Educ. Física

1.      Conèixer i acceptar el propi cos, com també les seves possibilitats de moviment.

2.      Prendre consciència de la pròpia situació motriu en l’espai  i en el temps en relació amb les altres persones, amb els objectes i en medis diversos.

3.      Assolir un domini corporal i postural harmònic amb millora de la condició física de formes genèriques.

4.      Utilitzar les habilitats i les destreses bàsiques corresponents a l’acció motriu fent servir l’observació, l’anàlisi i la imaginació en la resolució de problemes motrius.

5.      Identificar i utilitzar formes de comunicació expressives corporals, tot desenvolupant el sentit estètic i creatiu.

6.      Conèixer, identificar i utilitzar  les habilitats i les destreses específiques fonamentals de les activitats físiques proposades al llarg de l’etapa, les quals han d’incloure formes de desenvolupament i de maneig d’objectes variades i diversificades.

7.     Valorar i fruir de l’activitat física, amb vista al benestar física i mental, tot practicant hàbits d’higiene personal.

8.      Conèixer, identificar  i experimentar diverses activitats físiques a la natura i en medis diferents de l’habitual, demostrant respecte envers l’entorn.

9.     Accedir al comportament social que facilita el coneixement individual mitjançant la participació solidària, la responsabilitat i el respecte a les altres persones i, especialment, la utilització de les relacions de cooperació indispensables  en una activitat física col·lectiva.

10. Conèixer la realitat esportiva del seu territori i els recursos que li ofereix per a la pràctica de l’activitat física com una manera més d’utilitzar el temps lliure.