Audició i Llenguatge

Al CEE Vall Blanca l’equip de suport d’Audició i Llenguatge està format per diferents professionals en aules diferenciades. 

Cadascuna d’elles està ubicada en un ala del centre, amb la finalitat d’atendre per una banda a l’alumnat de infantil/primària/ESO i per altra als més majors, ESO i TVA

Aquestes aules i el material existent en elles estan adaptades a la tipologia de l’alumnat, amb material per a treballar S.A.A.C., desenvolupament de la parla, estimulació del llenguatge, nombrosos jocs i activitats així com material T.I.C. i productes de suport a la comunicació. 

El personal de suport en d’audició i llenguatge, conjuntament amb l’especialista en orientació educativa, també assessorem al professorat en l’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu a l’aula ordinària des d’una perspectiva inclusiva

Tanmateix, també donem suport personalitzat i individualitzat a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu d’acord al PAP, mitjançant programes personalitzats per a l’adquisició i l’ús funcional de la comunicació, el llenguatge i la parla. 

Autor pictogramas: Sergio Palao. Origen: ARASAAC (http://www.arasaac.org). Licencia: CC (BY-NC-SA). Propiedad: Gobierno de Aragón (España)

A continuació podeu veure algunes fotografies de les nostres aules: