Religió

Els objectius generals són els següents:
a) Conèixer i apreciar els valors i les normes de convivència, aprendre a obrar d’acord amb aquestes,
preparar-se per a l’exercici actiu de la ciutadania i respectar els drets humans, i també el pluralisme
propi d’una societat democràtica.
b) Desenvolupar hàbits de treball individual i d’equip, d’esforç i de responsabilitat en l’estudi, i també
actituds de confiança en si mateix, sentit crític, iniciativa personal, curiositat, interès i creativitat en
l’aprenentatge, i esperit emprenedor.
c) Adquirir habilitats per a la prevenció i per a la resolució pacífica de conflictes, que els permeten actuar
amb autonomia en l’àmbit familiar i domèstic, i també en els grups socials amb què es relacionen.
d) Conèixer, comprendre i respectar les diverses cultures i les diferències entre les persones, la igualtat de
drets i oportunitats d’homes i dones i la no-discriminació de persones amb discapacitat.
e) Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la construcció de propostes
visuals i audiovisuals.
f) Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les relacions amb els
altres, i també una actitud contrària a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als estereotips
sexistes.