El CEE Vall Blanca és un centre d’educació especial, públic, depenent de la Conselleria d’ Educació  d’àmbit comarcal que atén xiquets i xiquetes amb necessitats educatives especials de caràcter greu i permanent  provinents de tota la comarca de la Vall d’Albaida.

El centre va ser construït en 1987 i està ubicat al terme municipal d’Ontinyent, fora del casc urbà.

PROJECTE EDUCATIU

Les principals actuacions al centre són:

-L’inclusió social de l’alumnat del centre, evitant l’aïllament i la discriminació, fomentant l’ utilització adequada de normes, valors i pautes que regulen les relacions interpersonals.

-L’estimulació i el desenvolupament, dirigides a afavorir les capacitats cognitives de l’alumnat basant-se en estratègies de resolució de problemes que milloren els processos de recepció i elaboració de la informació.

-L’adquisició d’habilitats de desenvolupament, dirigides a afavorir les capacitats cognitives de l’alumnat basant-se en estratègies de resolució de problemes que milloren els processos de recepció i elaboració de la informació.

-L’identificació i expressió de les seues necessitats bàsiques de salut, benestar, joc i relació de manera autònoma o amb suport.

-L’adquisició de coneixements que el/la familiaritzen amb la realitat natural i social de l’entorn que siguen necessaris per la seua vida diària.

-L’adaptació progressiva al medi familiar i escolar, fomentant la competència, el saber escoltar, saber esperar, saber intervindre… així com altres capacitats de cooperació.

-Una óptima organització pedagògica amb un enfocament globalitzador de les àrees, utilització de sistemes alternatius de comunicació, aprenentatge de coneixements funcionals, treball cooperatiu, promoure la cultura de l’esforç l’ aprenentatge significatiu: actiu, participatiu, crític i reflexiu.

ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT

L’alumnat es pot matricular al centre en modalitat d’escolarització completa o escolarització combinada, de 3 fins a 21 anys.

La ràtio mestre-alumnatno és molt alta, el que ens permet organitzar l’alumnat en grups flexibles, en tallers i així poder realitzar una atenció individualitzada, segons els objectius que volem que adquireixca el nostre alumnat.

L’alumnat es distribueix segons les següents etapes:

-Infantil

-Primària

-Secundària

-Transició a la vida adulta. TVA

-Programes Formatius de Qualificació Bàsica. PFQB

TRACTAMENT DE LES LLENGÜES

Una de les característiques que configuren el centre és la diversitat. Diversitat de llengües, de cultures, de possibilitats i expectatives, i de necessitats educatives de l’alumnat. Per tant encara que el centre siga línea en valencià, es respecta la llengua materna de l’alumnat.