BEQUES MENJADOR. Llistat provisional amb puntuació

En relació amb les ajudes assistencials de menjador escolar per al curs 2016/2017, tramitades les sol·licituds d’ajudes presentades dins del termini, efectuada la baremació de les mateixes per la  Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i determinada així la puntuació que corresponga a cada ajuda, en funció de la informació sociofamiliar introduïda informàticament pels centres educatius i la  informació econòmica rebuda de l’Agència Tributària, queda exposat al tauler d’anuncis del centre el:

  • Llistat provisional de sol·licituds amb la puntuació establida,  a fi de detectar possibles errors en   la baremació.
  • Llistat provisional d’aquelles sol·licituds que no tenen puntuació  per  concórrer  en  elles  les  circumstàncies que s’indiquen a continuació i que les fan ser excloses de la convocatòria:
    • Absència de DNI/NIF/NIE/passaport, que impossibilita demanar la informació tributària.
    • Incompliment d’obligacions fiscals, tant per incomplir l’obligació de declarar com per constar diverses declaracions a l’AEAT.
    • Superació dels límits establits com a llindars de renda.
    • Comunicació per part de l’AEAT de que no ha identificat al titular del NIF enviat.

Si teniu qualsevol dubte i/o reclamacio, passeu per el secretari del centre urgentment

El termini de reclamacions finalitza el 22 de setembre

El passat curs 15/16, per si us serveix de referència,
19/20 punts beca 100%
15,16,17 i 18 beca 70%