de setembre.
https://ovice.gva.es/oficina_tactica/#/tramita/10007/10014/procedimientos
4. Es pujarà a través de la plataforma OVICE un primer PDF de l’acta de claustre, extracte d’acta del claustre o certificació de la secretaria del centre educatiu, on quede reflectit l’acord favorable del claustre de compromís d’integració en la Xarxa Coeducacentres i participació en el programa Coeducacentres en modalitat de Projecte de Formació
en Centres.
5. Aquest tràmit no eximeix la gestió de sol·licitud del PAF en centres. Es facilitarà per part de l’administració la informació relativa a l’emplenament de la modalitat formativa del PFC Coeducacentres. Se sol·licitarà a ITACA 3 dins del seu PAF, un PFC Coeducacentres durant els cursos 23/24 i 24/25 en els termes i períodes que establisca la normativa vigent.

CONTACTE

Per a més informació contacta amb nosaltres a través del correu coeduca@gva.es.

Número de visites:

83903