Nova normativa ús mascaretes | Nueva normativa uso mascarillas

INFORMACIÓ BÀSICA

L’ús de les màscares deixa de ser obligatori amb caràcter general en tots els espais del centre educatiu tant per a l’alumnat com per al professorat i personal no docent dels centres.

Totes les persones majors de 6 anys, no incloses en els supòsits d’excepció, hauran d’usar
les màscares en el transport escolar
.

Tant les persones positives per a COVID-19 com els seus contactes estrets, en els 10 dies següents a l’inici dels símptomes o al diagnòstic en els casos asimptomàtics, haurà de portar màscara quirúrgica (UNE-EN 14386).

És necessari l’ús de màscara com a mesura de protecció en persones treballadores amb una major vulnerabilitat davant la infecció per COVID-19 (majors de 60 anys, immunodeprimides intrínseques o extrínseques i embarassades), en aquelles situacions en les quals es tinga contacte prolongat amb persones a una distància menor de 1,5 m.

És recomanable l’ús de màscara, en aquells espais en els quals no es puga mantindre la distància de seguretat de 1,5 metres i la ventilació no estiga garantida.

INFORMACIÓN BÁSICA

El uso de las mascarillas deja de ser obligatorio con carácter general en todos los espacios del centro educativo tanto para el alumnado como para el profesorado y personal no docente de los centros.

Todas las personas mayores de 6 años, no incluidas en los supuestos de excepción, deberán usar las mascarillas en el transporte escolar.

Tanto las personas positivas para COVID-19 como sus contactos estrechos, en los 10 días siguientes al inicio de los síntomas o al diagnóstico en los casos asintomáticos, deberá llevar mascarilla quirúrgica (UNE-EN 14386).

Es necesario el uso de mascarilla como medida de protección en personas trabajadoras con una mayor vulnerabilidad ante la infección por COVID-19 (mayores de 60 años, inmunodeprimidas intrínsecas o extrínsecas y embarazadas), en aquellas situaciones en las
que se tenga contacto prolongado con personas a una distancia menor de 1,5 m.

Es recomendable el uso de mascarilla, en aquellos espacios en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros y la ventilación no esté garantizada.

DOCUMENTACIÓ COMPLETA | DOCUMENTACIÓN COMPLETA

Carta_us_mascareta_val-cas

Actualització de les mesures sanitàries front a la COVID-19

MESURES QUÈ ÉS MANTENEN:

 • Ús obligatori de la mascareta a partir de 1r de Primària en espais tancats.
 • Mesures de prevenció i higiene: mascareta, desinfecció de mans i ventilació.

CANVIS MÉS DESTACATS amb les noves mesures, i van a modificar les activitats i rutines del nostre col·legi:

 • Els casos positius de COVID-19, lleus i asimptomàtics, ja no realitzaran aïllament i els contactes estrets ja no realitzaran quarantena. Si s’inicien símptomes compatibles amb COVID en el col·legi es contactarà amb la família per a què vinga a recollir al xiquet/a.
 • No és necessari mantindre la distància interpersonal entre alumnat de diferent grup de convivència estable (GCE) i/o entre adults. Sempre mantenint les mesures de prevenció: mascareta, desinfecció de mans i ventilació.
 • Es prioritzaran les comunicacions, reunions i tràmits mitjançant procediments telemàtics (telefon, WebFamília, etc.) però es podran portar a terme presencialment mantenint la higiene de mans, mascareta i ventilació de la sala.
 • Les escoles poden organitzar activitats pedagògiques on participen les famílies en les aules.
 • Respecte a les activitats extraescolars i complementàries ja no serà necessari el manteniment de la distància interpersonal entre alumnat de diferent grup de convivència estable (GCE).

PROTOCOL ACTUALITZAT I PUBLICAT EL 04/04/2022

Protocol_COVID_2022-04-04_val

Pla d’atenció a l’alumnat confinat | Plan de atención al alumnado confinado

Davant confinaments puntuals | Frente a confinamientos puntuales

En el cas de confinaments puntuals (alumnat positiu o en quarantena per contacte estret) s’aplicarà la següent estratègia.

En el caso de confinamientos puntuales (alumnado positivo o en cuarentena por contacto estrecho) se aplicará la siguiente estrategia.

Pla_actuacio_confinaments_puntuals

Davant confinaments de grups-classe sencers | Frente a confinamientos de grups-clase enteros

En el cas de confinaments de grups-classe complets s’aplicarà el Pla de Confinament aprovat pel consell escolar del centre en novembre de 2020.

En el caso de confinamientos de grupos-clase completos se aplicará el Plan de Confinamiento aprobado por el consejo escolar del centro en noviembre de 2020.

PLA-DE-CONFINAMENT

Vacunació alumnat del col·legi

Informació per a les rondes de vacunació de 2a dosi (4t, 5é i 6é de Primària) i repesca de 1a dosi

Informació i autorització dirigida a les famílies (es repartirà en paper el dilluns 7 de febrer):

Autoritzacio_2a_dosi

Planificació de la vacunació

DosiCursDia
4t, 5é i 6é de PrimàriaDivendres,17 de desembre de 2021
– Alumnat d’Infantil 4 anys que ja ha acomplit els 5 anys el dia de la vacunació.
– Infantil 5 anys, 1r, 2n i 3r de Primària
– Alumnat de 4t, 5é i 6é que no va estar el dia de vacunació anterior.
Dimarts, 18 de gener de 2022
4t, 5é i 6é de Primària que ja tenen inoculada la 1a dosi i que compleixen les condicions indicades en la documentació.
– Alumnat amb 5 anys complits que no ha sigut vacunat encara i així ho desitgen els progenitors/tutors-es.
Dimarts, 15 de febrer de 2022
10:00 h -> 4t Primaria
10:30 h -> 5é Primaria
11:00 h -> 6é Primaria
11:30 h -> 1a dosis alumnat no vacunat

Informació per a les rondes de vacunació de 1a dosi

L’alumnat del CEIP Palmerar, comprés entre els 5 i els 11 anys, té l’oportunitat de ser vacunat en el col·legi.

Els progenitors o tutors/es han de signar l’autorització pertinent (es pot descarregar més avall). En cas de progenitors que no conviuen en el mateix nucli familiar han de signar tots dos l’autorització, a excepció dels casos on la pàtria potestat siga només d’un ells.

En els casos de dos firmes poden signar autoritzacions diferents, o que un d’ells emplene una autorització i que la signen tots dos. Qualsevol de les dues opcions està acceptada.

En els casos que no es puga localitzar a un dels progenitors per a aconseguir la seua signatura, s’ha de contactar amb la direcció del centre per a portar a terme les gestions oportunes.

El dia de la vacunació, si ho desitgen, un dels progenitors pot acompanyar al seu fill/a en el moment de la vacuna. En eixe cas, una vegada assignada la data de vacunació, han d’assistir al centre el dia i hora indicats. El centre, arribat el moment, enviarà la informació pertinent a les famílies i disposarà de cartells informatius i cadires per la zona de espera de pares/mares.

El personal sanitari ens ha indicat que NO ÉS recomanable realitzar activitat física intensa les 48 hores següents a la inoculació de la vacuna.

Informació de la Conselleria

Carta_explica_vacunacio_val

Document Sí autoritza o NO autoritza

Full_info_i_autoritzacio_val

Adaptació de la guia d’actuació davant casos Covid-19 / Adaptación de la guía de actuación frente a casos Covid-19

El 21de febrer s’han publicat noves les instruccions sobre com actuar davant casos COVID-19. Les publiquem ací per a què estiguen a disposició de la comunitat educativa.

El 21 de febrero se han publicado las nuevas instrucciones sobre como actuar frente a casos COVID-19. Las publicamos aquí para que estén a disposición de toda la comunidad educativa

Carta del Secretàri autonòmic (en valencià)

Carta del Secretario autonómico (en castellano)

El 24 de gener s’han publicat aclariments a les instruccions del 17 de gener sobre com actuar davant casos COVID-19. Les publiquem ací per a què estiguen a disposició de la comunitat educativa.

Carta_Secretaris_Autonomics_240122

El 17 de gener es van publicar noves instruccions sobre com actuar davant casos COVID-19. Les publiquem ací per a què estiguen a disposició de la comunitat educativa.

El 17 de enero se publicaron nuevas instrucciones sobre como actuar frente a casos COVID-19. Las publicamos aquí para que estén a disposición de toda la comunidad educativa

Carta_170122

El 17 de enero se publicaron nuevas instrucciones sobre como actuar frente a casos COVID-19. Las publicamos aquí para que estén a disposición de toda la comunidad educativa

Hui, 10 de gener, hem rebut informació sobre les noves pautes d’actuació davant casos COVID-19. Publiquem ací la informació per a què estiga a disposició de la comunitat educativa.

Hoy, 10 de enero, hemos recibido información sobre las nuevas pautas de actuación ante los casos COVID-19. Publicamos aquí la información para que esté a disposición de la cEl 17 de gener es van publicar noves instruccions sobre com actuar davant casos COVID-19. Les publiquem ací per a què estiguen a disposició de la comunitat educativa.omunidad educativa.

Adaptacion-Guia-Centros-Educativos_08.01.2022

Novetats protocol COVID | Novedades protocolo COVID

(más abajo en castellano)

S’ha publicat una actualització del “PROTOCOL DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ CONTRA LA TRANSMISSIÓ I EL CONTAGI DEL SARS-CoV-2 PER A CENTRES EDUCATIUS D’ENSENYAMENTS NO UNIVERSITARIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA” (Descarrega ací)

Quines novetats presenta? Principalment les següents:

 • En la situació actual es permetrà durant el temps d’esbarjo la interacció entre alumnat de grups de convivència estable d’edats similars a l’aire lliure.
 • Es facilitarà a les associacions de pares i mares de l’alumnat dels centres l’accés als mateixos perquè puguen desenvolupar les activitats que els són pròpies, complint sempre les mesures de prevenció i higiene, i el que s’estableix en el pla de contingència del centre educatiu corresponent.
 • Respecte a l’ús de la mascareta, no serà obligatori l’ús de la mateixa durant el desenvolupament de la classe d’Educació Física, quan aquesta es realitze a l’aire lliure, tant per a l’alumnat com per al professorat.
 • En el cas de l’alumnat, a partir de primer de primària, que acudisca al centre sense mascareta sense que conste justificació de ser susceptible de complir alguna de les exempcions previstes en l’ordenament jurídic, es farà un requeriment a la família o als representants legals per a instar-los que la utilitze o perquè presenten documentació que justifique la seua no utilització. En cas de no fer-ho no es permetrà l’entrada al centre a aquest alumnat i es donarà trasllat d’aquesta situació a la comissió d’absentisme corresponent perquè s’adopten les mesures que es consideren.

Se ha publicado una actualización del “PROTOCOLO DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE A LA TRANSMISIÓN Y CONTAGIO DEL SARS-CoV-2 PARA CENTROS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA” (Descarga aquí)

¿Cuáles son las novedades? Principalmente las siguientes:

 • En la situación actual se permitirá durante el tiempo de recreo la interacción entre alumnado de grupos de convivencia estable de edades similares al aire libre.
 • Se facilitará a las asociaciones de padres y madres del alumnado de los centros el acceso a los mismos para que puedan desarrollar las actividades que les son propias, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene, y lo establecido en el plan de contingencia del centro educativo correspondiente.
 • Respecto al uso de la mascarilla no será obligatorio el uso de la misma durante el desarrollo de la clase de Educación Física, cuando esta se realice al aire libre, tanto para el alumnado como para el profesorado.
 • En el caso de alumnado, a partir de primero de primaria, que acuda al centro sin mascarilla sin que conste justificación de ser susceptible de cumplir alguna de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico, se hará un requerimiento a la familia o a los representantes legales para instarles a que la utilice o para que presenten documentación que justifique su no utilización. En caso de no hacerlo no se permitirá la entrada al centro a este alumnado y se dará traslado de esta
  situación a la comisión de absentismo correspondiente para que se adopten las medidas que se consideren.

Resum idees principals | Pla de Contingència

4.8. Mesures generals

4.8.1. Incorporació presencial del personal empleat públic

Tot el personal treballador del centre educatiu verificarà diàriament el seu estat de salut abans d’acudir al centre, la qual cosa suposarà la realització de la presa de temperatura corporal. No podran incorporar-se al seu lloc de treball les persones que presenten a casa qualsevol simptomatologia que poguera estar associada a la COVID-19 (tos, febre, dificultat en respirar, etc.). No es podrà acudir al centre fins que el personal sanitari de referència confirme l’absència de risc.

Tampoc podran incorporar-se al seu lloc de treball les persones que estiguen en aïllament domiciliari o que es troben en quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

4.8.2. Incorporació de l’alumnat

L’alumnat amb símptomes (tos, febre, dificultat en respirar, etc.), diagnosticat de COVID-19, o en període de quarantena domiciliària per contacte estret no pot acudir al centre fins les indicacions del personal sanitari de referència. Per això les famílies vigilaran l’esta de salut de l’alumnat i realitzaran presa de temperatura tots els dies abans d’eixir de casa per a anar al centre educatiu.

Les famílies hauran de complimentar un compromís de col·laboració i de compliment dels requisits per accedir al centre educatiu (Annex III).

Si es presenta a casa qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat per respirar, etc.) que poguera estar associada a la COVID-19, s’ha de contactar amb el telèfon d’atenció a la COVID-19 (900 300 555) i amb el centre de salut (figura en la targeta SIP) que li corresponga. També es pot demanar consulta a través de cita web (http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html) . S’informarà d’aquesta circumstància al centre. L’equip mèdic corresponent indicarà quan pot reprendre l’activitat educativa presencial.

A l’efecte del protocol per a la prevenció i control de l’absentisme escolar i del nombre màxim de faltes d’assistència permeses, les absències derivades de l’aplicació de les mesures es consideraran faltes sempre justificades.

4.8.3. Instruccions i canals de coordinació

La direcció estableix com a canal de comunicació amb el centre educatiu el telèfon oficial del centre (964 73 88 25) perquè qualsevol personal empleat públic i alumnat que presente simptomatologia, haver estat en contacte estret sense guardar la distància de seguretat d’1,5 m (durant un temps d’almenys 15 minuts i sense utilitzar mascareta) puga comunicar-lo ràpidament.

Quan un alumne/a presente símptomes en el centre educatiu es traslladarà a la dependència d’aïllament temporal (espai CODIV-19). S’avisarà a la persona responsable COVID-19 (director). I a continuació s’avisarà a la família, que contactarà amb el seu centre de salut o al telèfon de referència 900300555.

Es facilitarà una màscara quirúrgica per a l’alumnat de 6 o més anys i, si es possible a partir dels 3 anys sempre que no existisca contraindicació. Es facilitarà una màscara quirúrgica/FFP2 a la persona adulta que cuide l’alumne/a afectat.

Les persones treballadores amb símptomes es retiraran a un espai separat i es posaran màscara quirúrgica i contactarà amb el seu centre de salut i al Servei de Prevenció de Riscos Laborals (900300555).

4.8.4. Instruccions generals que s’hauran de garantir per a la prevenció de la covid-19

DESPLAÇAMENTS

1) Desplaçaments al/del centre educatiu

 • Com a norma general a distància 1,5 m en totes les interaccions (excepte entre membres d’un mateix Grup de Convivència Estable (GCE) o dos GCE d’un mateix nivell edutatiu en l’escenari “nova normalitat”).
 • Ús de de mascaretes a partir de 1r de Primària excepte en els supòsits que marca la norma.
 • En autobús de transport escolar: s’assignarà i s’organitzarà l’alumnat limitant les interaccions. Assignació de seients fixa durant tot el curs. L’alumnat esperarà en les parades mantenint la distància de seguretat. Abansde pujar/baixar l’alumnat haurà de desinfectar-se les mans.

2) Entrades i eixides al centre educatiu

 • Entrada/eixida escalonada o per portes diferents.
 • Els familiars acompanyants deixaran anar als xiquets/es a 2 o més metres per a què accedisquen de manera autònoma.

3) Desplaçaments pel centre

 • Es reduiran al mínim els desplaçaments.
 • Es recomana senyalitzar línies de separació en el centre dels corredors.
 • En la mesura d’allò possible no tocar passamans o baranes. Es recomana deixar 4 escalons entre persones.

EN EL CENTRE EDUCATIU

1) Tasques administratives i reunions

 • S’ha de prioritzar la comunicació amb les famílies telemàticament.
 • Les famílies podran entrar al centre en el cas que el professorat o l’equip directiu ho considere.
 • En el cas d’atenció presencial s’establiria un sistema de cita prèvia. Per al nostre centre:

Situació 1) Reunió amb secretaria, direcció, encarregada de menjador o orientadora escolar: petició de cita mitjançant el programa del web del centre.

Situació 2) Reunió amb el professorat: petició de cita mitjançant un missatge a l’aplicació Web Família.

 • És obligatori l’ús de màscara respiratòria.

2) Instruccions generals sobre mesures de protecció i higiene individual en el centre educatiu

 • La mascareta indicada per a població sana serà de tipus higiènica i, sempre que siga possible, reutilitzable, complint amb els requisits essencials establits en l’article 5.1 de l’Ordre CSM/115/20219 (UNE 0064-1:2020, UNE 0064-2:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020).
 • Alumnat educació Infantil: la màscara no és obligatòria.
 • Alumnat d’educació Primària: la màscara és obligatòria.
 • Personal empleat públic del centre: mascareta higiènica o quirúrgica.
 • El centre contarà amb mascares quirúrgiques o mascares autofiltrants FFP2 sense vàlvula (EN 149:2001 + A1:2009) per a quan algún inicie símptomes.
 • El centre contarà amb mascaretes higièniques, quirúrgiques o autofiltrants FFP2 per a tot el personal del centre i higièniques/quirúrgiques per a l’alumnat en cas d’oblit, deterioració o altres circumstàncies.
 • S’ha de realitzar higiene de mans de manera freqüent i meticulosa , durant almenys 40 segons amb aigua i sabó. Si no és possible durant 20 s amb gel hidroalcohòlic.
 • La higiene de mans s’ha de realitzar, almenys, a l’entrada i l’eixida del centre educatiu, abans i després del pati i de menjar i sempre després d’anar al lavabo i, en tot cas, un mínim de cinc vegades al dia.

3) Instruccions generals sobre mesures de protecció col·lectives

3.a) Interaccions amb persones externes a l’organització del centre educatiu

 • Es reduirà el nombre d’interaccions amb personal alié a l’organització i visites al centre d’altres professionals excepte les
  estrictament imprescindibles. En cas necessari, es facilitarà que l’acció puga desenvolupar-se de manera telemàtica.
 • Durant el període d’incorporació progressiva en el centre del nou alumnat d’Educació Infantil no estarà permesa la participació i la col·laboració de les persones progenitores o altres familiars dins de l’aula.

3.b) Reorganització dels espais i grups educatius del centre

 • En Educació Infantil i en Educació Primària, els centres s’organitzaran obligatòriament en grups de convivència estable (GCE) de l’alumnat, en els quals no s’aplicaran els criteris de limitacions de distància i d’acord amb la ràtio establida per la normativa vigent a la Comunitat Valenciana. En l’escenari de nova normalitat es permet la interacció entre grups d’un mateix curs.

3.c) Mesures addicionals en Educació Infantil

 • Com que l’alumnat no porta mascareta i no es pot respectar la distància, es recomana l’ús de mascareta quirúrgica o
  autofiltrant per part del professorat.
 • Per a les migdiades, es recomana col·locar els matalassets intercalant la direcció en la qual es col·loca l’alumnat (cap i
  peus en diferent direcció).
 • Incorporar la rutina de la rentada de mans en les activitats pedagògiques.

3.d) Protocol per al servei de menjador escolar

 • Abans de menjar s’ha de realitzar una correcta rentada de mans amb aigua i sabó
 • El personal de menjador ha de recordar i reforçar el missatge de no compartir aliments, ni estris, ni begudes
 • En el menjador escolar hi haurà cartells informatius sobre les normes per al personal usuari i els recordatoris de mesures
  d’higiene personal
 • S’han d’assignar llocs fixos durant tot l’any per a l’alumnat
 • Quan en el mateix torn de menjador participe més d’un grup de convivència, s’haurà de mantindre una distància d’almenys 1,5 m entre els grups.
 • Se seguiran les normes generals de neteja i ventilació del centre, posant especial atenció en les superfícies de contacte més
  freqüents.
 • S’haurà de fer neteja i desinfecció després de cada torn de menjar

3.e) Protocol per a les activitats extraescolars i complementàries (escola matinera i activitats al centre i fora del centre)

 • El programa anual d’activitats complementàries i extraescolars del curs 2021-2022 s’ajustarà a l’evolució de la COVID-19.
 • Els centres podran organitzar aquestes activitats sempre que es puga garantir la distància mínima interpersonal d’1,2 metres entre alumnat de diferents grups i que, a més, es dispose d’un registre amb la relació de l’alumnat assistent.
 • Es recomana mantindre, en la mesura que siga possible, els GCE a l’hora de realitzar les activitats.
 • En les activitats matinals i extraescolars s’han de limitar l’aforament i els contactes mitjançant grups reduïts, amb un màxim de 20 xiquets i xiquetes en l’escenari de nova normalitat. Es permetrà la interacció entre grups d’edats similars a l’aire lliure en nova normalitat.
 • Respecte a l’ús de mascaretes, caldrà ajustar-se al que es disposa en l’apartat corresponent d’aquest protocol.
 • Es poden compartir els objectes necessaris per a la realització de l’activitat extraescolar (pilotes, fitxes d’escacs, cintes, etc.). S’ha de realitzar, abans i després de l’activitat, higiene de mans i neteja dels materials entre canvis de grups.