CONSELL ESCOLAR

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: direcció, mestres, alumnat, personal no docent i d’administració i serveis, representants municipals i famílies.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica…

Els i les membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Pròxim Consell Escolar de centre…

El Consell Escolar del CEIP Botànic Calduch, té previst reunir-se en sessió extraordinària el proper 14 de desembre de 2023, amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació acta anterior
 2. Constitució nou Consell Escolar
 3. PGA. Activitats
 4. Estat Pla Edificant
 5. Gestió econòmica
 6. Resum Trimestral convivència
 7. Precs i preguntes

El Consell Escolar

El Consell Escolar de centre és l’organ col·legiat de govern a través del qual es garanteix la participació dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa.

Composició del Consell Escolar del CEIP Botànic Calduch

PRESIDENT:
Josep L. Gómez Galindo

SECRETARI:
Carlos Bernat Clausell

SECTOR MESTRES:
Anna Pitarch Sánchez (Cap d’estudis)
Sandra Menero Alcazar
Montse Palomares Soler
Ana Rubert Ibáñez
Miguel Angel Campos Benítez
Núria Casaus Gozalbo
Rut Miró Lloret
Ester Robert Mayoral

SECTOR FAMÍLIES:
Elisabet Grau Rodríguez
Alicia Chesa Colonques
Tatiana Manzaneda Bordería
Clara Miralles Muñoz
Eva Carpi Marín
Tanya Miralles Redón (AMPA)
Verónica Nieto Latorre
Diana López Martí
Yolanda Castillo López

SECTOR ALUMNAT:
Hugo Espuig Javier
Adrian Sales Osuna
Rayan Anaya Amzani

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS:
Rafael Farinós Giménez

PERSONAL D’ATENCIÓ EDUCATIVA COMPLEMENTÀRIA:
M Ángeles Mocholí Sanz

REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT
Sílvia Gómez Rey

Acords últim Consell Escolar de centre

En l’últim Consell Escolar del CEIP Botànic Calduch, 12 de juliol de 2023, els principals acords van ser:

 1. Lectura i aprovació acta anterior
 2. Eleccions Consell Escolar
 3. Pla Menjador 23/24
 4. Regularització contable inici curs
 5. PGA. Acitivitats i projectes

RESULTATS ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2023. SECTOR FAMÍLIES

Dades participació 11,4%

Sobre cens de 515 persones han vingut a votar 59 persones

CANDIDATES TRIADES COM A REPRESENTANTS DE LES FAMÍLIES PER ALS PROPERS 4 ANYS
Ordenades per nombre de vots
ALICIA COLONQUES CHESA
ELIDABET GRAU RODRÍGUEZ
CLARA MIRALLES MUÑOZ
TATIANA MANZANEDA BORDERÍA

CANDIDATES QUE HAN SEGUIT EN NOMBRE DE VOTS
Reserves
TANIA MIRALLES REDÓN

Des del centre volem agrair a totes les candidates la predisposició a formar part del Consell Escolar i per suposat a les 59 persones que han vingut a votar.

Vila-real, 23 novembre 2023
Josep L. Gómez
Director/President Junta Electoral

CONSELL ESCOLAR DE LA COMUNITAT VALENCIANA

El Consell Escolar de la Comunitat Valenciana (CECV) és el màxim òrgan consultiu i de participació social en la programació general de l’ensenyament a la Comunitat Valenciana.
Per aquesta mateixa condició de consulta, el CECV, a iniciativa pròpia, podrà elevar a l’Administració educativa propostes en relació amb altres aspectes educatius.
La participació social efectiva es garanteix per mitjà de la representativitat de tots els sectors afectats en la programació general de l’ensenyament en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.


iNFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS D’ELECCIONS A CONSELLS ESCOLARS DE CENTRES
Resolució 2/9/23, de la DGIIE


Decret 93/2026, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es regula el procés electoral per a la renovació i constitució del Consell Escolar

VOT NO PRESENCIAL
16 novembre
INICI VOT NO PRESENCIAL
Teniu a la vostra disposició les paperetes electorals

Les famílies podran participar en la votació enviant el seu vot a la mesa electoral del centre per correu certificat o lliurant-lo a la Direcció del centre, abans de la realització de l’escrutini.
S’utilitzarà el sistema de doble sobre, de manera que el sobre exterior contindrà firma manuscrita i coincident amb la firma del document d’identitat i una fotocòpia del mateix amb altre sobre en blanc que contindrà la papereta de vot.
Article 16. Decret 93/2026

SORTEIG JUNTA ELECTORAL
DIVENDRES 6 D’OCTUBRE 12:45H

Una vegada es realitze el sorteig públic, tan prompte es puga i sempre abans del 13 d’octubre, es constituirà la Junta Electoral del Centre

CENS ELECTORAL SECTOR FAMÍLIES
Celebrat el sorteig públic i constituïda la Junta Electoral del centre, en data 6 d’octubre de 2023, s’aproven els cens electorals i queden exposats de forma pública al tauler d’anuncis del centre a partir del divendres 6 d’octubre.

Podeu passar en horari de secretaria i fins el 14 de novembre per comprovar si les vostres dades al cens són correctes.

HORARI CONSULTA CENS ELECTORAL
DILLUNS A DIVENDRES 9 A 9:45H
DIVENDRES 12:30 A 13:30H

PRESENTACIÓ CANDIDATURES SECTOR FAMÍLIES
Constituïda la Junta Electoral del centre, s’obri el termini de presentació de candidatures fins el 7 de novembre de 2023

Les candidatures es poden presentar de forma independent o com a candidatura conjunta de l’associació de famílies del centre.

CANDIDATURA DE L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES (AMPA)
CANDIDATURA INDEPENDENT DE LES FA
MÍLES

Les candidatures s’han de presentar a la direcció del centre.
Qualsevol dubte, us el resoldrem al 12004357@edu.gva.es i al Telf 964 73 87 87

CALENDARI D’ACTUACIONS DEL PROCEDIMENT ELECTORAL 2023

FINS 5 OCTUBRE. Publicació data sorteig membres junta electoral
FINS 13 OCTUBRE. Elaboració censos, Sorteig membres junta electoral. Constitució junta electoral
FINS 18 OCTUBRE. Aprovació i publicació censos
FINS 7 NOVEMBRE. Admissió candidatures
FINS 8 NOVEMBRE. Publicació llista provisional candidatures
FINS 10 NOVEMBRE. Reclamacions llistat provisional candidatures
FINS 14 NOVEMBRE. Resolució reclamacions llista provisional candidatures. Publicació llista definitiva candidatures.
15 NOVEMBRE. Inici campanya electoral. Sorteig titulars i suplents meses electorals
16 NOVEMBRE. Posada a disposició de les paperetes electorals. Inici vot no presencial.
21 NOVEMBRE. Finalització campanya electoral
22 NOVEMBRE. Jornada de reflexió
23 NOVEMBRE. ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR DE CENTRE

PUBLICACIÓ LLISTAT DEFINITIU CANDIDATURES
Dilluns 13 novembre

Finalitzat el període d’admissió de candidatures i de reclamacions, seguint el calendari d’actuacions, es publica el llistat definitiu de candidatures:

ALICIA COLONQUES CHESA
ELISABET GRAU RODRÍGUEZ
CLARA MIRALLES MUÑOZ
TANIA MIRALLES REDÓN
TATIANA MANZANEDA BORDERIA