Preguntes freqüents | Preguntas frecuentes (FAQs)

Quin és l’horari d’entrada al centre? Es fan fileres?
¿Cuál es el horario de entrada al centro? ¿Se hacen filas?

Les hores de entrada al centre són les 9:00 i les 14:30 h.
Les portes d’accés s’obriran puntualment, i l’alumnat es dirigirà de manera autònoma cap a la seua classe. En l’etapa d’Infantil les famílies poden entrar al pati fins la línia roja que hi ha davant de les escales.
Excepcionalment, el primer dia de classe, sí es faran fileres en els patis i el professorat acompanyarà als xiquets/xiquetes des d’allí.

Las horas de entrada al centro son las 9:00 y las 14:30 h.
Las puertas de acceso se abrirán puntualmente y el alumnado se dirigirá de manera autónoma hacia su clase. En la etapa de Infantil las familias pueden entrar al patio hasta la línea roja que hay delante de las escaleras.
Excepcionalmente, el primer día de clase, sí se harán filas en los patios, y el profesorado acompañará a los niños/as a clase desde allí.

Què passa si la meua filla es fa pipí en el col·le?
¿Què pasa si mi hija se hace pipí en el cole?

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) estableixen que el propi xiquet/a s’ha de canviar. Si fora necessari el professorat li ajudarà.

Las Normas de Organización y Funcionamiento del Centro (NOFC) establecen que el propio niño/a se debe cambiar. Si fuera necesario el profesorado le ayudarà.

Què passa si el meu fill es fa caca?
¿Qué pasa si mi hijo se hace caca?

Les NOFC estableixen que es telefonarà als progenitors o tutors legals per a què vinguen a canviar al xiquet/a. Estos poden delegar en una altra persona (familiar pròxim, etc.) sempre que ho comuniquen al centre.

Las NOFC establecen que se llamará a los progenitores o tutores legales para que venga a cambiar al niño/a. Estos pueden delegar en otra persona (familar próximo, etc.) siempre que lo comuniquen al centro.

El meu fill ha perdut una jaqueta… On busque? A qui pregunte?
Mi hijo ha perdido una chaqueta… ¿Dónde busco? ¿A quién pregunto?

Els objectes perduts que apareixen en el centre són guardats en un perxer i una caixa mòbils, que estan en la entrada principal. En qualsevol cas, pregunte en consergeria.

Los objetos perdidos que aparecen en el centro son guardados en un perchero y una caja móviles, que están en la entrada principal. En cualquier caso, pregunte en conserjería.

L’alumnat de Infantil… Dorm siesta després de dinar?
El alumnado de Infantil… ¿Duerme siesta después de comer?

Tot l’alumnat de l’etapa d’Infantil ha de descansar uns minuts després de dinar. L’alumnat de 3 anys es gita en uns llitets; pot dormir o no, a voluntat. L’alumnat de 4-5 anys descansa en la seua cadira, recolzant els braços i el cos un coixí que portarà de casa.

Todo el alumnado de la etapa de Infantil debe descansar unos minutos después de comer. El alumnado de 3 años se acuesta en unas camitas; puede dormir o no, a voluntad. El alumnado de 4-5 años descansa en su silla, apoyando los brazos y el cuerpo sobre un cojín que traerá de casa.

A la meua filla li ha aparegut una intol·lerància/al·lèrgia… Com ho comunique?
A mi hija le ha aparecido una intolerancia/alergia… ¿Cómo lo comunico?

Quan una alumna té una intolerància/al·lèrgia s’ha de comunicar a la secretaria del centre i acreditar-ho documentalment per personal mèdic col·legiat. Des de secretaria es traslladarà al professorat i al menjador escolar -si escau-.

Cuando una alumna tiene una intolerancia/alergia se debe comunicar a la secretaria del centro y acreditarlo documentalmente por personal médico colegiado. Desde secretaría se trasladará al profesorado y al comedor escolar -si procede-.

Com puc saber si el meu fill menja el dinar del menjador?
¿Cómo puedo saber si mi hijo se come la comida del comedor?

El primer que s’ha de fer és preguntar al xiquet/a. La confiança i la comunicació són fonamentals.
No obstant, l’empresa adjudicatària del servei de menjador disposa d’una aplicació informàtica per a informar a les famílies d’Infantil.
Si en algun moment donat es necessita major aclariment ha de dirigir-se a l’encarregada de menjador.

Lo primero que se tiene que hacer es preguntar al niño/a. La confianza y la comunicación son fundamentales.
No obstante, la empresa adjudicataria del servicio de comedor dispone de una aplicación informática para informar a las familias de infantil.
Si en algun momento dado se necesita mayor aclaración debe dirigirse a la encargada de comedor.

Les mares/pares/tutors podem participar en alguna activitat de centre durant el curs?
¿Las madres/padres/tutores podemos participar en alguna actividad de centro durante el curso?

Al llarg de l’escolarització d’un xiquet/a les famílies tenen l’oportunitat de participar en activitats de centre i de classe.
Estes activitats poden variar d’un curs a un altre i solen ser més habituals en l’etapa d’Infantil.
A l’inici de curs, quan es porta a terme la 1a reunió amb la tutora/tutor, s’informa a les famílies de les activitats programades, incloent les activitats on poden participar les famílies.
A lo largo de la escolarización de un niño/a las familias tienen la oportunidad de participar en actividades de centro y de clase.
Estas actividades pueden variar de un curso a otro, y suelen ser más habituales en la etapa de Infantil.
Al inicio de curso, cuando se lleva a cabo la 1ª reunión con la tutora/tutor, se informa a las familias de las actividades programadas, incluyendo las actividades donde pueden participar las familias.

Com apunte a la meua xiqueta a extraescolars?
¿Cómo apunto mi niña a extraescolares?

Les activitats extraescolars són organitzades per l’AMPA “El Palmeral”
https://www.ampaelpalmeral.es/, telèfon/Whatsapp 633 76 24 24.


Las actividades extraescolares son organizadas por el AMPA “El Palmeral”
https://www.ampaelpalmeral.es/, teléfono/Whatsapp 633 76 24 24

M’arriben missatges duplicats en l’app Web Família, Per què ocorre?
Me llegan mensajes duplicados en la app Web Família, ¿Por qué ocurre?

El motiu més habitual es perquè un progenitor/tutor-a té més d’un fill matricular al centre i, a més a més, l’altre progenitor també està donat d’altra en Web Família amb el mateix correu electrònic.
Per exemple, 1 missatge de la direcció del centre enviat a totes les famílies, on els dos progenitors tenen el mateix email en la base de dades del centre, i amb 2 fills matriculats, rebran 4 notificacions.

El motivo más habitual es porque un progenitor/tutor-a tiene más de un hijo matriculado al centro y, además, el otro progenitor también está dado de alta en Web Família con el mismo correo electrónico.
Por ejemplo, 1 mensaje de la dirección del centro enviado a todas las familias, donde los dos progenitores tiene el mismo email en la base de datos del centro, y con 2 hijos matriculados, recibirán 4 notificaciones.

Tens alguna pregunta que penses que és interessant per a tota la comunitat educativa? Envia’ns un missatge al correu-e: 12005763@edu.gva.es.
¿Tienes alguna pregunta que piensa que es interesante para toda la comunidad educativa? Envíanos un mensaje al correo-e: 12005763@edu.gva.es.