Rutines alumnat menjador | Rutinas alumnado comedor

ALUMNAT D’INFANTIL, 1r, 2n i 3r DE PRIMÀRIA

De 12:30 a 13:30 h

 • Neteja de mans.
 • Dinar.

De 13:30 a 14:30 h

 • Infantil: descans en les aules.
 • 1r, 2n i 3r de Primària: temps de joc/convivència i raspallat de dents

ALUMNAT DE 4t, 5é i 6é DE PRIMÀRIA

De 12:30 a 13:30 h

 • Estudi o tasques de les assignatures.
 • Joc al pati o lectura al bibliopati.

De 13:30 a 14:30 h

 • Neteja de mans.
 • Dinar.
 • Raspallat de dents i temps de joc/convivència.

ALUMNADO DE INFANTIL, 1º, 2º Y 3º DE PRIMARIA

De 12:30 a 13:30 h

 • Lavado de manos.
 • Comida.

De 13:30 a 14:30 h

 • Infantil: descanso en las aulas.
 • 1º, 2º y 3º de Primaria: tiempo de juego/convivencia y cepillado de dientes.

ALUMNADO DE 4º, 5º Y 6º DE PRIMARIA

De 12:30 a 13:30 h

 • Estudio o tareas de las asignaturas.
 • Juego en el patio o lectura en bibliopatio.

De 13:30 a 14:30 h

 • Lavado de manos.
 • Comida.
 • Cepillado de dientes y tiempo de juego/convivencia.

Eleccions al consell escolar 2023

Pàgina web oficial | Página web oficial

https://ceice.gva.es/va/web/madres-padres-alumnos/eleccions-centres

Presentació de candidatures | Presentación de candidaturas

Fins el / Hasta el 7/11/2023

Publicació provisional candidats/es | Publicación Provisional candidatos/as

El 9/11/2023

Reclamacions a la llista | Reclamaciones a la lista

Del 10/11/2023 al 13/11/2023

Publicació de la llista definitiva de candidats/es | Publicación de la lista definitiva de candidatos/as

Alicia
Soria Sánchez-Valdepeñas

Mare de 3r de Primària

Ana Ibáñez Brell

Mare de 2n de Primària

Ángel Gómez Marqués

Pare de 2n de Primària i d’Infantil 4 anys

Juan Pueyo González

Pare de 2n de Primària i d’Infantil 4 anys 

Resultat de les eleccions | Resultado de las elecciones

Campanya electoral | Campaña electoral

Del 15 /11/2023 al 21/11/2023

Vot no presencial | Voto no presencial

Com funciona el sistema de vot no presencial?

Si no poden vindre a votar el 23 de novembre poden acollir-se al sistema de vot no presencial. Estes són les passes: 

 1. El divendres 17 de novembre farem arribar a les famílies la papereta de votació a través dels seus fills/es.
 2. El pare/madre/tutor-a que vulga fer ús del vot no presencial haura marcar en ELS REQUADRES de la papereta fins a un màxim de 3 candidats (per exemple fent una creu).
 3. La papereta marcada s’ha d’introduir en un PRIMER sobre en blanc, sense res escrit, i tancar-lo.
 4. El sobre que conté la papereta de votació s’ha d’introduir en un SEGON sobre, que també inclourà una fotocòpia del DNI/NIE/Passaport o document acreditatiu equivalent.
 5. El SEGON sobre, una vegada tancat, s’ha de firmar per fora. La firma manuscrita ha de ser coincident amb la firma de la de la fotocopia del document d’identificació que han posat dins.
 6. Pot portar el sobre la mateixa persona que vota o una tercera persona major d’edat autoritzada, si s’aporta autorització corresponent (CLICA ACÍ PER A DESCARREGAR EL MODEL D’AUTORITZACIÓ).
 7. Es pot portar al col·legi el vot no presencial, dirigint-se la direcció del centre, fins al mateix dia de les eleccions (23 de novembre).

NOTA:

 • En consergeria hi ha paperetes de votació, models d’autorització i sobres a disposició de les persones interessades.
 • Qualsevol sobre que tinguen en casa, o que fabriquen vostés doblant paper, val, sempre que estiga en blanc.

¿Como funciona el sistema de voto no presencial?

Si no pueden venir a votar el 23 de noviembre pueden acogerse al sistema de voto no presencial. Estos son los pasos:

 1. El viernes 17 de noviembre haremos llegar a las familias la papeleta de votación a través de sus hijos.
 2. El padre/madre/tutor-a que quiera hacer uso del voto no presencial deberá marcar en LOS RECUADROS de la papeleta hasta un máximo de 3 candidatos (por ejemplo haciendo una cruz).
 3. La papeleta marcada se tiene que introducir en un PRIMER sobre en blanco, sin nada escrito, y cerrarlo.
 4. El sobre que contiene la papeleta de votación se debe introducir en un SEGUNDO sobre, que también incluirá una fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte o documento acreditativo equivalente.
 5. El SEGUNDO sobre, una vez cerrado, se tiene que firmar por fuera. La firma manuscrita debe de ser coincidente con la firma de la de la fotocopia del documento de identificación que han puesto dentro.
 6. Puede traer el sobre la misma persona que vota u otra persona mayor de edad autorizada, aportando la correspondiente autorización (HAGA CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR EL MODELO DE AUTORIZACIÓN).
 7. Se puede traer al colegio el voto no presencial, dirigiéndose a la dirección del centro, hasta el mismo dia de las elecciones (23 de noviembre de 2023).

NOTA:

 • En conserjería hay papeletas de votación, modelos de autorización y sobres a disposición de las persona interesadas.
 • Cualquier sobre que tengan en casa, o que fabriquen ustedes doblando papel, sirve, siempre que esté en blanco.

Eleccions al consell escolar | Elecciones al consejo escolar

El 23/11/2023 en el CEIP Palmerar (en el vestíbul de l’entrada principal)

Horari de votacions del matí:

 • De 8:30 a 9:30 h

Horari votacions de vesprada:

 • De 15:30 a 18:30 hResultat de les eleccions | Resultado de las elecciones

Horario de votaciones de mañana:

 • De 8:30 a 9:30 h

Horario de votaciones de tarde:

 • De 15:30 a 18:30 h

Resultat de les eleccions | Resultado de las elecciones

Persones elegides:

 • Juan Pueyo
 • Ángel Gómez
 • Ramona María Pilsaru
 • Ana Ibáñez

En reserva:

 • Alicia Soria

Llibres del Banc de Llibres. Curs 23-24

ATENCIÓ! EL LLIBRES QUE APAREIXEN AL DOCUMENT ADJUNT NO ELS HAN DE COMPRAR LES FAMÍLIES QUE PARTICIPEN EN EL BANC DE LLIBRES (en el nostre centre són totes). ES PUBLICA A LA WEB PER OBLIGACIÓ LEGAL.

¡ATENCIÓN! LOS LIBROS QUE APARECEN EN EL DOCUMENTO ADJUNTO NO LOS TIENEN QUE COMPRAR LAS FAMILIAS QUE PARTICIPAN EN EL BANCO DE LIBROS (en nuestro centro son todas). SE PUBLICA EN LA WEB POR OBLIGACIÓN LEGAL.

Llibres_CEIP_Palmerar_23-24

Acció mediambiental: Guix de la Vergonya

La nostra escola ha participat en esta acció mediambiental denominada “Guix de la Vergonya”, proposada per la xarxa de centres per a la sostenibilitat de Castelló, de la què forma part el CEIP Palmerar.

L’objectiu és donar visibilitat a un residu molt contaminant que, malauradament, ens trobem entre peus contínuament.

Altes Temperatures 2023 | Altas temperaturas 2023

Des de la Direcció General de Centres Docents, s’ha remés informació sobre el Programa de Prevenció i Atenció als problemes de salut derivats de les Altes Temperatures en la Comunitat Valenciana 2023. S’indiquen els següents consells per a les famílies i tutors:

• Utilitzar roba preferiblement de teixits naturals, com el cotó, holgada, de colors clars i que deixe transpirar. Dur una gorra.
• Junt l’esmorzar, és convenient que duguen una botella d’aigua perquè puguen ingerir suficient líquid.

Per a més informació sobre mesures preventives poden consultar la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública: (CLICA sobre el text).

Davant la possible alerta per episodis de temperatures altes o extremes es traslladarà a la comunitat educativa la informació que arribe al centre.

Desde la Dirección General de Centros Docentes, se ha remitido información sobre del Programa de Prevención y Atención a los problemas de salud derivados de las Altas Temperaturas en la Comunitat Valenciana 2023. Se indican los siguientes consejos para las familias y tutores:

• Utilizar ropa preferiblemente de tejidos naturales, como el algodón, holgada, de colores claros y que deje transpirar. Llevar una gorra.
• Junto el almuerzo, es conveniente que lleven una botella de agua para que puedan ingerir suficiente líquido.

Para más información sobre medidas preventivas se mantiene la página web de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (HAZ CLIC sobre el texto).

Ante la posible alerta por episodios de temperaturas altas o extremas se trasladará a la comunidad educativa la información que llegue al centro.

prediccio_estacional_T2m_Valencia_es

20220620_Triptico_medidas_preventivas_Cast_Val

Dia de la Llengua Espanyola en Nacions Unides

Amb motiu del Dia Internacional de la Llengua Espanyola, l’alumnat de 5é i 6é de Primària ha creat “lapbooks” sobre escriptors/es, poetes, dramaturgs universals com… Miguel de Cervantes, Elvira Lindo, Rosalía de Castro, Antonio Machado, Gloria Fuertes, Lope de Vega, Isabel Allende, María Zambrano, Arturo Pérez-Reverte, Miguel Hernández, Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez… i locals i actuals com Eloy Moreno!

“En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.”