MENJADOR ESCOLAR

MENJADOR EN TEMPS DE COVID-19. PLA CONTINGÈNCIA

Us informem del protocol per al servei de menjador escolar que estableix el PLA DE CONTINGÈNCIA I CONTINUÏTAT PER A LA NOVA NORMALITAT.
Versió 14 setembre 2021. Adaptada al centre 14 de setembre de 2021
Abans d’accedir al menjar s’ha de realitzar una correcta rentada de mans amb aigua i sabó. Aquesta maniobra s’haurà de repetir a la finalització d’aquesta. Durant la mateixa s’ha de posar a la disposició de l’alumnat dispensadors de gel hidroalcohòlic o desinfectant amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.
– El personal de menjador ha de recordar i reforçar el missatge de no compartir aliments, estris ni begudes.
– El personal de menjador ha de recordar i reforçar el missatge de no compartir aliments, estris ni begudes.
– En el menjador escolar hi haurà cartells informatius sobre les normes per als usuaris i recordatoris de mesures d’higiene personal (etiqueta respiratòria, llavat de mans, distanciament i ús de màscares).
– Per a les migdiades a Educació Infantil, es recomana col·locar els matalassets, intercalant la direcció en la qual es col·loquen els alumnes (cap i peus en diferent direcció). Es farà un canvi diari de llençols o coixins o utilitzarà cadascun la seua pròpia canviant-les almenys setmanalment i sempre que estiguen brutes.
La recomanació del centre és emportar-se la manteta i en babero cada dia a casa per rentar-lo i portar-lo net al dia següent
– L’hora de menjar suposa diferents reptes, atés que les màscares no es poden usar mentre es menja i els menjadors de molts centres solen estar molt concorreguts. Per a això es proposa:
– Utilització de les mateixes aules per a menjar, mantenint l’estructura dels grups estables de convivència en Educació Infantil i Primària. Per a això es garantirà les condicions higièniques de les aules que proporcionen la seguretat alimentària adequada. El menjar calent se servirà mitjançant la utilització de carros calents amb safates o servint-se amb la menor antelació possible al seu consum.
– Per a això cada classe que siga utilitzada per a menjar, en la mesura del possible, tindrà el seu propi carret amb tots els utensilis: plats, pitxers i safates per a servir el menjar.
– El temps de menjador escolar pot ser una oportunitat educativa inclosa en la formació de l’alumnat, podent involucrar als alumnes en la preparació de l’espai per a menjar, l’assumpció de les normes d’higiene (ús de davantals, màscares i capell, llavat de mans i ús de gel desinfectant) per a la preparació del servei del menjar, l’acte alimentari i la recollida posterior i mesures higièniques posteriors.
– En general, s’organitzarà l’espai del menjador i els horaris de tal forma que es possibilite el compliment de la distància interpersonal d’1,5 m. En cas de ser utilitzat per grups de convivència estables, no serà necessari mantindre entre els escolars del mateix la distància interpersonal però sí amb altres persones alienes al grup.
– En la mesura que siga possible es marcaran i/o se senyalitzaran circuits d’entrada i eixida i llocs d’espera previs al servei. Serà obligatori portar màscara en els circuits d’entrada i eixida del menjador o en els locals on es menge.
– En la mesura que siga possible es marcaran i/o se senyalitzaran circuits d’entrada i eixida i llocs d’espera previs al servei. Serà obligatori portar màscara en els circuits d’entrada i eixida del menjador o en els locals on es menge.
– En el menjador escolar, es poden mantindre safates cobertes que seran recollides pels comensals sota la supervisió d’un/a monitor/a. Si no estan cobertes, les safates seran dispensades i recollides per una única persona.
– En qualsevol cas s’han de diferenciar clarament les safates que tenen com a destinació comensals amb al·lèrgia i intolerància alimentaria. Aquestes hauran de ser etiquetades clarament indicant el contingut de les substàncies que provoquen al·lèrgies o intoleràncies i a qui van destinades.
– Si l’elaboració i/o servei de menjars està a càrrec d’una empresa aliena al centre, com un servei de servei d’àpats o una cuina d’un bar o restaurant, en les especificacions dels nous contractes s’hauran de fer referència al fet que s’han de prendre les mesures de prevenció establides en el document “Mesures preventives generals en relació amb l’alerta per la COVID-19 (SARSCoV-2) per establiments i activitats d’elaboració i servei de menjars i de begudes”.

Neteja i ventilació en el menjador escolar
• Se seguiran les normes generals de neteja i ventilació del centre posant especial atenció en les superfícies de contacte més freqüents.
• S’haurà de fer neteja i desinfecció després de cada torn de menjar.
• Quant a la ventilació, es realitzarà igual que altres espais del centre, abans, després de cada torn i en acabar. Si la climatologia ho permet, les finestres romandran obertes el major temps possible. Organització del menjador escolar.
Una vegada es confirmen els i les comensals, es concretarà l’organització dels torns i distribució de les taules del menjador.
El plantejament inicial serà el següent:
En cas d’eventuals malalties o xicotets accidents, si no està dins de les possibilitats del personal del menjador solucionar-ho, s’avisarà a les famílies. Si no s’aconseguirà contactar i fos necessari, es seguirà l’establit al Protocol Sanitari determinat per la Conselleria d’Educació.

 •  ED. INFANTIL (MENJADOR ESCOLAR)
  • 12:30 a 13:30h
   • SETEMBRE/JUNY
    • 13:00 a 14:00h
 • ED. PRIMÀRIA
  • MENJADOR ESCOLAR
   • 1r torn
    • 12:30 a 13:30h
     PRI3A / PRI3B / PRI4A / PRI4B
    • 13:30 a 14:30h
     PRI5A / PRI5B / PRI6A / PRI6B
  • AULES
   • 13:00 a 14:00h

    ▪ PRI1A / PRI1B / PRI2A / PRI 5A / PRI2B

**Els torns i distribució final es confirmaran en tindre confirmats la quantitat total de comensals, i al llarg del curs es poden modificar per optimitzar recursos materials i personals.Comensals dies solts
Donades les excepcionals circumstàncies d’aquest curs, sols s’admetran comensals solts per motius absolutament justificats, i comunicats amb almenys dos dies d’antelació, o no es podrà fer ús.

Pel que fa al temps d’esbarjo, es combinarà temps que romandran al pati exterior, d’acord a la distribució espacial habitual dels patis.

DOCUMENS ÚTILS MENJADOR

 • MENÚS
 • Circular Inici Curs
 • SOL·LICITUD CONFIRMACIÓ COMENSALS HABITUALS
 • SOL·LICITUD DIES SOLTSDonades les excepcionals circumstàncies d’aquest curs, sols s’admetran comensals solts per motius absolutament justificats.
  Cal complimentar SEMPRE AQUEST FORMULARI, amb almenys dos dies d’antelació, o no es podrà fer ús.Obligatori adjuntar:
  *Justificant bancari de l’ingrés (Curs, cognom i noms al concepte) ES04 3110 2811 20 2720000917
  *Justificar del motiu de la sol·licitud Fins que no rebreu la confirmació per mail per part del centre, no estarà confirmada la sol·licitud d’assistència.

  Autorització subministrament medicaments
 • Consultar amb la direcció del centre i sol·licitar la documentació a complimentar, signar i validar
 • Beques Menjador curs 2021/2022
 • Qualsevol consulta al e-mail
  12004357@edu.gva.es

Contrassenya per accedir als menús dins de la web de Sercole
bctq

SOL·LICITUD CONFIRMACIÓ MENJADOR ESCOLAR CURS 2021/2022

Una vegada iniciat el curs, tornem a habilitar el formulari per a sol·licitar l’assistència com a comensal habitual al menjador escolar.

Les sol·licituds rebudes a partir de l’1 d’octubre de 2021, caldrà esperar la confirmació per part del centre, i us comunicarem a partir del dia que es pot començar a fer ús.

L’exigència de les autoritats sanitàries i educatives és màxima, pel que cal tindre molta cura en el funcionament i organització del menjador escolar per garantir la seguretat de les xiquetes i xiquets.

GUIA PER ALS MENÚS EN MENJADORS ESCOLARS

El IV Pla de salut (2016-2020) de la Comunitat Valenciana reflecteix l’atenció per part de l’Administració sobre l’alimentació com a determinant principal de la salut de les persones.

Així, en les línies estratègiques 2, 4 i 5 del Pla de salut, s’inclouen actuacions per a garantir i promoure una alimentació saludable, millorar la protecció de la salut en el consum d’aliments, incorporar recomanacions d’alimentació en atenció primària i afavorir i fer accessible una oferta alimentària saludable a tota la població. El menjador escolar és un servei que utilitza, aproximadament, un 40 % de l’alumnat a la nostra Comunitat. Les característiques nutricionals dels menús que serveixen els menjadors escolars s’han d’actualitzar segons l’avanç del coneixement, i s’han d’alinear amb les recomanacions nacionals i internacionals vigents sobre les necessitats en la dieta durant l’edat escolar. Així mateix, en el disseny dels menús escolars es poden considerar també criteris de sostenibilitat en la producció d’aliments i de suport a les economies locals, amb el foment del consum de productes frescos i de proximitat.

Us deixem l’enllaç a la guia, la qual ens ha de servir d’ajuda a totes les persones responsables i a tots els sectors implicats en la consecució que els menjadors escolars siguen espais saludables per a les xiquetes i els xiquets de la Comunitat Valenciana.

SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR
CURS 2021/2022

Presentació – Equip humà – Funcionament i horaris – Normes – Menús – Assistència – Atenció – Sol·licituds

PRESENTACIÓ

El menjador escolar, a més de ser un servei més dels que ofereix el centre, ha d’esdevindre en una eina educativa dins l’escola, i per tant, ha d’incloure una intencionalitat psicopedagògica. En concret, caldrà aprofundir en els aspectes relacionats amb els hàbits alimentaris, d’higiene personal i de convivència.
El temps de permanència en el menjador escolar ha de possibilitar treballar els aspectes propis de l’hora del dinar (hàbits alimentaris), hàbits higiènics, tant d’abans com de després, i de convivència, tots ells de suma importància a l’hora d’aconseguir l’autonomia personal.

Objectius generals:

1. Consolidar el menjador escolar com a un espai educatiu i de lleure dins l’escola.
– Oferir activitats lúdiques dins l’horari del menjador.
– Programar activitats adequades, atractives i motivants dirigides a tot l’alumnat.
-Motivar l’alumnat per tal de que participe de les activitats del menjador.
2. Realitzar un treball educatiu pedagògic dins la franja horària del menjador.
-Introduir aspectes pedagògics (conducta, hàbits, …) que afavorisquen al desenvolupament integral dels xiquets i xiquetes.
-Treballar els hàbits d’higiene i conducta que afecten al desenvolupament de l’alumnat.

Els i les responsables de tota aquesta tasca són tot l’equip humà del menjador.

EMPRESA CONTRACTADA

SERCOLE

EQUIP HUMÀ

 • Director del centre: Josep L. Gómez Galindo
 • Responsable del Menjador: Carlos Bernat Clausell
 • Cuina: M Elena Ortells Hernández / M Rosa Martínez Pérez
 • Monitores – cuidadores:
  • Educació Infantil:
   • Mª Carmen Archela
   • Mara Bono Simó
   • Melodie Fernández Ruiz
  • Educació Primària:
   • Mariló Fortuño Cantavella
   • Esther Monteso Cerisuelo
   • Marina Arriero Reig
   • Suni Tercero Garríguez
   • Mónica Vicent Carda
   • Patricia Gil Martí
   • Jordi Gil Arenós
   • Marta Vilanova Pitarch
   • Carmen Jurado Hinojosa
   • Estela Ferrero Marco
   • Mónica Palomares Llorens
   • Noelia Menero García
   • Raúl Rabadán Pérez
   • Míriam Nieto Gómez

FUNCIONAMENT I HORARIS

A causa de les limitacions espacials de l’edifici del menjador, i l’excepcional situació d’aquest curs afectat per la COVID-19, es realitzaran els següent torns de menjador i s’ocuparan els següents espais:

Una vegada es confirmen els i les comensals, es concretarà l’organització dels torns i distribució de les taules del menjador. El plantejament inicial serà el següent:

PLA CONTINGÈNCIA I CONTINUÏTAT. PROTOCOL MENJADOR ESCOLAR​​


**Els torns i distribució final es confirmarà en tindre confirmats la quantitat total de comensals, i al llarg del curs es poden modificar per optimitzar recursos materials i personals.

Setembre i juny: De 13h a 15h.

** Tot l’alumnat eixirà a partir de les 14:30, a mesura que els vinguen a replegar, per la porta situada front al menjador l’alumnat d’Educació Primària i per la porta d’entrada a l’edifici d’Ed. Infantil l’alumnat d’Educació Infantil

**NOTA: Les famílies que per algun motiu justificat tinguen que replegar els xiquets abans de les 14:30h, ho hauran de comunicar als responsables de menjador per facilitar l’eixida si les circumstàncies i l’organització dels torns ho permeten

Octubre a maig

L’horari ve determinat per la finalització de les classe matinals i l’inici de les vespertines, quedan així per al present curs:

-Dilluns a divendres de 12:30 a 15:30h

NORMES DE CONVIVÈNCIA

El menjador escolar és un espai del centre i com a tal es regeix per les mateixes normes de comportament i convivència, pel que caldrà tindre en compte que si aquestes no s’acompleixen es prendran les mesures escaients. que segons la gravetat anirà des de l’amonestació per la direcció del Centre fins a negar-li el dret d’assistència al menjador en un període de temps o també l’expulsió temporal del centre si la gravetat dels fets fa que el Consell Escolar ho considere oportú.

MENÚS

Cada més es fa arribar el menú a les famílies amb un full informatiu o be es pot descarregar des de la web del centre.

Els menús ofertats han de facilitar als i les escolars una ingesta saludable, equilibrada i variada, adaptada a les característiques dels comensals.

La programació dels menús la realitza l’empresa contractada per el centre, amb els vist i plau del director i el responsable del menjador. Dits menús estan revisats per el Departament de Farmàcia de la Universitat de València. La programació es realitza de forma mensual i consta de: 1r i 2n plat, postre i suggeriments per al sopar a casa.

Dietes especials.

El servei de menjador pot realitzar menús especials per atendre l’alumnat que per mitjà del corresponent certificat mèdic, acredite l’impossibilitat d’ingerir determinats aliment.

Tanmateix, qui per motius religiosos no puga ingerir determinat tipus d’aliment, ho haurà de comunicar per escrit abans de l’inici de l’assistència al menjador per tal d’adaptar els menús dins de les possibilitats de la cuina.

Per als dies que els i les xiquetes realitzen eixides didàctiques i no puguen assistir al menjador, se’ls prepararà el respectiu pic-nic per a dinar, el qual es lliurarà abans d’eixir del centre. Aquest pic-nic està composat per un entrepà, dos peces de fruita, un dolç i una botella d’aigua.

L’alumnat que no desitge que li preparen pic-nic, caldrà que ho comunique al centre amb almenys 2 dies d’antelació, ja que si no es comunica, no es
descomptarà.

Preu del menú:

El preu del menú està format per una part corresponent al menjar i altra corresponent al monitoratge.

Per al present curs 2021/2022 el preu és de 4,25 € per dia i comensal.

Els rebuts es cobraran de l’1 al 10 de cada més. Excepcionalment, el rebut de setembre es es pot arribar a cobra a octubre i el de juny en finalitzar el mes.

Sols es passa una remesa mensual de rebuts, en cas de no poder-se cobrar per algun motiu, s’acumularan al següent mes. Els rebuts retornats no es tornaran a passar domiciliats, seran les famílies qui les hauran d’ingressar mitjançant transferència bancària al centre : ES 04 3110 2811 20 2720000917

Absències justificades:

Del rebut mensual sols es descomptaran les faltes degudament justificades i notificades al mail del centre (12004357@gva.es) abans de l’inici de la jornada escolar (9h).

En cas d’haver-hi més de dos rebuts pendents i/o rebuts pendents de cursos anteriors, no es podrà assistir al menjador fins que no s’abonen els impagats.

Els descomptes per faltes d’assistència justificades quan pertoquen, es comptabilitzaran al mes següent d’haver-se produit, és a dir, si per exemple al setembre hi ha 5 faltes justificades, aquestes es descomptaran al mes d’octubre.

COMENSALS FIXOS I EVENTUALS

– ALUMNAT FIX

Es considera alumnat fix aquell que es queda durant tot un mes. L’import mensual per al present curs serà el següent:

MES DIES IMPORTMES DIES IMPORT
SETEMBRE1772,25 €FEBRER2085,00 €
OCTUBRE2085,00 €MARÇ2397,75€
NOVEMBRE2189,25 €ABRIL14*per confirmar59,50 €*per confirmar
DESEMBRE1459,50 €MAIG17*per confirmar72,25 €*per confirmar
GENER1668 €JUNY1563,75€

L’alumnat beneficiari d’ajuda assistencia de menjador escolar, becat per la Conselleria d’Educació:

PUNTUACIÓIMPORT DE L’AJUDAIMPORT DIARI A ABONAR
204,25€0,00€
194,25€0,00€
183,50€0,75€
17
16
15
14
3€1,25€
13
12
2,50€1,75€
11
10
9
8
7
2€2,25€

Recordeu que la part a abonar es cobra mensualment sempre per domiciliació bancària, aproximadament cap el dia 10 del mes en curs.

COMENSALS DIES SOLTS
Son comensals solts tots aquells que no es queden tot el mes.
Donades les especials circumstàncies actuals, sols s’admetran comensals solts per motius justificats i sol·licitats amb almenys 2 dies d’antelació, complimentant el següent formulari:

https://forms.gle/geeWPh5CiSg2bdkL6

*TEMPORALMENT I A CAUSA DE LA SITUACIÓ ACTUAL, EL PLA DE CONTINGÈNCIA DEL CENTRE I EL PROTOCOL SANITARI, NO ES POT OFERIR EL SERVEI DE DIES SOLTS, EN QUAN LA SITUACIÓ HO PERMETA, ES REPRENDRÀ.

DISCULPEU LES MOLÈSTIES

MEDICACIONS, MALALTIES I ACCIDENTS LLEUS

Si algun alumne o alumna cal administrar-li algun tipus de medicació, haurà de complir el protocol sanitari establert per la Conselleria d’Educació (Consultar amb el responsable del menjador).

En cas d’eventuals malalties o xicotets accidents, si no està dins de les possibilitats del personal del menjador solucionar-ho, s’avisarà a les famílies. Si no s’aconseguirà contactar i fos necessari, es seguirà l’establit al Protocol Sanitari determinat per la Conselleria d’Educació.

INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Durant el curs les famílies rebran uns informes trimestrals on quedarà reflectit el procés i aprenentatges adquirits pels seus fills/es. Els informes seran lliurats a les famílies, a finals de cada trimestre.

Les famílies poden demanar una entrevista puntual al responsable del menjador per tal de parlar d’aquells aspectes, del seu fill/a , que els preocupe.

L’horari d’atenció durant el present curs és el següent:

DILLUNS a DIVENDRES DE 9:15 a 9:45h

SEMPRE AMB CITA PRÈVIA

Si voleu contactar directament amb el menjador via mail:

12004357@edu.gva.es

DOCUMENTS ÚTILS