Canvis en les avaluacions | Cambios en las evaluaciones

Actualment estem en procés de transició entre diferents lleis educatives. Per eixe motiu, durant el curs 2022-2023, les qualificacions o notes varien segons la legislació que les regule.

Tots els documents d’avaluació/qualificació apareixeran a l’aplicació “Web Família”. Si desitja rebre esta informació en castellà ha de sol·licitar-ho a la secretaria del centre, presentant una instància. Pot sol·licitar cita ACÍ.

Educació Infantil

L’etapa d’Infantil segueix la nova llei (LOMLOE) i el de Decret 100/2022.

Es portaran a terme dos avaluacions en cada any acadèmic:

 • A meitat curs: 10 de febrer.
 • A final de curs: 19 de juny.

El document per a reflectir l’avaluació serà un informe d’aprenentatge individualitzat.

Educació Primària

Es portaran a terme tres avaluacions en cada curs, independentment de la Llei que el regule. Com fins ara, una avaluació al final de cada trimestre.

1r, 3r i 5é de Primària segueixen la nova llei (LOMLOE i el Decret 106/2022)

 • El document trimestral consistirà en un informe d’avaluació personalitzat.
 • A final de curs, juntament amb l’informe trimestral, es portarà a terme una avaluació final, per àrees, amb la nomenclatura: insuficient (IN), suficient (SU), bé (BÉ), notable (NT) o excel·lent (EX). Sense cap anotació numèrica.

2n, 4t i 6é de Primària mantenen la legislació prèvia (LOE-LOMCE) i el Decret 108/2014)

 • El document trimestral serà el document oficial d’avaluació establit pel Reial Decret 126/2014:
  • Insuficient: 1, 2, 3 ó 4.
  • Suficient: 5.
  • Bé: 6.
  • Notable: 7 ó 8.
  • Excel·lent: 9 ó 10.
  • Pot contindre observacions anotades pel professorat.

Actualmente estamos en proceso de transición entre diferentes leyes educativas. Por ese motivo, durante el curso 2022-2023, las calificaciones o notas varían según la legislació que regule cada curso.

Todos los documentos de evaluación/calificación aparecerán en la aplicación “Web Família”. Si desea recibir dicha información en castellano debe solicitarlo en la secretaría del centro, presentando una instancia. Puede solicitar cita AQUÍ.

Educación Infantil

La etapa de Infantil sigue la nueva ley (LOMLOE) y el Decreto 100/2022.

Se llevarán a cabo dos evaluaciones en cada año académico:

 • A mitad curso: 10 de febrero.
 • A final de curso: 19 de junio.

El documento para reflejar la evaluación será un informe de aprendizaje individualizado.

Educación Primaria

Se llevarán a cabo tres evaluaciones en cada curso, independientemente de la Ley que lo regule. Como hasta ahora, una evaluación a final de cada trimestre.

1º, 3º y 5º de Primaria siguen la nueva ley (LOMLOE) y el Decreto 106/2022

El documento trimestral consistirá en un informe de evaluación personalizado.

A final de curso, junto con el informe trimestral, se llevará a cabo un evaluación final, por áreas, con la nomenclatura: insuficiente (IN), suficiente (SU), bien (BI), notable (NT) o sobresaliente (SB). Sin ninguna anotación numérica.

2º, 4º y 6º de Primaria mantienen la legislación previa (LOE-LOMCE) y el Decreto 108/2014

 • El documento trimestral será el documento oficial de evaluación establecido por el Real Decreto 126/2014:
  • Insuficiente:1,2,3 ó 4.
  • Suficiente: 5.
  • Bien: 6.
  • Notable: 7 u 8
  • Sobresaliente: 9 ó 10.
  • Puede contener observaciones anotadas por el profesorado.

Ajudes menjador i transport escolar 2022 | Ayudas comedor y transporte escolar 2022

S’ha publicat la resolució per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar per al curs 2022-2023.
El plaç per a presentar la sol·licitud és des del 8 de juny fins al 6 de juliol.

Se ha publicado la resolución por la cual se convoca la concesión de ayudas de comedor escolar para el curso 2022-2023.
El plazo para presentar la solicitud es desde el 8 de junio hasta el 6 de julio.

Clica ací per a descarregar la informació. | Clica aquí para descargar la información.

Annexe I menjador | Anexo I comedor

Annexe I transport | Anexo I transporte

Matrícula 2022

Des del dia 3 fins al 21 de juny s’ha de presentar de manera telemàtica la documentació necessària per matricular a un xiquet/a. Per accedir cliqueu al següent enllaç: https://portal.edu.gva.es/telematricula/matricula/

Clica ací per accedir al tutorial

Així mateix, des del dia 22 de juny fins al 6 de juliol es pot presentar toda la documentació de forma presencial al nostre centre, si no s’ha presentat de forma telemàtica.

S’ha de demanar cita prèvia mitjançant el web del centre.

Documentació a aportar per a matricular un xiquet/a:

 • Documents originals i fotocòpies:
  • DNI/NIE/Passaport pare/tutor
  • DNI/NIE/Passaport mare/tutora
  • Llibre de família
  • Cartilla de la Seguretat Social (SIP) o de l’entitat asseguradora, que cobrisca l’atenció mèdica i hospitalària de l’alumne/a
  • Certificat d’empadronament on conste la unitat familiar
  • Carnet de família monoparental/nombrosa (si és el cas)
  • Sentència de divorci/pàtria potestat (si és el cas)
  • Model 036-037 de domicili laboral (si és el cas)
 • Altra documentació:
  • Una fotografia tipus carnet.
  • Baixa del centre anterior signat pels dos progenitors, si està escolaritzat en un altre col·legi.

Desde el día 3 hasta el 21 de junio se tiene que presentar de manera telemática la documentación necesaria para matricular a un niño/a. Para acceder clicar en el siguiente enlace: https://portal.edu.gva.es/telematricula/matricula/

Clicar aquí para acceder al tutorial.

Así mismo, desde el día 22 de junio hasta el 6 de julio se puede presentar toda la documentación de forma presencial en nuestro centro.

Se tiene que pedir cita previa mediante el web del centro.

Documentación a aportar para matricular un niño/a:

• Documentos originales y fotocopias:
◦ DNI/NIE/Pasaporte pare/tutor
◦ DNI/NIE/Pasaporte madre/tutora
◦ Libro de familia
◦ Cartilla de la Seguridad Social (SIP) o de la entidad aseguradora, que cubra la atención médica y hospitalaria del alumno/a
◦Certificado de empadronamiento donde consto la unidad familiar
◦ Carné de familia monoparental/numerosa (si es el caso)
◦ Sentencia de divorcio/patria potestad (si es el caso)
◦ Modelo 036-037 de domicilio laboral (si es el caso)
• Otra documentación:
◦ Una fotografía tipo carné
◦ Baja del centro anterior firmado por los dos progenitores, si está escolarizado en otro colegio

Atenció carrers tallats! | Atención calles cortadas!

Des de l’Ajuntament de Benicàssim ens han comunicat que els pròxims dies hi haurà carrers tallats pròxims al col·legi. Per tal que tota la comunitat educativa estiga informada adjuntem ací el comunicat del consistori municipal.

Desde el Ayuntamiento de Benicàssim nos han comunicado que los próximos días habrá calles cortadas cercanas al colegio. Para que toda la comunidad educativa esté informada adjuntamos el comunicado del consistorio municipal.

DESCARREGA CLICANT ACÍ | DESCARGA HACIENDO CLIC AQUÍ

AVISO-CORTE-OBRAS-CV-149

Material escolar a portar de casa | Curs 2021-2022

Educació Infantil (només 3 anys)

Relació de material que ha de portar l’alumnat d’Infantil 3 anys. A les famílies de l’alumnat de 4 i 5 anys se’ls demanarà el material en setembre, depenent d’allò que els ha sobrat del curs anterior.

Pots descarregar el fitxer CLICANT ACÍ.

Material_3_anys

 

Educació Primària

Relació de material que ha de portar l’alumnat de Primària a l’inici del curs 2021-2022.

Pots descarregar el fitxer CLICANT ACÍ.

Material_Primaria_21-22

 

Llibres de text | Curs 2021-2022

Atenció! Tot el centre participa del programa Xarxa-Llibres per tant LES FAMÍLIES NO HAN DE COMPRAR LLIBRES. El llistat es publica seguint normativa legal, a mode informatiu.
Aquelles famílies que, al finalitzar el curs, no van tornar els llibres en bon estat, o no van reposar aquells trencats, han perdut el dret a participar en el programa Xarxa-Llibres. En eixe cas SÍ que hauran de comprar-los pel seu compte.

Sí té algun dubte al respecte ha de contactar amb la secretaria del centre. Pot telefonar al 964 73 88 25 (de 9 a 14 h) o enviar un missatge per correu electrònic a 12005763@gva.es.

Pots descarregar el fitxer CLICANT ACÍ.

Llibres text 21-22

Matrícules 2021

Des del dia 1 fins al 16 de juliol s’ha de presentar al centre la documentació necessària per matricular a un xiquet/a.

S’ha de demanar cita prèvia mitjançant el web del centre.

Documentació a aportar per a matricular un xiquet/a:

 • Impresos centre:
 • Documents originals i fotocòpies:
  • DNI/NIE/Passaport pare/tutor
  • DNI/NIE/Passaport mare/tutora
  • Llibre de família
  • Cartilla de la Seguretat Social (SIP) o de l’entitat asseguradora, que cobrisca l’atenció mèdica i hospitalària de l’alumne/a
  • Certificat d’empadronament on conste la unitat familiar
  • Carnet de família monoparental/nombrosa (si és el cas)
  • Sentència de divorci/pàtria potestat (si és el cas)
  • Model 036-037 de domicili laboral (si és el cas)
 • Altra documentació:
  • Una fotografia tipus carnet amb el nom de l’alumne per darrere (Alumnat de Primària)
  • Un full amb còpies de foto de carnet amb el nom de l’alumne (Alumnat d’Infantil)
  • Informe de salut escolar (Alumnat de 3 anys i primer de Primària)
  • Baixa del centre anterior si està escolaritzat en un altre col·legi.

XARXA LLIBRES

LLEGIU AMB ATENCIÓ:

Al llarg d’aquesta setmana el tutor/a del vostre fill/a vos lliurarà un formulari (per duplicat, un per a la persona interessada i un per a l’administració) per tal de participar en el programa XARXA LLIBRES el curs 2021-2022.

 • Heu d’emplenar els següents apartats en els dos fulls: 

Apartat B) LLIBRES I MATERIAL CURRICULAR LLIURATS O RENÚNCIA (marcar una dels tres caselles. Per a marcar la segona casella vos heu de posar prèviament en contacte amb el tutor/a).

Completar la casella de baix a la dreta amb la data, nom i cognoms i signatura.

 • Lliurar els dos formularis degudament emplenats al tutor/a abans del 21 de juny. 

 • Posteriorment, el tutor/a vos farà arribar una de les còpies segellada pel centre. 

 • La resta de caselles les ha de marcar l’equip docent. 

ÉS MOLT IMPORTANT COMPLIR ELS REQUISITS PER PODER PARTICIPAR EN EL PROGRAMA XARXA-LLIBRES EL CURS 2021-2022 (INCLÒS L’ALUMNAT DE 6é QUE PASSA A L’INSTITUT), AIXÍ COM CONSERVAR LA CÒPIA QUAN ELS LA RETORNEM SIGNADA I SEGELLADA PER L’ESCOLA.

En el cas que el tutor/a vos informe que heu de reposar algun llibre, s’haurà de fer a la major brevetat possible per a poder participar en el programa Xarxa Llibres el pròxim curs.

Gràcies per la vostra col·laboració.

NORMATIVA XARXA LLIBRES 21-22