Resum idees principals | Pla de Contingència

4.8. Mesures generals

4.8.1. Incorporació presencial del personal empleat públic

Tot el personal treballador del centre educatiu verificarà diàriament el seu estat de salut abans d’acudir al centre, la qual cosa suposarà la realització de la presa de temperatura corporal. No podran incorporar-se al seu lloc de treball les persones que presenten a casa qualsevol simptomatologia que poguera estar associada a la COVID-19 (tos, febre, dificultat en respirar, etc.). No es podrà acudir al centre fins que el personal sanitari de referència confirme l’absència de risc.

Tampoc podran incorporar-se al seu lloc de treball les persones que estiguen en aïllament domiciliari o que es troben en quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

4.8.2. Incorporació de l’alumnat

L’alumnat amb símptomes (tos, febre, dificultat en respirar, etc.), diagnosticat de COVID-19, o en període de quarantena domiciliària per contacte estret no pot acudir al centre fins les indicacions del personal sanitari de referència. Per això les famílies vigilaran l’esta de salut de l’alumnat i realitzaran presa de temperatura tots els dies abans d’eixir de casa per a anar al centre educatiu.

Les famílies hauran de complimentar un compromís de col·laboració i de compliment dels requisits per accedir al centre educatiu (Annex III).

Si es presenta a casa qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat per respirar, etc.) que poguera estar associada a la COVID-19, s’ha de contactar amb el telèfon d’atenció a la COVID-19 (900 300 555) i amb el centre de salut (figura en la targeta SIP) que li corresponga. També es pot demanar consulta a través de cita web (http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html) . S’informarà d’aquesta circumstància al centre. L’equip mèdic corresponent indicarà quan pot reprendre l’activitat educativa presencial.

A l’efecte del protocol per a la prevenció i control de l’absentisme escolar i del nombre màxim de faltes d’assistència permeses, les absències derivades de l’aplicació de les mesures es consideraran faltes sempre justificades.

4.8.3. Instruccions i canals de coordinació

La direcció estableix com a canal de comunicació amb el centre educatiu el telèfon oficial del centre (964 73 88 25) perquè qualsevol personal empleat públic i alumnat que presente simptomatologia, haver estat en contacte estret sense guardar la distància de seguretat d’1,5 m (durant un temps d’almenys 15 minuts i sense utilitzar mascareta) puga comunicar-lo ràpidament.

Quan un alumne/a presente símptomes en el centre educatiu es traslladarà a la dependència d’aïllament temporal (espai CODIV-19). S’avisarà a la persona responsable COVID-19 (director). I a continuació s’avisarà a la família, que contactarà amb el seu centre de salut o al telèfon de referència 900300555.

Es facilitarà una màscara quirúrgica per a l’alumnat de 6 o més anys i, si es possible a partir dels 3 anys sempre que no existisca contraindicació. Es facilitarà una màscara quirúrgica/FFP2 a la persona adulta que cuide l’alumne/a afectat.

Les persones treballadores amb símptomes es retiraran a un espai separat i es posaran màscara quirúrgica i contactarà amb el seu centre de salut i al Servei de Prevenció de Riscos Laborals (900300555).

4.8.4. Instruccions generals que s’hauran de garantir per a la prevenció de la covid-19

DESPLAÇAMENTS

1) Desplaçaments al/del centre educatiu

 • Com a norma general a distància 1,5 m en totes les interaccions (excepte entre membres d’un mateix Grup de Convivència Estable (GCE) o dos GCE d’un mateix nivell edutatiu en l’escenari “nova normalitat”).
 • Ús de de mascaretes a partir de 1r de Primària excepte en els supòsits que marca la norma.
 • En autobús de transport escolar: s’assignarà i s’organitzarà l’alumnat limitant les interaccions. Assignació de seients fixa durant tot el curs. L’alumnat esperarà en les parades mantenint la distància de seguretat. Abansde pujar/baixar l’alumnat haurà de desinfectar-se les mans.

2) Entrades i eixides al centre educatiu

 • Entrada/eixida escalonada o per portes diferents.
 • Els familiars acompanyants deixaran anar als xiquets/es a 2 o més metres per a què accedisquen de manera autònoma.

3) Desplaçaments pel centre

 • Es reduiran al mínim els desplaçaments.
 • Es recomana senyalitzar línies de separació en el centre dels corredors.
 • En la mesura d’allò possible no tocar passamans o baranes. Es recomana deixar 4 escalons entre persones.

EN EL CENTRE EDUCATIU

1) Tasques administratives i reunions

 • S’ha de prioritzar la comunicació amb les famílies telemàticament.
 • Les famílies podran entrar al centre en el cas que el professorat o l’equip directiu ho considere.
 • En el cas d’atenció presencial s’establiria un sistema de cita prèvia. Per al nostre centre:

Situació 1) Reunió amb secretaria, direcció, encarregada de menjador o orientadora escolar: petició de cita mitjançant el programa del web del centre.

Situació 2) Reunió amb el professorat: petició de cita mitjançant un missatge a l’aplicació Web Família.

 • És obligatori l’ús de màscara respiratòria.

2) Instruccions generals sobre mesures de protecció i higiene individual en el centre educatiu

 • La mascareta indicada per a població sana serà de tipus higiènica i, sempre que siga possible, reutilitzable, complint amb els requisits essencials establits en l’article 5.1 de l’Ordre CSM/115/20219 (UNE 0064-1:2020, UNE 0064-2:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020).
 • Alumnat educació Infantil: la màscara no és obligatòria.
 • Alumnat d’educació Primària: la màscara és obligatòria.
 • Personal empleat públic del centre: mascareta higiènica o quirúrgica.
 • El centre contarà amb mascares quirúrgiques o mascares autofiltrants FFP2 sense vàlvula (EN 149:2001 + A1:2009) per a quan algún inicie símptomes.
 • El centre contarà amb mascaretes higièniques, quirúrgiques o autofiltrants FFP2 per a tot el personal del centre i higièniques/quirúrgiques per a l’alumnat en cas d’oblit, deterioració o altres circumstàncies.
 • S’ha de realitzar higiene de mans de manera freqüent i meticulosa , durant almenys 40 segons amb aigua i sabó. Si no és possible durant 20 s amb gel hidroalcohòlic.
 • La higiene de mans s’ha de realitzar, almenys, a l’entrada i l’eixida del centre educatiu, abans i després del pati i de menjar i sempre després d’anar al lavabo i, en tot cas, un mínim de cinc vegades al dia.

3) Instruccions generals sobre mesures de protecció col·lectives

3.a) Interaccions amb persones externes a l’organització del centre educatiu

 • Es reduirà el nombre d’interaccions amb personal alié a l’organització i visites al centre d’altres professionals excepte les
  estrictament imprescindibles. En cas necessari, es facilitarà que l’acció puga desenvolupar-se de manera telemàtica.
 • Durant el període d’incorporació progressiva en el centre del nou alumnat d’Educació Infantil no estarà permesa la participació i la col·laboració de les persones progenitores o altres familiars dins de l’aula.

3.b) Reorganització dels espais i grups educatius del centre

 • En Educació Infantil i en Educació Primària, els centres s’organitzaran obligatòriament en grups de convivència estable (GCE) de l’alumnat, en els quals no s’aplicaran els criteris de limitacions de distància i d’acord amb la ràtio establida per la normativa vigent a la Comunitat Valenciana. En l’escenari de nova normalitat es permet la interacció entre grups d’un mateix curs.

3.c) Mesures addicionals en Educació Infantil

 • Com que l’alumnat no porta mascareta i no es pot respectar la distància, es recomana l’ús de mascareta quirúrgica o
  autofiltrant per part del professorat.
 • Per a les migdiades, es recomana col·locar els matalassets intercalant la direcció en la qual es col·loca l’alumnat (cap i
  peus en diferent direcció).
 • Incorporar la rutina de la rentada de mans en les activitats pedagògiques.

3.d) Protocol per al servei de menjador escolar

 • Abans de menjar s’ha de realitzar una correcta rentada de mans amb aigua i sabó
 • El personal de menjador ha de recordar i reforçar el missatge de no compartir aliments, ni estris, ni begudes
 • En el menjador escolar hi haurà cartells informatius sobre les normes per al personal usuari i els recordatoris de mesures
  d’higiene personal
 • S’han d’assignar llocs fixos durant tot l’any per a l’alumnat
 • Quan en el mateix torn de menjador participe més d’un grup de convivència, s’haurà de mantindre una distància d’almenys 1,5 m entre els grups.
 • Se seguiran les normes generals de neteja i ventilació del centre, posant especial atenció en les superfícies de contacte més
  freqüents.
 • S’haurà de fer neteja i desinfecció després de cada torn de menjar

3.e) Protocol per a les activitats extraescolars i complementàries (escola matinera i activitats al centre i fora del centre)

 • El programa anual d’activitats complementàries i extraescolars del curs 2021-2022 s’ajustarà a l’evolució de la COVID-19.
 • Els centres podran organitzar aquestes activitats sempre que es puga garantir la distància mínima interpersonal d’1,2 metres entre alumnat de diferents grups i que, a més, es dispose d’un registre amb la relació de l’alumnat assistent.
 • Es recomana mantindre, en la mesura que siga possible, els GCE a l’hora de realitzar les activitats.
 • En les activitats matinals i extraescolars s’han de limitar l’aforament i els contactes mitjançant grups reduïts, amb un màxim de 20 xiquets i xiquetes en l’escenari de nova normalitat. Es permetrà la interacció entre grups d’edats similars a l’aire lliure en nova normalitat.
 • Respecte a l’ús de mascaretes, caldrà ajustar-se al que es disposa en l’apartat corresponent d’aquest protocol.
 • Es poden compartir els objectes necessaris per a la realització de l’activitat extraescolar (pilotes, fitxes d’escacs, cintes, etc.). S’ha de realitzar, abans i després de l’activitat, higiene de mans i neteja dels materials entre canvis de grups.