Novetats protocol COVID | Novedades protocolo COVID

(más abajo en castellano)

S’ha publicat una actualització del “PROTOCOL DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ CONTRA LA TRANSMISSIÓ I EL CONTAGI DEL SARS-CoV-2 PER A CENTRES EDUCATIUS D’ENSENYAMENTS NO UNIVERSITARIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA” (Descarrega ací)

Quines novetats presenta? Principalment les següents:

  • En la situació actual es permetrà durant el temps d’esbarjo la interacció entre alumnat de grups de convivència estable d’edats similars a l’aire lliure.
  • Es facilitarà a les associacions de pares i mares de l’alumnat dels centres l’accés als mateixos perquè puguen desenvolupar les activitats que els són pròpies, complint sempre les mesures de prevenció i higiene, i el que s’estableix en el pla de contingència del centre educatiu corresponent.
  • Respecte a l’ús de la mascareta, no serà obligatori l’ús de la mateixa durant el desenvolupament de la classe d’Educació Física, quan aquesta es realitze a l’aire lliure, tant per a l’alumnat com per al professorat.
  • En el cas de l’alumnat, a partir de primer de primària, que acudisca al centre sense mascareta sense que conste justificació de ser susceptible de complir alguna de les exempcions previstes en l’ordenament jurídic, es farà un requeriment a la família o als representants legals per a instar-los que la utilitze o perquè presenten documentació que justifique la seua no utilització. En cas de no fer-ho no es permetrà l’entrada al centre a aquest alumnat i es donarà trasllat d’aquesta situació a la comissió d’absentisme corresponent perquè s’adopten les mesures que es consideren.

Se ha publicado una actualización del “PROTOCOLO DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE A LA TRANSMISIÓN Y CONTAGIO DEL SARS-CoV-2 PARA CENTROS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA” (Descarga aquí)

¿Cuáles son las novedades? Principalmente las siguientes:

  • En la situación actual se permitirá durante el tiempo de recreo la interacción entre alumnado de grupos de convivencia estable de edades similares al aire libre.
  • Se facilitará a las asociaciones de padres y madres del alumnado de los centros el acceso a los mismos para que puedan desarrollar las actividades que les son propias, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene, y lo establecido en el plan de contingencia del centro educativo correspondiente.
  • Respecto al uso de la mascarilla no será obligatorio el uso de la misma durante el desarrollo de la clase de Educación Física, cuando esta se realice al aire libre, tanto para el alumnado como para el profesorado.
  • En el caso de alumnado, a partir de primero de primaria, que acuda al centro sin mascarilla sin que conste justificación de ser susceptible de cumplir alguna de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico, se hará un requerimiento a la familia o a los representantes legales para instarles a que la utilice o para que presenten documentación que justifique su no utilización. En caso de no hacerlo no se permitirá la entrada al centro a este alumnado y se dará traslado de esta
    situación a la comisión de absentismo correspondiente para que se adopten las medidas que se consideren.