Admissió 2024

20 al 28 abril. PRESENTACIÓ TELEMÀTICA SOL·LICITUDS
14 juny. PUBLICACIÓ LLISTATS DEFINITIUS
14 al 30 JUNY. MATRÍCULA TELEMÀTICA

Podeu consultar la plaça obtinguda a https://portal.edu.gva.es/telematricula/

Recordeu que del 14 al 30 de juny cal que realitzeu el tràmit de la MATRÍCULA TELEMÀTICA
Us deixem el videotutorial d'ajuda i el
manual explicatiu
Qualsevol dubte contacteu amb nosaltres 12004357@edu.gva.es
Versió dels manuals en castellà

CALENDARI

VACANTS ESCOLARS

Cliqueu ací per veure les vacants de qualsevol centre
Al llarg del procés aquestes vacants poden canviar, sempre es produeixen altes, baixes, trasllats... si la vostra opció és una escola en concret, tot i que no tinga plaça, la podeu demanar, ja que durant el procés es poden quedar vacants.
Qualsevol dubte, contacteu amb nosaltres 12004357@edu.gva.es
Telf 964 73 87 87

DOCUMENTACIÓ

Documentació necessària per acreditar les circumstàncies objecte de barem:
S'entregaran en el moment de confirmar la matrícula del 22 de juny a 6 de juliol de 2022

 • Sol·licitud complimentada telemàticament
 • DNI/NIE/PASSAPORT de totes i tots els membres de la unitat familiar que en tinguen
 • Llibre de família, o en la seua absència, certicat naixement emés pel Registre Civil
 • Certificat de baixa del centre anterior (si són alumnat d'INF4 anys fins a PRI6)
 • Document sanitari obligatori, i SIP
 • Germans o germanes al centre (sol·licitar certificat al centre)
 • Domicili
  DNI pare/mare/tutor/a i un rebut recent d'aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer
  Si hi ha discrepància entre domicilis dels documents, certificat d'empadronament emès per l'Ajuntament.
 • Domicili laboral
  Certificat emés per l'empresa
 • Renda familiar. S'autoritza a la sol·licitud i submionistra directament l'administració
  Es calcula per l'indicador IPREM, calculat sumant la renda familiar i dividint per els membres de la unitat familiar (cónjuges i fills/es menors de 18 anys)
  Per al procés actual queda fixat en 7519,59€ anuals.
 • Beneficiari/a Renda Valenciana  d'Inclusió
  Subministra directament l'Administració
 • Discapacitat
  Certificat corresponent o tarjeta acreditativa
 • Família nombrosa
  Títol oficial de família nombrosa

  • Fills/es en gestació
   Certificat mèdic oficial que acredite embaràs en el moment de presentació de la sol·licitud d'escolarització, indicant, si és el cas, que es tracta de gestació múltiple
 • Família monoparental
  Títol de família monoparental expedit per la Conselleria competent en matèria de famĺia
 • Acolliment familiar
  Resolució administrativa o judicial o certificació de la Conselleria de Benestar Social
 • Víctima de violència de gènere, terrorisme o desnonament
  Resolució judicial o administrativa que acredite la circumstància

La DECLARACIÓ RESPONSABLE substitueix l'aportació de documentació sense perjudici de la posterior acreditació i comprovació en el moment en que la situació sanitària ho permeta.

La duplicitat de sol·licituds o la falsedat en els dades aportades donarà lloc a l'anul·lació de la sol·licitud, i s'escolaritzarà l'alumne o alumna en algún les centre què queden llocs vacants una vegada finalitzat el procés d'admissió, tal i com contempla l'article 51 de l'ORDRE 7/2016, de 19 d'abril, de la CEICE