Projecte mediambiental

PROJECTE MEDIAMBIENTAL

Objectius del centre

Prenent com a marc de referència el conjunt d’objectius de l’Agenda 2030, el centre es planteja unes metes concretes a desenvolupar dintre del seu àmbit d’acció.

1. Realitzar una gestió sostenible i eficient de tots els recursos del Centre i dels seus residus, compatible amb el medi ambient.

2. Col·laborar amb els tècnics de l’Administració municipal en l’elaboració d’un pla de sostenibilitat de recursos, eficàcia energètica i tractament de residus.

3. Evitar i/o reduir els residus i augmentar el reciclatge i la reutilització.

4. Eliminar el consum innecessari d’energia.

5. Fer particip a tota la comunitat educativa en la reflexió, disseny i aplicació de mesures concretes per aconseguir l’objectiu general.

Xarxa de Centres per la Sostenibilitat

El centre forma part de la Xarxa de Centres per la Sostenibilitat de la Comunitat Valenciana. Es tracta d’un conjunt de centres educatius de l’àmbit no universitari que té com a nexe d’unió la seua aposta pel treball dels ODS de l’Agenda 2030. Es troba integrada a la Xarxa Estatal de Xarxes EsenRED, el model de la qual l’inspira i es nodreix també d’experiències anteriors com ara Recicla l’escola i d’altres semblants que han mantingut la seua activitat de treball associat de les escoles amb intercanvi d’experiències entre alumnat, professorat i comunitat educativa en general.