PFQB:ADMINISTRACIÓ

AUXILIAR DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS

Els programes formatius són una oferta formativa, adaptada a l’alumnat amb diversitat funcional que dona eines que possibiliten la inserció sociolaboral. Consta d’un mòdul de carácter general i un específic que capacita per a tasques bàsiques administratives, operacions bàsiques de comunicació, i tasques d’arxiu.
El mòdul de formació i orientació laboral permet donar eines d’autogestió al autoempleament i de recerca de treball.
Al mateix temps, la prevenció de riscos laborals pretén la autoconscienciació de la importancia de la seguritat i protecció al treball.

TRÍPTIC INFORMATIU

MÒDUL: TÈCNIQUES ADMINISTRATIVES BÀSIQUES

MÒDUL: ARXIU I COMUNICACIÓ

MÒDUL: FCT (PRÀCTIQUES)