Reglament de Règim Interior

PEC. Reglament de Règim Interior

PREAMBUL
TÍTOL I – Principis fonamentals
Article 1. El centre escolar com una institució al servei de la comunitat, coeducativa i inclusiva
Article 2. Els fonaments de les normes
Article 3. Objectius Reglament Règim Interior
Article 4. Un centre obert a la comunitat educativa
TÍTOL II – Òrgans de govern, coordinació i de representació del centre
Article 5.1. Òrgans unipersonals
Article 5.2. Òrgans Col·legiats i altres comissions
TÍTOL III – Del professorat i de les i els alumnes
CAPÍTOL I – Del professorat
Article 6. Drets del professorat
Article 7. Deures del professorat
7.2 I d’acord amb l’Orde 32/2011 que garanteix l’objectivitat de l’avaluació i regula el seu procés de reclamació
Article 8. El professorat com a autoritat pública i el dret de l’alumnat a ser informat, oït i escoltat
CAPÍTOL II – Dels i les alumnes
Article 9. Drets dels i les alumnes
Article 10. Deures del alumnat
TÍTOL IV – Dels drets i deures dels pares, mares, tutors o tutores de l’alumnat en l’àmbit de la convivència i de les associacions de mares, pares o tutors/es i de les associacions d’alumnes
CAPÍTOL I – Dels drets i deures dels pares, mares, tutors o tutores dels i les alumnes
Article 11. Drets dels pares, mares, tutors o tutores de l’alumnat
Article 12. Deures dels pares, mares, tutors o tutores de l’alumnat
CAPÍTOL II. Sobre l’actuació dels centre docents públics davant de menors els pares dels quals no conviuen
CAPÍTOL III – De les associacions de pares, mares, tutors o tutores dels alumnes i de les associacions d’alumnes
Article 13. De les associacions de mares/pares i d’alumnat
Article 14. La seu de les associacions
Article 15. Col·laboració amb les associacions
Article 16. Dret d’associació dels pares, mares, tutors o tutores dels alumnes
TÍTOL V – De la convivència
CAPÍTOL I – De les normes de convivènci
Article 17. Plans de convivència
Article 18. Conductes objecte de mesures correctores
Article 19. Aplicació de mesures correctores i disciplinàries
Article 20. De la comissió de Convivència
Article 21. Gradació de les mesures educatives correctores i de les mesures educatives disciplinàries
Article 22. Conductes contràries a les normes de convivència del centre educatiu
Article 23. Mesures educatives correctores
Article 24. Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre
Article 25. Comunicació als pares, mares, tutors o tutores legals de l’alumnat que siga objecte de mesures educatives correctores
Article 26. Constància escrita i registre de les mesures educatives correctores
Article 27. Prescripció
Article 28. Reiteració de conductes contràries a la convivència i falta de col·laboració dels pares, mares, tutors o tutores
Article 29. Mesures educatives disciplinàries per a conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre
Article 30. Responsabilitat penal
CAPÍTOL II – Aplicació i procediments per a obrir expedient
Article 31 Aplicació i procediments per a obrir expedient
Article 32. Instrucció i proposta de resolució
Article 33. Resolució i notificació
Article 34. Prescripció
Article 35. Mesures de caràcter cautelar
CAPÍTOL III – Normes de convivència en les entrades/eixides del centre per part de l’alumnat, l’assistència i la recollida, i en el trasllat d’alumnes entre els espais del centre per part del professorat
Article 36. Sobre l’ús de les instal·lacions del centre per part de l’Ajuntament, AMPA, altres entitats, organismes o persones físiques o jurídiques
Article 37. Organització i ús dels diferents espais
Article 38. Normes de comportament en les entrades/eixides del centre per part de l’alumnat i en el trasllat d’alumnes entre els espais del centre per part del professorat
38.1. Sobre els horaris d’entrada/eixida del centre per part de l’alumnat i la seua organització, la recollida de l’alumnat en finalitzar la jornada lectiva i el tractament de l’absentisme al centre
38.2. Sobre les entrades/eixides i en el trasllat d’alumnes entre els espais del centre per part del professorat i sobre el seu horari
Article 39. Normes de Convivència i comportament als patis, aules i espais educatius
Article 40. Tractament de l’absentisme escolar al centre
CAPÍTOL IV – Sobre les normes d’higiene, control d’esfínters i subministrament de medicaments
Article 41. Protocol d’actuació sanitària
Article 42. Higiene i neteja
Article 43. Sobre el control d’esfínters i els seu protocol d’actuació
Article 44. Sobre els drets dels i les menors a la protecció sanitària i detecció de problemes de salut mental
TÍTOL VI – MENJADOR ESCOLAR
Article 45 El menjador escolar és una institució al servei dels xiquets i xiquetes alumnes del centre amb una doble finalitat
Article 46. Objectius generals del menjador escolar
Article 47. Supervisió del menjador
Article 48. L’equip pedagògic estarà format, d’acord amb la normativa vigent, per
Article 49. La Comissió de Seguiment del Menjador del Consell Escolar estarà formada per
Article 50. Dels comensals al menjador escolar
Article 51. Ocupació de les places del menjador escolar
Article 52. Són drets dels comensals
Article 53. Són obligacions o deures dels i les alumnes que utilitzen el servei de menjador
Article 54. Menús, dietes especials i administració de medicaments
Article 55. Preu del menú, absències justificades i impagats
Article 56. Comensals fixos i eventuals
Article 57. Normes de convivència
TÍTOL VII – Personal no docent
Article 58. El personal no docent dependrà de la Direcció i deurà respectar el present Reglament de Centre
Article 59. Drets i deures del personal no docent
Article 60. De les tasques del conserge
TÍTOL VIII – Normes que regulen l’exposició d’informació als taulers del centre
Article 61. Responsabilitat de l’exposició d’informacions als taulers d’anuncis
Article 62. Prohibició d’exposar anuncis a altre lloc diferent dels taulers d’anuncis
Article 62. Límits dels anuncis
Article 63. Localització dels taulers d’anuncis
TÍTOL IX – Sobre les comunicacions amb la comunitat educativa

DISPOSICIONS FINALS

PREÀMBUL

1. El Reglament de règim interior (RRI) és una norma interna que inclou el conjunt d’objectius, principis, drets, responsabilitats i normes pels quals es regula la convivència de tots els membres de la comunitat educativa, segons el Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l’alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i serveis.

El RRI recollirà les normes de convivència i conducta, que seran de compliment obligatori, i hauran de concretar els deures de l’alumnat i les mesures correctores aplicables en cas d’incompliment prenent en consideració la seua situació i les seues condicions personals.

No s’ha d’impedir l’accés als centres a persones que visten robes característiques o pròpies de la seua identitat religiosa i que no suposen cap problema d’identificació o atempten contra la dignitat de les persones.

Les mesures correctores tindran un caràcter educatiu i recuperador, hauran de garantir el respecte als drets de la resta de l’alumnat i procuraran la millora en les relacions de tots els membres de la comunitat educativa. Les mesures correctores hauran de ser proporcionals i coherents a les faltes comeses. Les decisions d’adoptar mesures correctores per la comissió de faltes lleus seran immediatament executives. Les accions restauratives individualitzades, personalitzades o grupals s’hauran de treballar amb els/les implicats/des. Perquè aquestes normes siguen efectives, caldrà consensuar-les amb tota la comunitat educativa, a través de la comissió de convivència, de les comissions mixtes o assemblees participatives.

2. Tindrà en compte el que disposa la Resolució de 14 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a aplicar-les als centres docents sostinguts amb fons públics d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana davant de diversos supòsits de no-convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues.

3. Els membres de l’equip directiu i els i les mestres seran considerats autoritat pública segons s’estableix en la Llei 15/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’autoritat del professorat, i en els procediments d’adopció de mesures correctores, els fets constatats per professors, professores i membres de l’equip directiu dels centres docents tindran valor probatori i gaudiran de presumpció de veracitat iuris tantum o excepte prova en contra, sense perjudici de les proves que, en defensa dels respectius drets o interessos, puguen assenyalar o aportar les persones implicades.
Segons la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i adolescència, en tots els procediments s’ha de respectar un espai de comunicació amb els menors, i obliga a fer complir els apartats 1 i 3 de l’article 17 de la llei respecte del dret de les persones menors d’edat a ser informades, oïdes i escoltades.

4. Els centres docents elaboraran el seu Reglament de règim interior, que haurà d’incloure, entre altres, les normes que garantisquen el compliment del Pla d’igualtat i convivència. Així mateix, podrà incorporar els aspectes següents:
    a) L’organització que faça possible la participació de tots els membres de la comunitat educativa amb especial cura en relació amb l’adequació de tots els procediments vinculats a l’alumnat, ja que per la seua condició de menor, ha de ser informat, oït i escoltat.
    b) L’organització i el repartiment de responsabilitats no definides per la normativa vigent.
    c) Els procediments d’actuació del consell escolar, i si escau, les comissions que s’hi constituïsquen per a agilitzar-ne el funcionament.
    d) L’organització dels espais del centre.
    e) L’adequació de la redacció corresponent, si cal, per a complir els principis de coeducació.

5. D’acord amb la Instrucció 1/2010 de la Subsecretaria de la Conselleria d’Educació, sobre l’ús adequat dels espais públics i dels taulers d’anuncis en l’àmbit de la Conselleria d’Educació, els reglaments de règim interior dels centres docents tindran en compte allò que es disposa en la dita instrucció —i, s’hi adaptaran si és el cas—, especialment en referència al fet que:
    a) En tots els centres hi haurà d’haver un o més taulers d’anuncis i cartells oficials.
    b) En els taulers es recolliran els cartells, les actes, les resolucions que envia la junta de personal docent no universitari, les comunicacions de la conselleria competent en matèria d’educació, així com d’altres organismes oficials i dels òrgans de govern del centre.
    c) S’habilitarà un tauler d’anuncis a disposició de les associacions de pares i mares d’alumnes, la gestió del qual correspondrà a les esmentades associacions, que seran responsables d’ordenar-lo i organitzar-lo.
    d) Així mateix, en els centres docents hi haurà d’haver un tauler d’anuncis sindicals en els termes establits per l’apartat segon de la mencionada Instrucció 1/2010.
    e) Correspondrà a la direcció del centre, en l’àmbit de les seues competències, garantir l’ús adequat dels taulers. La gestió dels taulers correspondrà a la secretaria del centre.
6. El Reglament de règim interior s’ha d’elaborar a partir de les propostes realitzades pel consell escolar, pel claustre i per les associacions de mares i pares i ha de ser avaluat pel consell escolar. L’aprovació del Reglament de règim interior s’ha d’ajustar al que s’estableix en la normativa vigent.

TÍTOL I – Principis fonamentals

Article 1. El centre escolar com una institució al servei de la comunitat, coeducativa i inclusiva
Els seus principis, organització, funcionament i línia pedagògica han d’estar encaminats a la formació de les persones que constitueixen la comunitat que ens rodeja.
Les normes i procediments que regulen la convivència en un centre escolar són necessàries per a garantir el funcionament normal de les obligacions i les activitats. Del compliment d’aquestes normes depén en gran manera la reducció i virtual eliminació de conflictes, la qual cosa és un dels objectius a complir en aquest centre.

El Projecte Educatiu del Centre mostra com a trets d’identitat la defensa de la igualtat entre home i dona i per tant totes les iniciatives aniran encaminades a afavorir la no discriminació per raó de sexe a l’escola, procurant l’eliminació dels prejudicis, estereotips i rols en funció del sexe, construïts segons els patrons socioculturals de conducta assignats a dones i homes, per tal de garantir, tant per a les alumnes com per als alumnes, possibilitats de desenvolupament personal integral, pel que:
    • Explicitarem, sensibilitzarem i promourem la igualtat en la diversitat i la no discriminació de les persones LGTBI.
    • La prevenció de la violència contra les dones, mitjançant l’aprenentatge de mètodes no violents per a la resolució de conflictes i de models de convivència basats en la diversitat i en el respecte a la igualtat de drets i oportunitats de dones i homes.
    • Tindrem especial cura en la selecció de materials curriculars i didàctics, que han d’integrar els objectius coeducatius assumits, destacant que han de fer un ús no sexista del llenguatge i en les imatges que contenen garantir una presència equilibrada i no estereotipada de dones i homes.
Animarem a la crítica conscient i conseqüent de tots aquells estereotips que en vinguen donats des de fora i que afavoreixen la discriminació, demostrant dins i fora de l’aula que ambdós sexes poden fer qualsevol tipus d’activitat i que la qualitat en la realització d’aquestes activitats no influeix del sexe de la persona que ho fa, sinó de la seua capacitat o destresa personal, per d’aquesta manera capacitar l’alumnat perquè l’elecció de les opcions acadèmiques es duga a terme lliure de condicionaments basats en el gènere.

Article 2. Els fonaments de les normes
    •  El respecte mutu de totes les persones que formen la Comunitat Educativa.
    •  El respecte, per part de tots, dels materials, de l’equipament i de les instal·lacions. 
    •  El respecte pel treball i la funció de tots els membres de la Comunitat Educativa.

Article 3. Objectius Reglament Règim Interior
    • Regular les pautes d’acció de les activitats educatives, de convivència i de disciplina del centre.
    • Oferir procediments estandarditzats a tots els membres de la comunitat educativa.
    • Proposar mesures alternatives davant de situacions susceptibles de sanció.
    • Orientar les conductes habituals cap a la convivència i el respecte a tots els membres de la comunitat.

Aquest reglament no es proposa com un ordenament tancat i acabat sinó com un acostament a les necessitats i realitats del centre i ha sigut elaborat amb l’ànim d’introduir progressivament totes les millores que la pràctica diària suggerisca i adaptant-nos a les noves situacions. Els comentaris, els suggeriments i les modificacions es treballaran des de la Comissió de Convivència.

El Reglament de Règim interior, d’altra banda, és d’obligat compliment per a totes i tots els membres de la comunitat educativa i s’ajusta a la legislació vigent, en concret el decret Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l’alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i serveis.

Article 4. Un centre obert a la comunitat educativa
La comunitat escolar està formada per l’alumnat, mestres, personal no docent i d’administració i serveis, pares i mares, així com totes aquelles institucions i organitzacions que incidisquen en la vida del poble.

TÍTOL II – Òrgans de govern, coordinació i de representació del centre

A la LOE, Articles 131 i 132, i a la LOMQE, articles 132, estan marcades la composició i competències de l’equip directiu, director/a, cap d’estudis i secretari/a, així com dels òrgans col·legiats, als quals ens regirem a nivell de funcionament i procediment d’elecció pel que marca la legislació vigent de rang superior

Article 5.1. Òrgans Unipersonals:

Director/a: a l’article 132 de las LOE, amb la posterior modificació de la LOMQE, determina que les competències del/la director/a, queden redactades de la següent forma:
a) Tenir la representació del centre, representar l’administració educativa en el centre i fer arribar a aquesta administració els plantejaments, les aspiracions i les necessitats de la comunitat educativa.
b) Dirigir i coordinar totes les activitats del centre, sense perjudici de les competències atribuïdes al claustre del professorat i al Consell Escolar.
c) Exercir la direcció pedagògica, promoure la innovació educativa i impulsar plans per a la consecució dels objectius del projecte educatiu del centre.
d) Garantir el compliment de les lleis i altres disposicions vigents.
e) Exercir el comandament de tot el personal adscrit al centre.
f) Afavorir la convivència al centre, garantir la mediació en la resolució dels conflictes i imposar les mesures disciplinàries que corresponguin als alumnes i les alumnes, en compliment de la normativa vigent, sense perjudici de les competències que atribueix al Consell Escolar l’article 127 de la LOE. Amb aquesta finalitat, s’ha de promoure l’agilitació dels procediments per a la resolució dels conflictes en els centres.
g) Impulsar la col·laboració amb les famílies, amb institucions i amb organismes que facilitin la relació del centre amb l’entorn, i fomentar un clima escolar que afavoreixi l’estudi i el desenvolupament de totes les actuacions que propiciïn una formació integral en coneixements i valors dels alumnes i les alumnes.
h) Impulsar les avaluacions interiores del centre i col·laborar en les avaluacions externes i en l’avaluació del professorat.
i) Convocar i presidir els actes acadèmics i les sessions del Consell Escolar i del claustre del professorat del centre i executar els acords adoptats, en l’àmbit de les seves competències.
j) Realitzar les contractacions d’obres, serveis i subministraments, així com autoritzar les despeses d’acord amb el pressupost del centre, ordenar els pagaments i visar les certificacions i els documents oficials del centre, tot això d’acord amb el que estableixin les administracions educatives.
k) Proposar a l’administració educativa el nomenament i el cessament dels membres de l’equip directiu, prèvia informació al claustre del professorat i al Consell Escolar del centre.
l) Aprovar els projectes i les normes a què es refereix el capítol II del títol V de la LOE, és a dir, Projecte Educatiu de Centre, Reglament de Règim interior, Programació General Anual i altres programes experimentals i formes d’organització.
m) Aprovar la programació general anual del centre, sense perjudici de les competències del claustre del professorat, en relació amb la planificació i l’organització docent.
n) Decidir sobre l’admissió dels alumnes i les alumnes, amb subjecció al que estableixen aquesta Llei orgànica i les disposicions que la despleguin.
ñ) Aprovar l’obtenció de recursos complementaris d’acord amb el que estableix l’article 122.3.
o) Fixar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.
p) Qualsevol altra que li sigui encomanada per l’administració educativa.

Article 5.2. Òrgans Col·legiats i comissions:
Consell Escolar: a l’article 126 de las LOE, l’Article 30 del Decret 233/1997, de 2 de setembre, del Consell i la posterior modificació a l’ORDE de 22 d’octubre de 2007 de la Conselleria d’Educació, està marcada la Composició del Consell Escolar, que al cas concret del CEIP Botànic Calduch, serà de 25 components, 21 amb veu i vot, i 4 amb veu i sense vot:

    a) El/la director/a del centre, que serà el seu president/a.
    b) El /la cap d’estudis.
    c) 1 regidor/a o representant de l’Ajuntament.
    d) 7 mestres, elegits pel Claustre, quantitat que no podrà ser inferior a un terç del total dels i les components del Consell.
    e) 9 pares/mares/tutors/es legals, 1 d’ells/a elegit per l’AMPA, elegits respectivament per i entre ells, que no podrà ser inferior a un terç del total dels/les components del Consell.
    f) 1 representant del personal d’administració i serveis del centre.
    g) 1 representant del personal d’atenció educativa i complementària.
    h) El secretari del centre, que actuarà com a secretari del Consell, amb veu i sense vot.
    i) 3 alumnes del 3r cicle d’Educació Primària. L’alumnat d’educació primària podrà participar al Consell Escolar de centre en els termes que establisquen les Administracions Educatives, amb veu i sense vot.

Les competències del Consell Escolar venen marcades per l’article 127 de la LOE, amb la modificació establerta a la LOMQE, que fa que l’article 127 quede redactat de la manera següent:

«Article 127. Competències del Consell Escolar:
    a) Avaluar els projectes i les normes a què es referix el capítol II del títol V d’aquesta Llei Orgànica.
    b) Avaluar la programació general anual del centre sense perjudici de les competències del Claustre de Professors, en relació amb la planificació i organització docent.
    c) Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.
    d) Participar en la selecció del director del centre en els termes que la present Llei establix. Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l’equip directiu. Si s’escau, previ acord dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del nomenament del/la director/a
    e) Informar sobre l’admissió dels alumnes i les alumnes , amb subjecció al que establix aquesta Llei i disposicions que la desenvolupen.
    f) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atinguen a la normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director/a corresponguen a conductes de l’alumnat que perjudiquen greument la convivència del centre, el Consell Escolar, a instància de pares o tutors, podrà revisar la decisió adoptada i proposar, si és el cas, les mesures oportunes.
    g) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre, la igualtat entre homes i dones, la igualtat de tracte i la no discriminació per les causes a què es refereix l’article 84.3 d’aquesta Llei orgànica, la resolució pacífica de conflictes i la prevenció de la violència de gènere.
    h) Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar la obtenció de recursos complementaris d’acord amb l’establert a l’article 122.3 de la LOE.
    i) Emetre informe sobre les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les Administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.
    j) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions interiores i externes en les que participe el centre.
    k) Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Administració competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, així com sobre aquells altres aspectes relacionats amb la qualitat de la mateixa.
    l) Qualssevol altres que li siguen atribuïdes per l’Administració educativa.

Comissions del Consell Escolar, les quals informen al Consell Escolar trimestralment dels assumptes de la seua competència:
    • Comissió d’igualtat i convivència
Director/a, cap d’estudis, psicopedagog/a, 1 mestre/a de cada cicle, coordinador/a d’igualtat i convivència, 2 pares/mares del Consell Escolar
    • Comissió pedagògica
      Director/a, cap d’estudis, 2 pares/mares del Consell Escolar, 2 mestres del Consell Escolar
    • Comissió econòmica
      Director/a, secretari/a, 2 pare/mare del Consell Escolar, 2 mestres del Consell escolar
    • Comissió de menjador
      Director/a, responsable del menjador, 2 pares/mares del Consell Escolar, 2 mestres del Consell Escolar
    • Comissió Esportiva Escolar (Projecte Centre Promotor de l’Activitat Física i l’Esport
      Director/a, coordinador/a del projecte, mestre/a col·laborador, 2 pares/mares

Claustre de mestres: 
    1. El Claustre de mestres és l’òrgan propi de participació dels mestres en el govern del centre i té la responsabilitat de planificar, coordinar, informar i, en el seu cas, decidir sobre tots els aspectes educatius del centre.
    2. El Claustre serà presidit pel director/a i estarà integrat per la totalitat dels docents que presten servei al centre.
    3. A la programació anual se marcarà el calendari de reunions ordinàries que seran com a mínim una trimestral.

El Claustre de mestres tindrà les competències marcades a l’article 128 de la LOE que són les següents:
    a) Formular a l’equip directiu i al Consell Escolar propostes per a l’elaboració dels projectes del centre i de la programació general anual.
    b) Aprovar i avaluar la concreció del currículum i tots els aspectes educatius dels projectes i de la programació general anual.
    c) Fixar els criteris referents a l’orientació, tutoria, avaluació i recuperació dels alumnes.
    d) Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la investigació pedagògica i en la formació del professorat del centre.
    e) Elegir els seus representants en el Consell Escolar del centre i participar en la selecció del director en els termes establits per la present Llei.
    f) Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.
    g) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions interiores i externes en què participe el centre. 
    h) Informar les normes d’organització i funcionament del centre.
    i) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetlar perquè aquestes s’atinguen a la normativa vigent.
    j) Proposar mesures i iniciatives que afavorisquen la convivència en el centre.
    k) Qualssevol altres que li siguen atribuïdes per l’Administració educativa o per les respectives normes d’organització i funcionament.

Comissió de coordinació pedagògica:
Aquesta Comissió estarà formada per el/la director/a, el/la cap d’estudis, el coordinador/a de cada cicle, el/la psicopedagog/a del centre, el/la logopeda i els/les mestre de Pedagogia Terapèutica.
Mantindrà les reunions que se marquen a la programació anual, al menys una mensual.
Farà un seguiment i avaluació de l’acompliment dels temes programats i prendrà les decisions sobre tots els temes relacionats amb l’alumnes de pedagogia terapèutica, necessitats específiques de suport educatiu…
Quan un tema implique canvis sobre el programat ho elevarà al Claustre de Professors.

Cicles pedagògics :
Tot i que la LOMQE estableix el nivell com a forma d’agrupament, al centre considerem funcional i pedagògicament adequat, mantindre el cicle, és a dir 1r Cicle  PRI1 i PRI2, 2n cicle PRI3 i PRI4, i 3r cicle PRI5 i PRI6.
Tanmateix, els i les mestres que imparteixen docència a la UECiL i els especialistes de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge, constituiran la Comissió d’Atenció a la Diversitat i Inclussió Educativa, tot i que quan siga requerida la seua presència a la resta de cicles, hi podran assistir.
Els cicles estaran formats pels tutors i tutores dels nivells inclosos al cicle i pels mestres sense tutoria que s’adscriguen al mateix. Aquests mestres si imparteixen classe en altres cicles acudiran a la reunió de l’altre si hi ha temes que ho aconsellen i a les sessions d’avaluació.
Els cicles mantindran les reunions que se marquen a la Programació General Anual.

 
Intercicles:
Periòdicament es mantindran reunions d’intercicles, cada cicle amb el anterior o el següent, així com entre cicles no correlatius. A la programació anual es marcarà un mínim d’una reunió trimestral.

Altres comissions que funcionen al centre són les següents:

    • Comissió d’activitats complementàries i autoprotecció
      Un/a mestre/a de cada cicle, mestres especialistes, responsable de riscos laborals i un membre de l’equip directiu.
Es responsabilitza d’organitzar i promoure les activitats extraescolars que es programen a nivell de centre, i de la revisió del Pla d’autoprotecció.
Reunions almenys trimestrals i en funció de les activitats que es van plantejant al llarg del curs

    • Comissió TiC
      Formada per el/la coordinador/a TiC, un/a mestre/a de cada cicle i un/a membre de l’equip directiu. Es responsabilitza de la dinamització de les TiC, i en la mesura que siga possible del bon funcionament de l’equipament TiC.
Reunions trimestrals

    • Comissió Normalització Lingüística
      Composada per un/a mestre/a de cada cicle i el/la cap d’estudis.
      Reunions trimestrals per fer el seguiment del Pla de Normalització Lingüística

    • Comissió de Biblioteca i del Pla de Foment Lector
      S’encarrega de respondre a les necessitats organitzatives de la biblioteca escolar i d’elaborar i dinamitzar el Pla de Foment Lector.
Formada per responsables biblioteca, coordinadors/es de cicle i cap d’estudis.
Reunions en funció de les necessitats. Normalment es reuneix aprofitant les comissions de coordinació pedagògica ja que coincideixen molts dels seus membres.

TÍTOL III – Del professorat i de les i els alumnes
CAPÍTOL I – Del professorat.

Article 6. Drets del professorat:
D’acord amb el decret 39/2008, del Consell, sobre la convivència als centres docents i la posterior Llei 15/2010 de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Autoritat del Professorat, als i les mestres, dins de l’àmbit de la convivència escolar, se’ls reconeixen els següents drets: 
    a) A ser respectats, rebre un tracte adequat i ser valorats per la comunitat educativa, i per la societat en general, en l’exercici de les seues funcions. 
    b) A rebre la col·laboració necessària per part dels pares i mares (en la realització de les tasques escolars a casa, control d’assistència a classe, assistència a tutories, informació necessària per a l’adequada atenció de l’alumne o alumna) per a poder proporcionar un adequat clima de convivència escolar i facilitar una educació integral per als seus fills i filles. 
    c) A realitzar la seua funció docent en un ambient educatiu adequat, on siguen respectats els seus drets, especialment el seu dret a la integritat física i moral. 
    d) A exercir les competències que, en l’àmbit de la convivència escolar, els siguen atribuïdes per part del decret 39/2008 i la resta de la normativa vigent. 
    e) A tindre autonomia per a prendre les decisions necessàries per a mantindre un adequat clima de convivència durant les classes, assegurant el desenrotllament de la funció docent i discent, així com durant les activitats complementàries i extra escolars, segons el procediment que s’establisca en el reglament de règim interior del centre. 
    f) A rebre l’ajuda i col·laboració de la comunitat educativa per a millorar la convivència en el centre. 
    g) A participar en l’elaboració de les normes de convivència del centre, directament o a través dels seus representants en els òrgans col·legiats del centre. 
    h) A expressar la seua opinió sobre el clima de convivència en el centre, així com a realitzar propostes per a millorar-lo. 
    i) A rebre, per part de l’administració, els plans de formació previstos en l’article 14.2 del  decret 39/2008, així com, la formació permanent en els termes establits en l’article 102 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. 
    j) A tindre la consideració d’autoritat pública, en l’exercici de la funció docent, a l’efecte del que disposa la LLEI 15/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Autoritat del Professorat.
    k) A la defensa jurídica i protecció de l’administració pública en els procediments que se seguisquen davant de qualsevol orde jurisdiccional, com a conseqüència de l’exercici legítim de les seues funcions o càrrecs públics, en els termes establits en la Llei d’Assistència Jurídica a la Generalitat. 
    l) Conèixer el projecte educatiu del centre, així com el seu caràcter propi. 

Article 7. Deures del professorat.
7.1 D’acord amb el decret 39/2008, els i les mestres, dins de l’àmbit de la convivència escolar, tenen les responsabilitats següents: 
    a) Respectar i fer respectar el projecte educatiu del centre, així com el seu caràcter propi. 
    b) Complir les obligacions establides per la normativa sobre la convivència escolar i les derivades de l’atenció a la diversitat del seu alumnat. 
    c) Exercir, de forma diligent, les competències que en l’àmbit de la convivència escolar els atribuïsquen el decret 39/2008 i la resta de la normativa vigent. 
    d) Respectar els membres de la comunitat educativa i donar-los un tracte adequat. 
    e) Imposar les mesures correctores que els corresponga en virtut del present reglament. 
    f) Inculcar als alumnes el respecte per tots els membres de la comunitat educativa. 
    g) Fomentar un clima de convivència en l’aula i durant les activitats complementàries i extra escolars que permeten el bon desenrotllament del procés d’ensenyança – aprenentatge. 
    h) Informar els pares, mares, tutors o tutores dels alumnes de les normes de convivència establides en el centre, dels incompliments d’aquestes per part dels seus fills i filles, així com de les mesures educatives correctores imposades. 
    i) Informar els alumnes i les alumnes de les normes de convivència establides en el centre, fomentant el seu coneixement i compliment. 
    j) Establir en la programació de la seua docència, i especialment en la programació de la tutoria, aspectes relacionats amb la convivència escolar i amb la resolució pacífica de conflictes. 
    k) Controlar les faltes d’assistència, així com els retards dels alumnes i informar d’això els pares, mares, tutors o tutores. En el cas constatat que un alumne/a no justifique degudament les seues absències al centre, el tutor/a es posarà en contacte immediatament amb la família per a esbrinar els fets que motiven tal absentisme. Si tals intents no donen fruit, el tutor/a notificarà a la direcció del centre l’absentisme de l’alumne/a perquè el centre es pose en contacte amb els Serveis Socials.
    l) Actuar amb diligència i rapidesa davant de qualsevol incidència rellevant en l’àmbit de la convivència escolar i comunicar-ho al professor/tutor o professora/tutora, de manera que s’informe convenientment els pares, mares, tutors o tutores i es puguen prendre les mesures oportunes. 
    m) Informar els pares, mares, tutors o tutores de les accions dels alumnes i que siguen greument perjudicials per a la convivència en el centre. 
    n) Formar-se en la millora de la convivència en els centres docents i en la solució pacífica de conflictes. 
    o) Guardar reserva i sigil professional sobre tota aquella informació que es dispose sobre les circumstàncies personals i familiars dels alumnes, sense perjuí de l’obligació de comunicar a l’autoritat competent les circumstàncies que puguen implicar l’incompliment dels deures i responsabilitats establits per la normativa de protecció de menors. 
    p) Informar la conselleria competent en matèria d’educació de les alteracions de la convivència en els termes que preveu l’Orde de 12 de setembre de 2007, de la conselleria d’Educació. 
    q) Informar els responsables del centre de les situacions familiars que puguen afectar l’alumne o alumna. 
    r) Guardar reserva i sigil professional sobre els continguts de les proves parcials o finals, ordinàries i extraordinàries, programades pels centres docents i de les planificades per l’administració educativa. 
    s) Fomentar la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el procés d’ensenyança – aprenentatge. 
    t) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació del centre per a fins estrictament educatius, responsabilitzant-se de l’ús de les mateixes, pel que fa   als continguts exposats mitjançant elles als alumnes.  Deuran posar especial atenció en controlar   l’ús que facen d’elles els alumnes sota la seva custòdia, incloent els propis equips informàtics, el programari instal·lat. i el que puguen trametre telemàticament des d’ells.
    u) Vetlar pel bon ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, i en particular complir i fer complir el que preveuen la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei de Propietat Intel·lectual. 
    v) Atendre pares, mares, tutors, tutores i alumnes i, si és el cas, l’exercici de la tutoria.

7.2. I d’acord amb l’Orde 32/2011 que garanteix l’objectivitat de l’avaluació i regula el seu procés de reclamació:

a) Els equips de cicle hauran de facilitar una còpia de les programacions didàctiques a l’equip directiu del centre. Aquestes programacions estaran a disposició de l’alumnat i dels seus representants legals perquè tinguen constància dels objectius, continguts, criteris d’avaluació i de qualificació, i d’aquesta manera puguen realitzar  totes les consultes que consideren oportunes respecte d’això. 

b) El professorat facilitarà els aclariments que puguen sol·licitar els representants legals de l’alumnat, respecte del contingut de les programacions didàctiques. 

Article 8. El professorat com a autoritat pública i el dret de l’alumnat a ser informat, oït i escoltat
Els i les membres de l’equip directiu i els i les mestres seran considerats/des autoritat pública segons estableix en la Llei 15/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’autoritat del professorat, i en els procediments d’adopció de mesures correctores, els fets constatats per professors/es i membres de l’equip directiu tindran valor probatori i gaudiran de presumpció de veracitat iuris tantum o excepte prova en contra, sense perjudici de les proves que, en defensa dels respectius drets o interessos, puguen assenyalar o aportar les persones implicades.

Segons la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de drets i garanties de la infància i adolescència, en tots els procediments s’ha de respectar un espai de comunicació amb els i les menors, i obliga a fer complir els apartats 1 i 3 de l’article 7 de la llei respecte del dret de les persones menors d’edat a ser informades, oïdes i escoltades.
CAPÍTOL II – Dels i les alumnes.

Article 9. Drets dels i les alumnes.
Tal com es desenvolupa als articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 del decret 39/2008 els  i les alumnes tenen:
    a) Dret a una formació integral 
    b) Dret a l’objectivitat en l’avaluació, aquest dret es desenvolupa d’acord a l’orde 32/2011, i es troba recollit en l’article 9.1 d’aquest reglament.
    c) Dret al respecte de les pròpies conviccions 
    d) Dret a la integritat i la dignitat personal 
    e) Dret de participació 
    f) Dret d’associació i de reunió 
    g) Dret d’informació 
    h) Dret a la llibertat d’expressió 
    i) Dret d’ajudes i suports 

Des del centre es vetlarà per a que cap d’aquests drets puga vores restringit.

Article 9.1. Dret a l’objectivitat en l’avaluació. 

S’aplicarà la legislació vigent, d’acord amb l’Orde 32/2011 de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el dret de l’alumnat a l’objectivitat en l’avaluació, i s’estableix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d’obtenció del títol acadèmic.

Al seu Article 3. Dret a l’objectivitat en l’avaluació, determina:

    1. De conformitat amb l’article 16 del Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, l’alumnat té dret que la seua dedicació, esforç i rendiment escolars siguen valorats i reconeguts amb objectivitat. Així mateix, tindran dret a ser informats, a l’inici de cada curs, dels criteris d’avaluació, de qualificació i de les proves a què seran sotmesos, d’acord amb els objectius i continguts de l’ensenyança en cada curs o període d’avaluació.
    2. Els equips de cicle i els departaments didàctics hauran de facilitar una còpia de les programacions didàctiques a l’equip directiu del centre. Aquestes programacions estaran a disposició de l’alumnat i dels seus representants legals perquè tinguen constància dels objectius, continguts, criteris d’avaluació i de qualificació, i d’aquesta manera puguen realitzar totes les consultes que consideren oportunes respecte d’això. El professorat facilitarà els aclariments que puga sol·licitar l’alumnat, i els seus representants legals si és menor d’edat, respecte del contingut de les programacions didàctiques.
    3. Els centres comunicaran a l’alumnat, i als seus representants legals si és menor d’edat, les hores que cada tutor o tutora disposa en el seu horari per a atendre’ls.
    4. Els tutors i les tutores, després de cada sessió d’avaluació, i quan hi haja circumstàncies que ho aconsellen, informaran l’alumnat, i si és el cas, els seus representants legals, sobre el resultat del procés d’aprenentatge, l’evolució de l’alumne o alumna i el rendiment mostrat en relació amb les seues capacitats i possibilitats.
    5. En el cas de l’alumnat menor d’edat, qualsevol dels drets i actuacions esmentats en la present orde seran exercits pels seus representants legals
       

Al seu Article 4, pel que fa als aclariments, revisions i reclamacions, s’especifica

Article 4. Aclariments, revisions i reclamacions 

    1. El principi de col·laboració i entesa mútues entre el professorat i l’alumnat i les seues famílies serà aplicable, en tot moment, en l’exercici del dret a l’avaluació objectiva.
    2. Els representants legals de l’alumnat, podran sol·licitar tots els aclariments que consideren oportuns relacionats amb el procés d’aprenentatge, amb les qualificacions o amb les decisions adoptades a conseqüència del procés d’avaluació.
    3. En cas que els aclariments no siguen suficients, podran sol·licitar informació més precisa per mitjà d’una sol·licitud de revisions respecte de les qualificacions d’activitats acadèmiques o d’avaluació, tant parcials com finals, de cada curs. A aquests efectes, serà susceptible de sol·licitud de revisió qualsevol instrument d’avaluació utilitzat pel professorat. Té la consideració d’instrument d’avaluació tot document, prova, exercici, treball, registre o altra informació utilitzat pel professorat per a l’observació sistemàtica i el seguiment de l’alumnat quant al seu procés d’aprenentatge.
    4. El professorat facilitarà, a petició dels representants legals dels/les alumnes, les informacions de què dispose en els diferents instruments d’avaluació utilitzats, i sempre per evitar possibles manipulacions i alteracions dels instruments d’avaluació, els i les mestres, no poden perdre en cap moment la custòdia d’aquests instruments.
    5. Els representants legals de l’alumnat, podran reclamar les qualificacions obtingudes i les decisions de promoció o d’obtenció del títol o certificació acadèmica que corresponga, sempre que dispose de raons justificades per a això.
    6. Respecte a l’apartat anterior, podran ser objecte de reclamació:
        a) La presumpta aplicació incorrecta dels criteris d’avaluació i de qualificació establits en la programació didàctica i/o en la normativa vigent. Aquestes reclamacions es podran efectuar en relació amb les qualificacions.
               1. De caràcter ordinari, que seran els resultats parcials de l’avaluació donats per l’equip docent durant el curs escolar, dels quals quedarà constància en actes o en uns altres documents d’avaluació.
               2. De caràcter final, que seran els resultats finals de l’avaluació en un curs escolar, dels quals es poden derivar decisions relatives a la promoció, a la certificació, o a la titulació, o en una prova que conduïsca a una titulació, a una certificació o a l’accés a unes determinades ensenyances no universitàries.
        b) La presumpta inadequació d’un o de més instruments d’avaluació als objectius i continguts establits en la programació didàctica elaborada per l’òrgan corresponent, en el currículum o en la normativa vigent respecte d’això.
       
    7. Els centres docents conservaran els instruments d’avaluació d’un curs escolar i totes les informacions relacionades que tinguen respecte d’això fins a tres mesos després d’iniciat el curs escolar següent. En cas que s’inicie un procediment de reclamació, haurà de conservar tota la documentació anterior fins que el procediment finalitze.

I Els Articles 5. Procediment general i impresos de reclamació; Article 6. Avaluació objectiva a Educació Infantil; Article 7. Procediment de reclamació en Educació Primària, determinen el següent:

    1. Els representants legals podran sol·licitar els aclariments i les revisions a què es referix l’article 4, apartats 2, 3 i 4, de la present orde.
    2. En cas de disconformitat amb els aclariments realitzats pel professorat o amb el resultat de la revisió de les qualificacions, es podrà presentar una reclamació, l’objecte de la qual haurà d’ajustar-se al que establix l’article 4, apartats 5 i 6, d’aquesta orde, en el cas únicament d’alumnat de Educació Primària.
    3. Les reclamacions s’hauran de presentar, per escrit, adreçades a la direcció del centre docent, en la secretaria del centre, d’acord amb el model que figura en l’annex únic de la present orde (ANNEX I). Una vegada presentada la reclamació i datada i segellada com cal, aquesta quedarà formalitzada en la via administrativa i es considerarà iniciat el procediment administratiu corresponent, en el qual el termini per a resoldre començarà a computar-se des de la data en què la sol· licitud haja tingut entrada en la secretaria del centre docent.
    4. El termini per a la sol·licitud d’aclariments i de revisions serà de tres dies hàbils a comptar des de l’endemà de la comunicació oficial de la qualificació objecte de la reclamació. El termini per a la presentació de la reclamació escrita serà també de tres dies hàbils a comptar de l’endemà de la comunicació oficial de la qualificació objecte de la reclamació.
    5. En el termini màxim de dos dies hàbils des de la recepció de la reclamació, es constituirà l’òrgan que la instruirà, el qual actuarà de manera col·legiada per a estudiar-la i elaborar l’informe relatiu als fets, actuacions, valoració de la correcta aplicació dels criteris d’avaluació i de l’adequació de la prova, rectificació o ratificació de les decisions d’avaluació adoptades i proposta de mesures correctores, si pertoca.
       L’òrgan instructor, en el cas de reclamacions en Educació Primària, estarà compost per: 
            a) La direcció d’estudis del centre.
            b) El/la tutor/a de l’alumnat dels representants legals dels quals hagen reclamat.
            c) El/la coordinador/a del cicle en què es trobe matriculat l’alumne/a.
            d) Dos mestres designats per la direcció del centre, preferentment amb atribució docent en l’àrea objecte de la reclamació.
    6. La direcció del centre disposarà de dos dies hàbils per a dictar una resolució expressa i notificar-la a les persones interessades, comptats des de la recepció de l’informe emès per l’òrgan instructor de la reclamació o transcorregut el termini perquè siga emès.

Article 10. Deures del alumnat.
Els deures de l’alumnat estan regulats als articles 24,25 i 26 del decret 39/2008.

L’estudi constitueix un deure bàsic de l’alumnat. L’acompliment d’aquest deure es desenvolupa i  queda reflectit en les obligacions següents:

    a) Deure d’estudi i d’assistència a classe.
    • Assistir a classe i participar en les activitats la finalitat de les quals és desenrotllar els plans d’estudis. 
    • Respectar els horaris aprovats per tal de dur a terme les activitats del centre escolar.
    b) Deure de respecte als altres.
    c) Deure de respectar les normes de convivència.
    d) Seguir les orientacions del professorat respecte pel que fa al seu aprenentatge.
    e) Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels companys i companyes. L’alumnat té el deure de respectar l’exercici dels drets i llibertats dels membres de la comunitat educativa, cosa que es concreta en les obligacions següents:
    • Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, ideològiques, ètiques o morals, així com la dignitat, integritat i intimitat de tots els membres de la comunitat educativa.
    • No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.
    • Respectar el caràcter propi del centre, si n’hi ha, d’acord amb la legislació vigent.
    • Respectar i utilitzar correctament els bens mobles i les instal·lacions del centre.
    • Participar i col·laborar activament, juntament amb la resta dels membres de la comunitat educativa, per tal d’afavorir el millor desplegament de |’ensenyament, de l’orientació i de la convivència en el centre.

Dintre dels plans d’acció tutorial i del pla de convivència es fixaran les mesures necessàries per a que s’acomplisquen aquests deures ja que en cas contrari menyscabarien els drets d’altres membres de la comunitat educativa.
TÍTOL IV – Dels drets i deures dels pares, mares, tutors o tutores de l’alumnat en l’àmbit de la convivència i de les associacions de mares, pares o tutors/es i de les associacions d’alumnes.
D’acord amb el DECRET 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l’alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i servicis.
CAPITOL I – Dels drets i deures dels pares, mares, tutors o tutores dels i les alumnes. 

Article 11. Drets dels pares, mares, tutors o tutores dels i les alumnes. 
Els representants legals de l’alumnat té dret: 
    a) A ser respectats, rebre un tracte adequat i ser valorats per la comunitat educativa, i per la societat en general, en l’exercici de les seues funcions. 
    b) Que els seus fills i filles reben una educació amb la màxima garantia de qualitat, d’acord amb els fins i drets establits en la Constitució, en l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i en les lleis educatives. 
    c) A participar en el procés d’ensenyança i aprenentatge dels seus fills i filles sense detriment de les competències i responsabilitats que corresponen a altres membres de la comunitat educativa. 
    d) A conèixer els procediments establits pel centre educatiu per a una adequada col·laboració amb aquest.
    e) A estar informats sobre el progrés de l’aprenentatge i la integració socioeducativa dels seus fills i filles. 
    f) A rebre informació sobre les normes que regulen la convivència en el centre. 
    g) A participar en l’organització, el funcionament, el govern i l’avaluació del centre educatiu, en els termes establits en les lleis. 
    h) A ser informats sobre el procediment per a presentar queixes, reclamacions i suggeriments. 
    i) A ser oïts en aquelles decisions que afecten l’orientació acadèmica i professional dels seus fills i filles. 
    j) Que els siguen notificades les faltes d’assistència i retards. 
    k) Que els siguen notificades les mesures educatives correctores i disciplinàries en les quals puguen incórrer els seus fills i filles. 
    l) A ser informats del projecte educatiu del centre, i del caràcter propi del centre.
    m) A presentar per escrit les queixes, reclamacions i suggeriments que consideren oportuns, relatius tant al funcionament del centre educatiu com a les decisions o mesures adoptades amb els seus fills i filles.

Article 12. Deures dels pares, mares, tutors o tutores dels alumnes  
Als pares, mares, tutors o tutores dels alumnes els correspon assumir els deures següents: 
    a) Inculcar el valor de l’educació en els seus fills i filles i el de l’esforç i l’estudi per a l’obtenció dels millors rendiments acadèmics en el procés d’aprenentatge i la responsabilitat que comporta. 
    b) Assumir la responsabilitat que tenen de complir amb l’escolarització dels seus fills i filles i atendre correctament les necessitats educatives que sorgisquen de l’escolarització. 
    c) Col·laborar amb el centre educatiu. Quan els pares, mares, tutors o tutores, per acció o omissió, no col·laboren amb el centre educatiu dels seus fills i filles, es procedirà d’acord amb el que disposa l’article  41.2 del present decret. 
    d) Escolaritzar els seus fills o filles. Els pares, mares, tutors o tutores dels alumnes que, per acció o omissió, no complisquen responsablement els deures que els corresponen respecte a l’escolarització dels seus fills o filles, és a dir, que permeten l’absentisme, l’administració educativa, amb un informe previ de la inspecció educativa, comunicarà a les institucions públiques competents els fets, a fi que adopten les mesures oportunes per a garantir els drets de l’alumne i alumna continguts en el capítol I del títol II d’este decret. 
    e) Estar involucrats en l’educació dels seus fills i filles, al llarg de tot el procés educatiu. 
    f) Fomentar el respecte dels seus fills i filles cap a les normes de convivència del centre. 
    g) Fomentar el respecte per tots els components de la comunitat educativa. 
    h) Ensenyar els seus fills i filles a cuidar els materials i les instal·lacions del centre i respondre dels desperfectes causats en estos, en els termes de l’article 31.1 del present decret. 
    i) Vetlar per l’assistència i puntualitat dels seus fills i filles en el centre escolar. 
    j) Proporcionar al centre la informació que, per la seua naturalesa, siga necessària conèixer per part del professorat. 
    k) Comunicar-se amb l’equip educatiu sobre el procés d’ensenyança i aprenentatge dels seus fills i filles i el seu desenrotllament, socioeducatiu i emocional, així com cooperar en la resolució de conflictes. 
    l) Proporcionar, en la mesura de les seues disponibilitats, els recursos i les condicions necessàries per al progrés escolar. 
    m) Adoptar les mesures necessàries, o sol·licitar l’ajuda corresponent en cas de dificultat, perquè els seus fills i filles o pupils i pupil·les cursen les ensenyances obligatòries i assistisquen regularment a classe. 
    n) Estimular-los perquè duguen a terme les activitats d’estudi que els encomanen. 
    o) Participar de manera activa en les activitats que s’establisquen, en virtut dels compromisos educatius que els centres docents establisquen amb les famílies, per a millorar el rendiment dels seus fills i filles. 
    p) Conèixer, participar i recolzar l’evolució del seu procés educatiu, en col·laboració amb els professors, professores i el centre docent. 
    q) Respectar i fer respectar les normes establides pel centre, l’autoritat i les indicacions o orientacions educatives del professorat. 
    r) Ensenyar els seus fills i filles a desenrotllar una actitud responsable en l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació, vigilar el tipus d’informació a què accedixen els seus fills i filles a través de les noves tecnologies i mitjans de comunicació. 
    s) Respectar el projecte educatiu del centre, així com el caràcter propi del centre. 
    t) En el cas que el reglament de règim interior del centre preveja l’ús de l’uniforme per als alumnes, els pares, mares, tutors o tutores tindran l’obligació de complir la mencionada mesura. La decisió de l’uniforme en els centres privats concertats correspondrà al titular del centre.

CAPÍTOL II. Sobre l’actuació dels centre docents públics davant de menors els pares dels quals no conviuen
Aplicació de la Resolució de 14 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a aplicar-les als centres docents sostinguts amb fons públics d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana davant diferents supòsits de no-convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues.
A destacar sobre el que diu al respecte la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, respecte la responsabilitat dels pares i mares com a responsables de l’educació dels seus fills i filles; i el Reial Decret de 24 de juliol de 1889, codi civil, la situació de no convivència no eiximeix del compliment de les obligacions amb els seus fills i filles, cal tindre sempre en compte els principis rectors que estableix la legislació esmentada inicialment:

    a) La garantia de l’interés superior del o la menor, xiquet o xiqueta
       Tot menor té dret que el seu interés superior siga valorat i considerat com a primordial en totes les accions i decisions que l’afecten, tant en l’àmbit públic com privat. Això comprén la satisfacció de les seues necessitats bàsiques, materials, físiques, educatives, emocionals i afectives.
Si sobrevingués desacord per part d’un dels progenitors, caldrà ajustar-se al que dispose el jutjat i es mantindrà, amb caràcter general, la situació preexistent pel bé superior del menor.
    b) El compliment dels pronunciaments judicials.
       Davant l’existència d’un pronunciament judicial, l’Administració educativa exercirà les seues competències de manera que s’executen les decisions judicials sobre la matèria. A aquest efecte és responsabilitat dels progenitors o tutors legals comunicar de manera formal o fefaent als centres aquests documents (sentències, convenis reguladors, ordres de protecció o allunyament a les víctimes de violència de gènere…) així com les actualitzacions d’aquests.
    c) La defensa dels drets i supervisió dels deures.
       D’acord amb el contingut de l’article 5 del Decret 39/2008, correspon a l’administració educativa de la Comunitat Valenciana, als òrgans de govern dels centres docents públics i als titulars dels centres privats concertats, en els respectius àmbits de competència, vetlar perquè els drets i deures de l’alumnat, dels pares, mares, tutors o tutores, del professorat i del personal d’administració i serveis siguen prou coneguts dins de la comunitat educativa, correctament exercits i efectivament garantits, d’acord amb el que estableix el mencionat decret i la normativa d’aplicació.
    d) La col·laboració amb altres institucions públiques en matèria de protecció del o la menor.
       Tot el personal del centre educatiu té l’obligació de col·laborar amb el personal d’altres administracions públiques en totes aquelles actuacions en relació amb l’interés del o la menor, pròpies de les seues competències.
    e) La col·laboració amb el Ministeri Fiscal i amb els jutjats i tribunals de justícia davant de situacions de contínua desavinença entre els progenitors o tutors legals que causen un perjudici al menor o al seu dret a l’educació.
       S’haurà de retre comptes i prestar la col·laboració que siga requerida pels jutjats i tribunals en el curs d’un procediment judicial i en l’aplicació de les decisions que hagen adoptat.
Els centres educatius han d’informar els progenitors o tutors legals que, en cas que es produïsca desacord manifest entre ells en la presa de decisions acadèmiques i educatives dels seus fills, hauran de dirigir-se a l’òrgan judicial competent amb l’objecte que siga aqueix òrgan qui, dictaminant allò que siga procedent, resolga el desacord.
    f) La prevenció i resolució pacífica dels conflictes.
       Els centres docents aplicaran la normativa i les presents instruccions i tractaran d’anticipar-se a les discrepàncies que es puguen suscitar entre les persones responsables legals de l’alumnat i que tinguen relació amb l’àmbit escolar; els oferiran mesures que afavorisquen la gestió consensuada de les decisions que afecten l’alumnat i promouran la resolució pacífica de conflictes o desavinences que se susciten entre ells i que puguen repercutir en els o les  menors i en el mateix centre.

L’esmentada llei determina i especifica en el seu contingut el següent (S’expliciten sols els articles que afecten a la totalitat del personal docent del centre):

Quart. Documentació justificativa en els centres de les resolucions judicials.

Cinqué. Admissió i matriculació.

Sisé. Baixa i canvi de centre.

Seté. Violència de gènere

Huité. Dret dels progenitors a la informació
1. En els supòsits de no-convivència, i sempre que no hi haja limitació a l’exercici de la pàtria potestat, tots dos progenitors tenen dret a rebre la mateixa informació sobre les circumstàncies que concórreguen en el procés educatiu del menor, la qual cosa obliga els centres a garantir la duplicitat de la informació o documentació relativa al procés educatiu dels seus fills, com ara:
    • Les qualificacions escolars i el resultat de les seues avaluacions.
    • Els resultats de l’avaluació sociopsicopedagògica.
    • L’adopció i desenvolupament de mesures educatives i curriculars.
    • L’adopció de mesures correctores i inici d’expedients disciplinaris.
    • Les notes informatives de qualsevol tipus.
    • Les reunions de curs o sessions informatives, així com les entrevistes familiars o reunions individuals de tutoria.
    • El calendari escolar, l’horari i la previsió d’activitats extraescolars.
    • La sol·licitud de beques.
    • L’assistència al menjador escolar i el menú.
    • Les autoritzacions per a participar en activitats complementàries i extraescolars.
    • El llistat d’absències, motiu de les mateixes i justificació, si ho sol·liciten.
    • El protocol per a la prestació d’assistència sanitària específica en el centre educatiu.
    • El calendari d’eleccions al Consell Escolar.
2. Aquest règim es mantindrà mentre que cap dels dos progenitors al·legue el contrari i ho justifique amb un pronunciament judicial a aquest efecte. Quan conste l’existència d’un pronunciament judicial que prive o suspenga l’exercici de la pàtria potestat, o excloga o limite el dret d’un dels progenitors a visitar, acostar-se o comunicar-se amb el fill o filla, no es facilitarà informació ni cap comunicació amb el menor dins de la jornada escolar ni en moments en què el menor estiga sota la custòdia del centre.
3. La duplicitat d’informació ha de ser facilitada pel centre, bé a petició de l’interessat, bé d’ofici, en tant que el centre educatiu compte amb les dades i el suport informàtic necessari per a això.

Nové. Accident o urgència mèdica
La informació sobre accident, indisposició o urgència mèdica del fill o de la filla menor durant la seua activitat escolar es traslladarà immediatament al progenitor o la progenitora que tinga la guarda i custòdia, i si és conjunta o compartida, s’avisarà a tots dos.

Deu. Sol·licitud d’informes o certificats
1. Quan els progenitors o representants legals d’alumnes als quals es refereix el punt primer d’aquesta norma demanen al centre informes o certificats serà la direcció o la secretaria del centre educatiu la responsable d’emetre únicament aquells informes o certificats que integren dades objectives contemplades en l’article 8.1. Qualsevol altra informació haurà de facilitar-se només a requeriment del jutjat i davant d’ell i mai a petició directa de les parts o els seus lletrats.
2. L’exercici de la pàtria potestat es considerarà un dret i un deure intransferible per la qual cosa, llevat de pronunciament judicial que establisca el contrari, no es lliurarà informació escrita ni cap documentació a terceres persones encara que siguen advocats o advocades d’algun dels progenitors o fins i tot quan aquests siguen els seus representants legals.
3. Per tant, la documentació de caràcter acadèmic de l’alumnat es facilitarà exclusivament als progenitors o tutors legals, així com als jutges i fiscals que la sol·liciten, ja que en aquesta s’integren dades referents a la intimitat dels menors a la qual només tenen accés aquells que ostenten la pàtria potestat d’aquests.

Onze. Criteris sobre la recollida i entrega de l’alumnat i l’assistència a les reunions
1. En cas de conflicte o desacord, el centre educatiu s’ha d’ajustar al que estableix el conveni regulador o el pronunciament judicial que regula la custòdia i el règim de visites i, a la vista de l’esmentat pronunciament, s’haurà de lliurar el xiquet o la xiqueta al progenitor o progenitora amb qui haja d’estar en cada moment (amb caràcter general al progenitor que té la guarda i custòdia i a l’altre progenitor quan coincideix amb el seu règim de visites).
2. Cadascun dels progenitors, llevat que el pronunciament judicial establisca explícitament alguna limitació, podrà decidir si recull al seu fill o filla personalment o delega en terceres persones. En aquest últim cas ho hauran de comunicar per escrit al centre educatiu, ja que si no es disposa d’una autorització expressa els fills o les filles han de ser lliurats als seus progenitors.
3. Cap dels dos progenitors no podrà posar en qüestió ni oposar-se que qualsevol d’ells puga assistir a les reunions a les quals haja sigut citat individualment en companyia de qui, per convivència habitual, té la responsabilitat compartida de la cura del menor, llevat que existisca un pronunciament judicial sobre aquest tema que establisca explícitament alguna limitació.
4. Cap dels progenitors no pot oposar-se a la delegació feta per qualsevol d’ells a favor de terceres persones per a la recollida del menor a l’eixida del centre, en els temps que els corresponga, excepte en els casos en què el pronunciament judicial haja establert alguna limitació a aquest extrem.

En cas d’impuntualitat en l’arreplega, el mestre, professor o responsable en el centre educatiu intentarà posar-se en contacte amb la persona a qui corresponga arreplegar el menor, bé siga el pare, la mare, tutor/a legal o representant legal; a falta d’això, amb la persona o persones autoritzades a qui corresponga arreplegar el menor, i en última instància, excepte limitació de la pàtria potestat, amb l’altre progenitor pare, mare, tutor/a legal i, a falta d’això, amb els seus autoritzats. En cas de no obtindre resposta, es donarà part a l’autoritat competent perquè aquesta intente localitzar la família o es pose en contacte amb els servicis socials; si se l’arreplega tard de manera habitual caldrà ajustar-se al que establix l’Orde 1/2010, de 3 de maig, de la Conselleria d’Educació i de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s’implanta el full de notificació de la possible situació de desprotecció del menor.

Dotze. Col·laboració dels centres educatius amb serveis socials i les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat
Davant situacions que pogueren constituir un risc per a la vida, la integritat, la salut, la dignitat o la llibertat del menor, la direcció del centre públic o la persona titular posarà els fets en coneixement tant del Ministeri Fiscal com dels serveis socials, i remetrà a aquests organismes un escrit motivat en el qual exposarà els fets. Per a realitzar aquestes comunicacions, es farà ús de l’annex VII de l’Ordre 62/2014 per efectuar la comunicació al Ministeri Fiscal i el full de notificació regulat per l’Ordre 1/2010, de 3 de maig, per a efectuar la comunicació a la conselleria amb competències en benestar social.

Per a la deguda comunicació entre progenitors i centre educatiu, és necessari recalcar la responsabilitat i obligació dels pares i les mares de comunicar al centre l’actualització de les seues pròpies dades de contacte (telèfons, adreça electrònica, domicili…). 

Com a complement de la norma, el centre estableix el següent respecte a

MENJADOR ESCOLAR
Pel que fa al Menjador escolar, és el titular de la custòdia qui decideix si el/la fill/a es queda o no al menjador, i és ell/a qui l’ha de pagar. llevat que s’haja establert expressament una altra cosa. En períodes no lectius per les vesprades, es considerarà l’hora de finalització del servei de menjador escolar com de finalització de l’horari lectiu.

ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA ESCOLAR
Respecte l’atenció psicopedagògica escolar. L’assistència al servei psicopedagògic escolar o extern ha de ser decidida conjuntament pels dos progenitors per afectar la pàtria potestat. Si hi ha discrepàncies entre ells, el centre els remetrà al jutjat perquè allí es decideixca al respecte.

DIFUSIÓ DE MATERIAL AUDIOVISUAL
Com a regla general, es requerirà l’autorització per escrit del tutor legal o qualsevol dels progenitors davant de la difusió de material audiovisual del menor en tant que mantinguen la pàtria potestat. En cas de disconformitat expressa de l’altre progenitor, el centre haurà d’esperar al que es determine judicialment respecte d’això.

PARTICIPACIÓ EN EL CENTRE
Mantenint ambdós progenitors la pàtria potestat, ambdós podran formar part del consell escolar del centre, segons el que s’ha establit legalment en la matèria. Ambdós pares tindran dret, si és el cas, a ser informats del calendari d’eleccions al consell escolar.

Així mateix, els progenitors podran participar també en el funcionament del centre a través de les seues associacions.

CAPÍTOL III – De les associacions de pares, mares, tutors o tutores dels alumnes i de les associacions d’alumnes.
Legislació vigent, Decret 233/1997, de 2 de setembre del GV, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d’Educació Infantil i dels col·legis d’Educació Primària.

Article 13. De les associacions de mares/pares i d’alumnes.
Tant pel que fa a les associacions de pares i mares com a les d’alumnes ens atendrem al que regule la legislació vigent, és a dir, Decret 233/1997 de 2 de setembre, pel qual es regula el ROF de les Escoles d’Educació Infantil i Primària.

Article 14. La seu de les associacions.
La seu de les Associacions de Pares/Mares d’Alumnes, com si se constitueix alguna d’alumnes, serà el propi Col·legi i a tal fi tindran totes les facilitats en la utilització de les instal·lacions i edificis del centre escolar, devent, malgrat tot, sol·licitar autorització prèvia a la Direcció del centre per a l’ús d’espais que no siga el que tenen assignat.

Article 15. Col·laboració amb les associacions.
Es promourà la col·laboració de les Associacions del Centre Escolar en relació amb tot tipus d’activitats extra escolars i complementàries.

Article 16. Dret d’associació dels pares, mares, tutors o tutores dels alumnes .
    1. Els pares, mares, tutors o tutores de l’alumnat tenen garantida la llibertat d’associació en l’àmbit educatiu.
    2. Les associacions de pares, mares, tutors o tutores d’alumnes assumiran, entre altres, les finalitats següents:
    a) Assistir els pares, mares, tutors o tutores en tot allò que concernix l’educació dels seus fills i filles o pupils i pupil·les.
    b) Col·laborar en les activitats educatives dels centres docents. 
    c) Promoure la participació dels pares, mares, tutors o tutores dels alumnes en la gestió del centre. 
    3. En cada centre docent podran existir associacions de pares i mares d’alumnes integrades pels pares, mares, tutors o tutores. 
    4. Les associacions de pares i mares d’alumnes podran utilitzar els locals dels centres docents per a la realització de les activitats que els són pròpies, a este efecte, els o les titulars dels centres privats concertats o els directors o directores dels centres docents públics facilitaran la integració de les dites activitats en la vida escolar, sempre que no alteren el normal desenrotllament d’esta. 
    5. Les administracions educatives afavoriran l’exercici del dret d’associació dels pares i mares, així com la formació de federacions i confederacions. 
    6. Reglamentàriament s’establiran, d’acord amb la llei, les característiques específiques de les associacions de pares i mares d’alumnes. 

TÍTOL V – De la convivència
Segons el que estableix el DECRET 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l’alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i servicis. Que té com a objecte:
    a) Aconseguir una bona convivència escolar que permeta el desenvolupament integral de l’alumnat, facilite el treball docent amb total normalitat perquè el sistema educatiu assolisca els fins i objectius previstos.
    b) La regulació dels drets i deures de l’alumnat; dels pares, mares, tutors o tutores; del professorat, i del personal d’administració i servicis en l’àmbit de la convivència escolar. 
    c) La regulació de les normes de convivència i dels procediments per a la resolució dels conflictes que alteren la convivència escolar.
CAPÍTOL I – De les normes de convivència.

Article 17. Plans de convivència
    1. El centre tindrà el seu pla de convivència com a model d’actuació planificada per a la prevenció i la intervenció davant de conductes que alteren o perjudiquen greument la convivència entre els seus membres. 
    2. El pla de convivència contribuirà a afavorir l’adequat clima de treball i respecte mutu i prevenció dels conflictes entre els membres de la comunitat educativa, perquè l’alumnat adquirisca les competències bàsiques, principalment la competència social per a viure i conviure en una societat en constant canvi. Amb la qual cosa, un bon clima de convivència escolar afavorirà la millora dels rendiments acadèmics. 
    3. En la seua elaboració, seguiment i avaluació participaran tots els membres de la comunitat educativa en l’àmbit de les seues competències, per la qual cosa posaran especial atenció en la prevenció d’actuacions contràries a les normes de convivència, establint les necessàries mesures educatives i formatives per al normal exercici de l’activitat educativa en l’aula i en el centre. 
    4. El director o directora del centre podrà proposar als pares, mares, tutors o tutores dels alumnes i, si és el cas, a les institucions públiques competents, l’adopció de mesures dirigides a millorar aquelles circumstàncies personals, familiars o socials que puguen ser determinants de conductes contràries a les normes de convivència. 

Article 18. Conductes objecte de mesures correctores 
Podran ser objecte de mesures correctores o disciplinàries les conductes tipificades en els articles 35 i 42 del Decret 39/2008 que siguen realitzades pels o les alumnes dins del recinte escolar o durant la realització d’activitats complementàries i extra escolars, durant la prestació dels servicis de menjador i transport escolar i també aquelles accions o actituds que, encara que dutes a terme fora del recinte escolar, estiguen motivades o directament relacionades amb la vida escolar i afecten algun membre de la comunitat educativa. 

Article 19. Aplicació de mesures correctores i disciplinàries 
    1. Les mesures correctores i disciplinàries que tindran un caràcter educatiu i rehabilitador, garantiran el respecte als drets dels alumnes i procuraran la millora en les relacions de convivència de tots els membres de la comunitat educativa. 
    2. En cap cas, els alumnes podran ser privats de l’exercici del seu dret a l’educació ni del seu dret a l’escolaritat. 
    3. No podran imposar-se mesures educatives correctores ni disciplinàries que siguen contràries a la dignitat ni a la integritat física, psicològica o moral dels alumnes. 
    4. La imposició de les mesures educatives correctores i disciplinàries previstes en el present reglament respectarà la proporcionalitat amb la conducta de l’alumne i de l’alumna i haurà de contribuir a la millora del procés educatiu. 
    5. Quan els fets imputats puguen ser constitutius de delicte o falta, hauran de comunicar-se a l’autoritat judicial. Tot això sense perjuí que es prenguen les mesures cautelars oportunes.

Article 20. De la comissió de Convivència.
Al centre hi haurà una Comissió de Convivència, formada per:
Director, Cap d’Estudis, un representant de cada cicle i un representant del sector pares del Consell Escolar, per ells anomenat. També estarà el/la psicopedagog/a del centre.
Les seues funcions estaran especificades al Pla de Convivència del centre.

Article 21. Gradació de les mesures educatives correctores i de les mesures educatives disciplinàries.
D’acord amb l’article 30 del decret 39/2008  els incompliments de les normes de convivència hauran de ser valorats considerant la situació de l’alumne o de l’alumna. Per a això, els òrgans responsables de la instrucció de l’expedient o d’imposició de mesures educatives correctores o disciplinàries, hauran de tindre en compte les circumstàncies personals, familiars o socials, i l’edat de l’alumne o de l’alumna, per a la qual cosa podran sol·licitar tots els informes que consideren pertinents per a acreditar la dita situació o circumstància. 
Es tindran en compte les següents circumstàncies atenuants i agreujants:
Circumstàncies atenuants:
    a) El reconeixement espontani de la conducta incorrecta. 
    b) La no  comissió amb anterioritat d’accions contràries a les normes de convivència. 
    c) La petició d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del desenrotllament de les activitats del centre. 
    d) L’oferiment d’actuacions compensadores del dany causat. 
    e) La falta d’intencionalitat. 
    f) El caràcter ocasional de l’acte en la conducta i el comportament habitual. 
    g) La provocació suficient.

Circumstàncies agreujants:
    a) La premeditació. 
    b) La reiteració. 
    c) Qualsevol conducta discriminatòria per raó de naixement, raça, sexe, cultura, llengua, capacitat econòmica, nivell social, conviccions polítiques, morals o religioses, per discapacitats físiques, sensorials o psíquiques, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 
    d) Quan la sostracció, agressió, injúria o ofensa es realitze contra qui es trobe en situació d’inferior edat, minusvalidesa, recent incorporació al centre o situació d’indefensió. 
    e) La publicitat, incloent-hi la realitzada a través de les tecnologies de la informació i la comunicació. 
    f) La realització en grup o amb intenció d’emparar-se en l’anonimat. 
       

Article 22. Conductes contràries a les normes de convivència del centre educatiu.
Es consideren conductes contràries a les normes de convivència del centre educatiu les següents:
    a) Les faltes de puntualitat injustificades. 
    b) Les faltes d’assistència injustificades. 
    c) Els actes que alteren el normal desenrotllament de les activitats del centre educatiu, especialment els que alteren el normal desenrotllament de les classes. 
    d) Els actes d’indisciplina. 
    e) Els actes d’incorrecció o desconsideració, les injúries i ofenses contra els membres de la comunitat educativa. 
    f) El furt o el deteriorament intencionat d’immobles, materials, documentació o recursos del centre. 
    g) El furt o el deteriorament intencionat dels béns o materials dels membres de la comunitat educativa. 
    h) Les accions que puguen ser perjudicials per a la integritat i la salut dels membres de la comunitat educativa. 
    i) La negativa sistemàtica a portar el material necessari per al desenrotllament del procés d’ensenyança – aprenentatge. 
    j) La negativa a traslladar la informació facilitada als pares, mares, tutors o tutores per part del centre i viceversa. 
    k) L’alteració o manipulació de la documentació facilitada als pares, mares, tutors o tutores per part del centre. 
    l) La suplantació de la personalitat de membres de la comunitat escolar. 
    m) La utilització inadequada de les tecnologies de la informació i comunicació durant les activitats que es realitzen en el centre educatiu, així com l’ús de telèfons mòbils, aparells de so, consoles de videojocs i altres aparells electrònics durant les activitats que es realitzen tant en el centre educatiu com a eixides pedagògiques i altres activitats organitzades pel centre, sempre que el Consell Escolar no acorde el contrari o que un/a professor/a, sota la seua responsabilitat, ho autoritze per alguna activitat en concret.  
    n) Els actes que dificulten o impedisquen el dret i el deure a l’estudi dels seus companys i companyes. 
    o) La incitació o estímul a cometre una falta contrària a les normes de convivència. 
    p) La negativa al compliment de les mesures correctores adoptades davant de conductes contràries a les normes de convivència. 
    q) L’ús inadequat de les infraestructures i béns o equips materials del centre. 
    r) La desobediència en el compliment de les normes de caràcter propi del centre i que estiguen incloses en el seu projecte educatiu.

Article 23. Mesures educatives correctores 
Davant les conductes contràries a les normes de convivència del centre educatiu, tipificades en l’article anterior, el tutor/a o professor/a que estiga impartint la classe, per delegació del director d’acord amb el annex 1 del decret 39/2008, adoptaran les següents mesures d’intervenció, segons la gravetat dels fet:
    a) Amonestació verbal. 
    b) Compareixença immediata davant del cap o la cap d’estudis o el director o directora. 
    c) Amonestació per escrit. 
    d) Retirada de telèfons mòbils, aparells de so o altres aparells utilitzats durant les activitats que es realitzen al centre educatiu. Es retiraran apagats i seran tornats als pares, mares, tutors o tutores legals en presència de l’alumne o de l’alumna. 
    e) Privació de temps de recreació per un període màxim de cinc dies lectius. 
    f) Realització de tasques educadores per l’alumne o l’alumna en horari no lectiu. La realització d’estes tasques no es podrà prolongar per un període superior a cinc dies lectius.

Per a l’aplicació de les mesures educatives correctores anteriors no serà necessària la instrucció prèvia d’expedient disciplinari però, deurà deixar-lo reflectit al registre d’incidències de la classe, a excepció de la mesura de la lletra a) i en cas de no ser el tutor/a deurà comunicar-li-ho. 
Per aplicar la mesura correctora de la lletra e) es marcarà el procediment i protocol al Pla de convivència.
En casos que es consideren més greus per actitud, reiteració o altre agreujant, també se podran prendre les següents mesures:
    g) Suspensió del dret a participar en les activitats extra escolars o complementàries que tinga programades el centre. 
    h) Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies lectius. Durant la impartició d’eixes classes, i a fi d’evitar la interrupció del procés formatiu de l’alumnat, aquest/a romandrà en el centre educatiu efectuant els treballs acadèmics que li siguen encomanats per part del professorat que li impartix docència. El cap o la cap d’estudis del centre organitzarà l’atenció a aquest alumnat. 
Per a  l’aplicació de les dos mesures anteriors, g) i h), serà preceptiu passar-li comunicació a la comissió de convivència que ho decidirà i tindre audiència en els pares, mares, tutors o tutores en un termini de deu dies hàbils.
L’aplicació de la mesura del punt h) es desenvoluparà al Pla de Convivència.
Les mesures educatives correctores que s’imposen seran immediatament executives.

Article 24. Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre.
Es consideren conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre les següents: 
    a) Els actes greus d’indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la comunitat educativa que sobrepassen la incorrecció o la desconsideració previstes en l’article 16 del present reglament. 
    b) L’agressió física o moral, les amenaces i coaccions i la discriminació greu a qualsevol membre de la comunitat educativa, així com la falta de respecte greu a la integritat i dignitat personal. 
    c) Les vexacions i humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, particularment si tenen un component sexista o xenòfob, així com les que es realitzen contra els alumnes més vulnerables per les seues característiques personals, socials o educatives. 
    d) L’assetjament escolar. 
    e) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent. 
    f) La falsificació, el deteriorament o la sostracció de documentació acadèmica. 
    g) g Els danys greus causats en els locals, materials o documents del centre o en els béns dels membres de la comunitat educativa. 
    h) Els actes injustificats que pertorben greument el normal desenrotllament de les activitats del centre. 
    i) Les actuacions que puguen perjudicar o perjudiquen greument la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa. 
    j) La introducció en el centre d’objectes perillosos o substàncies perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa. 
    k) Les conductes tipificades com a contràries a les normes de convivència del centre educatiu si concorren circumstàncies de col·lectivitat o publicitat intencionada per qualsevol mitjà. 
    l) La incitació o l’estímul a cometre una falta que afecte greument la convivència en el centre. 
    m) La negativa reiterada al compliment de les mesures educatives correctores adoptades davant de conductes contràries a les normes de convivència. 
    n) La negativa al compliment de les mesures disciplinàries adoptades davant de les faltes que afecten greument la convivència en el centre. 
    o) L’accés indegut o sense autorització a fitxers i servidors del centre. 
    p) Actes atemptatoris respecte al projecte educatiu, així com al caràcter propi del centre.

Article 25. Comunicació als pares, mares, tutors o tutores legals de l’alumnat que siga objecte de mesures educatives correctores 
Totes les mesures correctores previstes en l’article anterior hauran de ser comunicades formalment als pares, mares, tutors o tutores dels o les alumnes.
També es obligatori comunicar a la direcció del centre totes les conductes arreplegades a l’article 18 ja que les mesures correctives a les mateixes no són delegades al professor o tutor sinó al director i a la comissió de convivència sense perjuí de les competències atribuïdes a aqust efecte al consell escolar del centre. 

Article 26. Constància escrita i registre de les mesures educatives correctores 
De totes les mesures educatives correctores que s’apliquen a excepció de la lletra a), com consta a l’article 17 haurà de quedar constància escrita en el centre al registre de classe, que incloga la descripció de la conducta que l’ha motivada, la seua tipificació i la mesura educativa correctora adoptada. A més, a excepció de les previstes en les lletres a) i b) de l’article 17 d’aquest reglament, el director o directora del centre o la persona en qui delegue ho registrarà, si és procedent, en el Registre Central, d’acord amb el que establix l’Orde de 12 de setembre de 2007, de la conselleria d’Educació, que regula la notificació per part dels centres docents de les incidències que alteren la convivència escolar, emmarcada dins del Pla de Prevenció de la Violència i Promoció de la Convivència en els centres docents de la Comunitat Valenciana. 

Article 27. Prescripció 
1. Les conductes contràries a les normes de convivència prescriuran en el termini d’un mes, comptat a partir de la data de comissió. 
2. Les mesures educatives correctores adoptades per conductes contràries a les normes de convivència prescriuran en el termini d’un mes des de la seua imposició. 

Article 28. Reiteració de conductes contràries a la convivència i falta de col·laboració dels pares, mares, tutors o tutores 
En els casos de reiteració de conductes contràries a la convivència i falta de col·laboració dels pares, mares, tutors o tutores  ens atendrem al que indica l’article 41 del Decret 39/2008. 

Article 29. Mesures educatives disciplinàries per a conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre
1. Davant de les conductes tipificades en l’article 18, el present reglament de règim interior del centre preveu les següents  mesures: 
2. Les mesures disciplinàries que poden imposar-se per incórrer en les conductes tipificades a les lletres h), m) i n), són les següents: 
    a) Realització de tasques educadores per a l’alumne o l’alumna, en horari no lectiu, per un període superior a cinc dies lectius i igual o inferior a quinze dies lectius. 
    b) Suspensió del dret a participar en les activitats extra escolars o complementàries que tinga programades el centre durant els trenta dies següents a la imposició de la mesura disciplinària. 
    c) Canvi de grup o classe de l’alumne o l’alumna per un període superior a cinc dies lectius i igual o inferior a quinze dies lectius. 
    d) Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període comprés entre sis i quinze dies lectius. Durant la impartició d’eixes classes, i a fi d’evitar la interrupció del procés formatiu de l’alumnat, este romandrà en el centre educatiu efectuant els treballs acadèmics que li siguen encomanats per part del professorat que li impartix docència. El cap o la cap d’estudis del centre organitzarà l’atenció a este alumnat.

L’aplicació de la mesura del punt d) es desenvoluparà al Pla de Convivència.

3. Les mesures disciplinàries que poden imposar-se per incórrer en les conductes tipificades en l’article 18, excepte les lletres h), m) i n) recollides en l’apartat anterior, són les següents: 
    • Suspensió del dret d’assistència al centre educatiu durant un període comprés entre sis i trenta dies lectius. Per a evitar la interrupció en el seu procés formatiu, durant el temps que dure la suspensió, l’alumne o l’alumna haurà de realitzar els treballs acadèmics que determine el professorat que li impartix docència. El reglament de règim interior determinarà els mecanismes que possibiliten un adequat seguiment del dit procés, especificarà la persona encarregada de dur-lo a terme i l’horari de visites al centre per part de l’alumne o l’alumna sancionat o sancionada.
    •  Canvi de centre educatiu. En cas d’aplicar esta mesura disciplinària, a l’alumnat que es trobe en edat d’escolaritat obligatòria, l’administració educativa li proporcionarà una plaça escolar en un altre centre docent sostingut amb fons públics, amb garantia dels servicis complementaris que siguen necessaris, condició sense la qual no es podrà dur a terme la dita mesura.

Article 30. Responsabilitat penal 
La direcció del centre comunicarà, simultàniament al Ministeri Fiscal i a la direcció territorial competent en matèria d’educació, qualsevol fet que puga ser constitutiu de delicte o falta penal, sense perjuí d’adoptar les mesures cautelars oportunes. 

CAPÍTOL II – Aplicació i procediments per a obrir expedient.

Article 31. Aplicació i procediments per a obrir expedient.
    1. Les conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre docent només podran ser objecte de mesura disciplinària amb la instrucció prèvia del corresponent expedient disciplinari. 
    2. Correspon al director o directora del centre incoar, per iniciativa pròpia o a proposta de qualsevol membre de la comunitat escolar, els mencionats expedients a l’alumnat. 
    3. L’acord sobre la iniciació de l’expedient disciplinari s’acordarà en el termini màxim de dos dies hàbils del coneixement dels fets. 
    4. El director o directora del centre farà constar per escrit l’obertura de l’expedient disciplinari, que haurà de contindre: 
    a) El nom i els cognoms de l’alumne o alumna. 
    b) Els fets imputats. 
    c) La data en què es van produir. 
    d) El nomenament de la persona instructora. 
    e) El nomenament d’un secretari o secretària, si és procedent per la complexitat de l’expedient, per a auxiliar l’instructor o instructora. 
    f) Les mesures de caràcter provisional que, si és el cas, haja acordat l’òrgan competent, sense perjuí de les que puguen adoptar-se durant el procediment. 
    5. L’acord d’iniciació de l’expedient disciplinari ha de notificar-se a la persona instructora, a l’alumne o alumna presumpte autor dels fets i als seus pares, mares, tutors o tutores, en el cas que l’alumne o alumna siga menor d’edat no emancipat. En la notificació s’advertirà els interessats que, si no fan al·legacions en el termini màxim de deu dies sobre el contingut de la iniciació del procediment, la iniciació podrà ser considerada proposta de resolució quan continga un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada. 
    6. Només els qui tinguen la condició legal d’interessats en l’expedient tenen dret a conèixer-ne el contingut en qualsevol moment de la tramitació. 

Article 32. Instrucció i proposta de resolució 
    1. L’instructor o instructora de l’expedient, una vegada rebuda la notificació de nomenament i en el termini màxim de 10 dies hàbils, practicarà les actuacions que considere pertinents i sol·licitarà els informes que jutge oportuns, així com les proves que considere convenients per a l’esclariment dels fets. 
    2. Practicades les actuacions anteriors, l’instructor formularà proposta de resolució, que es notificarà a l’interessat, o al pare, mare, tutor o tutora, si l’alumne o l’alumna és menor d’edat; se’ls concedirà audiència per un termini de deu dies hàbils. 
    3. Es podrà prescindir del tràmit d’audiència quan no figuren en el procediment, ni siguen tinguts en compte en la resolució, altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes per l’interessat. 
    4. La proposta de resolució haurà de contindre: 
    a) Els fets imputats a l’alumne o alumna en l’expedient. 
    b) La tipificació que es pot atribuir a estos fets, segons el que preveu l’article 42 del decret 39/2008. 
    c) La valoració de la responsabilitat de l’alumne o alumna que especifique, si és procedent, les circumstàncies que poden agreujar o atenuar la seua acció. 
    d) La mesura educativa disciplinària aplicable entre les previstes en l’article 43 del decret 39/2008. 
    e) La competència del director o directora del centre per a resoldre.
    5. Quan raons d’interès públic ho aconsellen, es podrà acordar, d’ofici o a petició de l’interessat, l’aplicació al procediment de la tramitació d’urgència, per la qual cosa es reduiran a la mitat els terminis establits per al procediment ordinari.

Article 33. Resolució i notificació 
    1. El termini màxim per a la resolució de l’expedient disciplinari des de la incoació fins a la seua resolució, incloent-hi la notificació, no podrà excedir un mes. 
    2. La resolució, que haurà d’estar motivada, contindrà: 
    a) Els fets o les conductes que s’imputen a l’alumne o alumna. 
    b) Les circumstàncies atenuants o agreujants, si n’hi ha. 
    c) Els fonaments jurídics en què es basa la correcció imposada. 
    d) El contingut de la sanció i la data d’efecte d’esta. 
    e) L’òrgan davant del qual es pot interposar una reclamació i un termini. 
    3. La resolució de l’expedient per part del director o directora del centre públic posarà fi a la via administrativa, per la qual cosa la mesura disciplinària que s’impose serà immediatament executiva, excepte en el cas de la mesura correctora prevista en l’article 43.3.b) de la present norma contra la qual es podrà recórrer davant de la conselleria competent en matèria d’Educació. 
    4. Les resolucions dels directors o les directores dels centres docents públics podran ser revisades en un termini màxim de cinc dies pel consell escolar del centre a instància dels pares, mares, tutors o tutores legals dels alumnes, d’acord amb el que establix l’article 127 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. A este efecte, el director o directora convocarà una sessió extraordinària del consell escolar en el termini màxim de dos dies hàbils, comptats des que es va presentar la instància, perquè este òrgan procedisca a revisar, si és el cas, la decisió adoptada, i proposar, les mesures oportunes. 

Article 34. Prescripció 
    1. Les conductes tipificades en l’article 18 d’aquest reglament (article 42 del decret 39/2008), prescriuen en el transcurs del termini de tres mesos comptadors a partir de la seua comissió. 
    2. Les mesures educatives disciplinàries prescriuran en el termini de tres mesos des de la seua imposició. 

Article 35. Mesures de caràcter cautelar 
    1. En incoar-se un expedient o en qualsevol moment de la instrucció, el director o directora del centre, per iniciativa pròpia o a proposta de l’instructor o instructora i oïda la comissió de convivència del consell escolar del centre, podrà adoptar la decisió d’aplicar mesures provisionals amb finalitats cautelars i educatives, si així fora necessari per a garantir el normal desenrotllament de les activitats del centre. 
    2. Les mesures provisionals podran consistir en: 
    a) Canvi provisional de grup. 
    b) Suspensió provisional d’assistir a determinades classes. 
    c) Suspensió provisional d’assistir a determinades activitats del centre. 
    d) Suspensió provisional d’assistir al centre. 
    3. Les mesures provisionals podran establir-se per un període màxim de cinc dies lectius. 
    4. Davant de casos molt greus, i després de realitzar una valoració objectiva dels fets per part del director o directora del centre, per iniciativa pròpia o a proposta de l’instructor o instructora i oïda la comissió de convivència del consell escolar del centre, de manera excepcional i tenint en compte la pertorbació de la convivència i l’activitat normal del centre, els danys causats i la transcendència de la falta, es mantindrà la mesura provisional fins a la resolució del procediment disciplinari, sense perjuí que esta no haurà de ser superior en temps ni diferent de la mesura correctora que es propose, llevat del cas que la mesura correctora consistisca en el canvi de centre. 
    5. El director o directora podrà revocar o modificar, en qualsevol moment, les mesures provisionals adoptades. 
    6. En cas que l’alumne o alumna que ha comés presumptament els fets siga menor d’edat, aquestes mesures provisionals s’hauran de comunicar al pare, mare o tutors. 
    7. Quan la mesura provisional adoptada comporte la no assistència a determinades classes, durant la impartició d’aquestes, i a fi d’evitar la interrupció del procés formatiu de l’alumnat, aquest romandrà en el centre educatiu efectuant els treballs acadèmics que li siguen encomanats per part del professorat que li impartix docència. El cap o la cap d’estudis del centre organitzarà l’atenció a aquest alumnat. 
    8. Quan la mesura provisional adoptada comporte la suspensió temporal d’assistència al centre, el tutor o tutora entregarà a l’alumne o alumna un pla detallat de les activitats acadèmiques i educatives que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència al centre per a garantir el dret a l’avaluació contínua. 
    9. Quan es resolga el procediment disciplinari, si la mesura provisional i la mesura disciplinària tenen la mateixa naturalesa, els dies que es van establir com a mesura provisional, i que l’alumne o alumna va complir, es consideraran a compte de la mesura disciplinària a complir. 

CAPÍTOL III – Normes d’us dels espais, de les entrades i eixides del centre de l’alumnat i del professorat i el tractament de l’absentisme al centre

Article 36. Sobre l’ús de les instal·lacions del centre per part de l’Ajuntament, AMPA, altres entitats, organismes o persones físiques o jurídiques.

Les instal·lacions del centres d’educació infantil i primària podran ser utilitzades per a realitzar activitats organitzades per l’Ajuntament, altres entitats, organismes o persones físiques o jurídiques.
L’objectiu serà l’organització d’activitats educatives, culturals, esportives o de caràcter social.

36.1. SOL·LICITUDS PRESENTADES PER L’AJUNTAMENT PER A LA REALITZACIÓ D’UNA ACTIVITAT CONTINUADA DURANT EL CURS I FORA DE LA JORNADA ESCOLAR

Per a la tramitació de l’autorització d’utilització de les dependències d’un centre educatiu d’educació infantil i primària per part de qualsevol departament de l’Ajuntament dirigides als alumnes, fora de l’horari escolar i al llarg del curs, serà necessari presentar a l’oficina d’Atenció i Tràmits de l’Ajuntament i dirigida al Consell Escolar Municipal la documentació següent:
    1. Sol·licitud signada pel regidor delegat del departament que organitze l’activitat o per l’alcalde president.
    2. Memòria del projecte de les activitats a realitzar, amb l’aclariment de qui organitza les activitats (si les organitza l’Ajuntament, empresa o terceres persones) i dates d’ocupació.
    3. Informe o certificació que afirme que les activitats compleixen tots els requisits de qualsevol altres autoritzacions i permisos (inclosos permisos municipals) que, segons la normativa vigent, li foren exigibles.
    4. Plànol d’ocupació de superfícies a utilitzar.
    5. Compromís que l’espai a utilitzar autoritzat estarà destinat exclusivament per a l’exercici de les activitats programades, no es podrà arrendar, ni cedir, ni transmetre per cap títol a favor de tercers estranys a les activitats programades, ja siguen persones físiques o jurídiques.
    6. Compromís de conservació de l’espai autoritzat, durant el temps de vigència de l’ocupació temporal, en adequades condicions per a la realització de les activitats programades, sense causar cap perjudici al personal i usuaris del centre educatiu, així com restablir al seu estat original l’espai físic una vegada finalitzades les activitats programades, el que es realitzarà, segons la programació d’activitats facilitada.
    7. Declaració per la qual el peticionari es comprometa a assumir la responsabilitat per qualsevol dany que poguera ocasionar-se sobre les persones o béns com a conseqüència del desenvolupament de les activitats, així com el compromís de no fer us del material fungible del centre escolar.
    8. Certificat de l’acord favorable del Consell Escolar del centre docent, que aprove la utilització sol·licitada.

36.2. SOL·LICITUDS PRESENTADES PER LES AMPA PER A LA REALITZACIÓ D’UNA ACTIVITAT CONTINUADA DURANT EL CURS I FORA DE LA JORNADA ESCOLAR

Per a la tramitació de l’autorització d’utilització de les dependències un centre educatiu d’educació infantil i primària per part de les AMPA dirigides als alumnes, fora de l’horari escolar, i al llarg del curs, serà necessari presentar a l’oficina d’Atenció i Tràmits de l’Ajuntament de Vila-real i dirigida al Consell Escolar Municipal la documentació següent:
    1. Sol·licitud signada pel president o representant de l’associació.
    2. Memòria del projecte de les activitats a realitzar.
    3. Documentació acreditativa que l’empresa que realitze les activitats compleix amb els requisits que estableix la normativa corresponent, així com documentació acreditativa que el personal que realitzarà l’activitat en els alumnes té la titulació corresponent (titulació corresponent a l’activitat que dirigeix, certificat delictes sexuals…)
    4. Relació dels espais a utilitzar.
    5. Compromís que l’espai que s’autoritze estarà destinat exclusivament per a l’exercici de les activitats programades.
    6. Compromís de conservació de l’espai autoritzat, durant el temps de vigència de l’ocupació temporal, en adequades condicions per a la realització de les activitats programades, sense causar cap perjudici al personal i usuaris del centre educatiu, així com restablir al seu estat original l’espai físic una vegada finalitzades les activitats programades, el que es realitzarà, segons la programació d’activitats facilitada.
    7. Declaració per la qual el peticionari es comprometa a assumir la responsabilitat per qualsevol dany que poguera ocasionar-se sobre les persones o béns com a conseqüència del desenvolupament de les activitats, així com el compromís de no fer us del material fungible del centre escolar.
    8. Certificat del Consell Escolar de centre docent que aprove la utilització amb la constància de que l’activitat forma part de la Programació Anual del Centre.

La utilització de les dependències d’un centre escolar per a realitzar activitats dirigides als alumnes i que es realitzen fora de l’horari escolar (7.00 a 9.00 h i de 17.00 a 20.00 h) i en períodes no lectius, seran autoritzades pel Consell Escolar Municipal.

El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 de juny al 31 d’agost.

El Consell Escolar Municipal, en la primera sessió del mes de setembre, valorarà les sol·licituds rebudes, elaborarà un programa d’utilització de centres de la localitat i ho comunicarà a la Direcció Territorial de Castelló, així com als centres afectats.

En cap cas, podran utilitzar-se aquelles dependències reservades a tasques organitzatives i administratives del centre i del professorat, ni tampoc l’aula d’informàtica. 

Les activitats programades per l’Ajuntament i que es realitzen durant el curs escolar, tindran preferència a les organitzades per qualsevol altre organisme, associació o entitat. 

36.3. SOL·LICITUDS PRESENTADES PER LES AMPA PER A LA REALITZACIÓ D’UNA ACTIVITAT CONTINUADA DURANT EL CURS DINS DE LA JORNADA ESCOLAR

La utilització de les dependències d’un centre escolar per a realitzar activitats dirigides als alumnes, organitzades per l’AMPA del centre, i que es realitzen dins de la jornada escolar (9.00 a 17.00 h) seran autoritzades pel Consell Escolar de centre i per tant, s’haurà de presentar la sol·licitud d’utilització de dependències al mateix centre escolar, i adjuntar la mateixa documentació que per a les activitats programades fora de l’horari escolar.

36.4. SOL·LICITUDS PRESENTADES PER QUALSEVOL ENTITAT, PERSONA FÍSICA O JURÍDICA O ORGANISME LEGALMENT CONSTITUÏT ALIÉ A LA COMUNITAT ESCOLAR DEL CENTRE, PER UNA ACTIVITAT PUNTUAL
En el cas que la sol·licitud d’utilització de les dependències d’un centre educatiu d’educació infantil i primària es realitze per entitats, persones físiques o jurídiques o organismes legalment constituïts aliens a la comunitat escolar del centre, per una activitat puntual, al llarg del curs escolar, es realitzaran amb prou antelació perquè el Consell Escolar de la localitat ho puga tramitar.
Hauran d’aportar:
    1. Sol·licitud signada pel president o representant de l’entitat.
    2. Descripció de l’activitat a realitzar.
    3. Espai a utilitzar.
    4. Compromís que l’espai que s’autoritze estarà destinat exclusivament per a l’exercici de les activitats programades.
    5. Compromís de conservació de l’espai autoritzat, durant el temps de vigència de l’ocupació.
    6. Declaració per la qual el peticionari es comprometa a assumir la responsabilitat per qualsevol dany que poguera ocasionar-se sobre les persones o béns com a conseqüència del desenvolupament de les activitats, així com el compromís de sufragar les despeses necessàries que es deriven de la utilització de l’immoble durant la vigència de l’autorització.
    7. Certificat del Consell Escolar de centre docent que aprove la utilització de les dependències necessàries per a l’activitat sol·licitada.

Article 37. Organització i ús dels diferents espais
Quan un/a mestre/a per a desenvolupar alguna activitat tinga interès en utilitzar un espai en una hora que no estiga assignada als horaris del centre recollits a la Programació General Anual, ho comunicarà prèviament al/la Cap de Estudis per tal de realitzar les adaptacions necessàries per contemplar la possibilitat de la seua realització

Article 38. Normes de convivència en les entrades/eixides del centre per part de l’alumnat, l’assistència i la recollida, i en el trasllat d’alumnes entre els espais del centre per part del professorat
38.1. Sobre els horaris d’entrada/eixida del centre per part de l’alumnat i la seua organització, la recollida de l’alumnat en finalitzar la jornada lectiva, les activitats extraescolars en horari lectiu i el tractament de l’absentisme al centre

    • La jornada lectiva del matí per l’alumnat començarà a les 9:00 i la de la vesprada a les 15:30h, i finalitzarà al matí a les 12:30h al matí i a les 17h a la vespada. Les portes d’accés al centre, tant la d’accés a Educació Infantil com a Educació Primària, es tancaran 10 minuts després de l’hora d’entrada. Una vegada es tanquen les portes, el centre no pot assegurar que les portes del centre estiguen ateses, sols pot assegurar que estiguen ateses en horari de pati (des del curs 2018/2019 i posteriors fins que no es determine altre horari, de 10:30 a 11h). L’accés a l’edifici d’Educació Infantil es tancarà passats 5 minuts després de l’hora d’entrada, pel que per accedir-hi, cal portar l’alumnat a consergeria, des d’on personal docent/no docent del centre, acompanyarà els/les alumnes fins les seues classes a Educació Infantil.
    • Si per alguna circumstància no pot acudir puntualment a primer hora de matí, es recomana incorporar-lo/la a classe durant l’hora de pati. En cas d’accedir fora de les hores establertes, romandran a consergeria si poden estar sota la custòdia d’algun/a docent fins el canvi de classe (9:45h, 11:45h, 16:15h).
    • Tot alumnat que s’incorpore al centre passats els 10 minuts de cortesia o be abandone el centre fora de les hores d’eixida, ha d’anar acompanyat d’una persona adulta, la qual ha de passar per consergeria, tant per incorporar l’alumne/la al centre com per recollir-lo fora de les hores establertes per a les eixides, sempre havent-ho notificat justificadament als i les corresponents mestres i procurant sempre que siga en hores de pati, ha de signar el corresponent registre d’entrada/eixida al centre situat a la consergeria del centre, anotant les seues dades i com l’hora d’entrada/eixida.
    • Una vegada matriculat una xiqueta o xiquet al centre, els seus pares/mares o tutors legals, deleguen la seua custòdia al centre educatiu al llarg de l’horari lectiu, és per tant responsabilitat d’aquests la seua recollida en finalitzar la jornada escolar. Cada alumne/a, a principi de curs, ha de complimentar el corresponent document d’autorització de recollida d’alumnes en cas que no siguen pare, mare o tutors/es legals qui vagen a recollir al/la menor, constant de forma nominal a qui s’autoritza la recollida, podent donar-se supòsits com:
            ▪ Autorització a altres adults
            ▪ Autorització a altres menors
            ▪ Autorització a deixar eixir al/la menor sol/a.
    • Quan es realitze alguna activitat extraescolar, és a dir, en horari lectiu però fora dels límits del recinte escolar, pare/mare/tutors/les legals, l’hauran d’autoritzar explícitament, distingint entre (en cas de no tindre l’autorització signada, l’alumne/a no podrà participar en dita activitat extraescolar i romandrà al centre):
            ▪ Eixides a peu dins la localitat sense utilització de cap tipus de transport, una autorització general per a tot el curs.
            ▪ Eixides que necessiten que l’alumnat utilitze algun tipus de transport col·lectiu (Autobús, tren…), necessitant-se una autorització per a cada eixida que es realitze.
    • Específicament es fan constar les següents normes d’obligatori compliment:
    1. Les famílies, a les entrades del centre, com a norma, deixaran als i les xiquetes a l’entrada del centre, Educació Primària pel Carrer Botànic Calduch i Educació Infantil pel carrer Manuel Sanchis Guarner, sense entrar dins del recinte escolar per a que l’alumnat acudisca sol als corralets i a les corresponents aules a Educació Infantil, be directament a les aules en el cas d’Educació Primària, creant així un hàbit de responsabilitat i autonomia, evitant embussaments i retards en l’inici de les classes.
    2. Si alguna família té necessitat de parlar concretament amb algun/a docent, s’ha de posar en contacte amb el conserge o be amb qui tinga atenció en eixe moment de l’equip directiu. Cal entendre que si un/a docent està atenent a algun familiar, està desatenent l’alumnat i endarrerint l’inici de la classe.
    3. Per a atendre a les famílies, hi ha establert un horari d’atenció els divendres de 12:30 a 13:30h per a les tutories i un horari d’atenció de l’equip directiu que es publica cada curs.
      
38.2. Sobre les entrades/eixides i en el trasllat d’alumnes entre els espais del centre per part del professorat i sobre el seu horari
      
En cap espai podran haver-hi alumnes que no estiguen sota la responsabilitat directa d’algun/a mestre/a o personal educador/monitors/es.
      
      Quan un/a mestre/a s’ha de fer càrrec d’alumnes per a una activitat fora de l’aula a la que aquests pertanyen, és el responsable d’anar a buscar-los. Per tant el/la mestre/a que estiga a l’aula no enviarà mai als alumnes fins que no vaja a fer-se càrrec d’ells el/la mestre/a corresponent. Aquesta norma afecta als grups de recolzament, desglossaments per religió/estudi, activitats d’informàtica, alumnes de l’aula d’educació especial…
      
      Els i les mestres deuen recalcar totes les normes que afecten i que deuen acomplir els i les seues alumnes i posar en funcionament en classe torns o qualsevol sistema per a que s’acompleixen.

Entrades i eixides.
Les entrades, eixides i trasllat d’alumnes entre dos espais sempre es farà baix el control d’un/a responsable.

1) Normes específiques per a les Entrades i horari docent:

A les entrades de la jornada matinal i de la vesprada
A partir del 1 de setembre de 2014, després de ficar en pràctica aquesta forma d’accedir al centre durant el passat més de juny de 2014, el que es pretén és millorar la convivència escolar, evitant un punt de conflicte com són les fileres a les entrades de la jornada matinal i de la vesprada (per al curs 2018/2019 i posteriors fins que no es determine altre horari, aquest és de 9 a 12:30h i de 15:30 a 17h), donant la responsabilitat a l’alumnat d’entrar a les aules per començar les jornades matinal i de la vesprada d’una forma menys massificada i sense presses, carreres ni espentes, i al mateix temps s’evita tindre alumnat sense vigilància als patis de l’escola abans de les entrades.

Cada tutor/a espera als alumnes del seu grup a la seua aula, mentre van arribant a les aules i van ocupant els seus llocs, mentre els i les mestres especialistes s’encarregarien de vigilar els passadissos fins que s’incorporaren a les 9h a l’aula corresponent. Cada especialista vigilaria el passadís del cicle al qual imparteix docència a primera hora i s’establiria una distribució de passadissos/escales que vigilar. Tanmateix, si algun tutor/a no està a la primera hora a la seua aula, seria l’especialista qui s’encarregaria de vigilar l’aula fins que arribara el/la mestre/a corresponent.
Si hi ha algun/a malalt/a, l’especialista de Pedagogia Terapèutica, el puja per l’ascensor i l’acompanya a l’aula.
Les portes del centre s’obriran tres minuts abans de començar les jornades al temps que sonarà la megafonia, què continuarà sonant fins 1 minut després de sonar la sirena, i l’alumnat es dirigirà directament a les aules sense passar per les fileres.
Primer cicle entra per la porta d’accés del pati, front l’entrada exterior principal del centre, segon cicle per la porta principal, front consergeria, i tercer cicle per la porta junt a l’aula de música.

A les entrades després del temps de pati
    • Per a entrar a les classes l’alumnat formaran en començar a sonar la música i deuran estar tots en fila en finalitzar aquesta, (un minut aproximadament). 
    • Cada tutor/a acudirà a controlar la formació de la fila del seu grup i procurarà que cap xiquet/a es quede sense formar i que la fila estiga correcta. A l’entrada després del pati, es farà responsable de la fila el/la mestre/a que tinga que impartir la classe.

    • Els i les mestres que no siguen tutors col·laboraran vigilant als passadissos i escala.
    • En pujar, els i les mestres vigilaran que vagen tot seguit fins a les classes, sense aturar-se als serveis ni cap altre lloc. El comportament als passadissos i les escales deurà ser «correcte» en tot moment, no permetent-se mai que siga zona de joc.
    • El tutor/a, o mestre/a que va a impartir la classe, deu procurar que en arribar l’alumnat a l’aula aquesta estiga oberta per tal d’evitar aglomeracions al passadís.
    • Quan se tinga classe a primera hora en un grup distint de la tutoria se deu acudir ràpidament per tal que el/la tutor/a puga acudir a l’activitat que tinga a eixa hora.
    • A les entrades s’exigirà puntualitat, controlant el/la tutor/a les faltes i els retards al llistat de faltes. 
    • Les portes d’accés al centre, tant la d’accés a Educació Infantil com a Educació Primària, es tancaran 10 minuts després de l’hora d’entrar. Una vegada es tanquen les portes, el centre no pot assegurar que les portes del centre estiguen ateses, sols pot assegurar que estiguen ateses en horari de pati (des del curs 2018/2019 i posteriors fins que no es determine altre horari, de 10:30 a 11h). L’accés a l’edifici d’Educació Infantil es tancarà passats 5 minuts després de l’hora d’entrada, pel que   per accedir-hi, cal portar l’alumnat a consergeria, des d’on personal docent/no docent del centre, acompanyarà els/les alumnes fins les seues classes a Educació Infantil.
    • Si per alguna circumstància no pot acudir puntualment a primer hora de matí, es recomana incorporar-lo/la a classe durant l’hora de pati. En cas d’accedir fora de les hores establertes, romandran a consergeria si poden estar sota la custòdia d’algun/a docent fins el canvi de classe (9:45h, 11:45h, 16:15h).
    • Sobre l’horari del personal docent. A causa d’aquesta modificació en l’organització de les entrades, l’horari dels i les mestres començarà 5 minuts abans de l’entrada del matí i de la vesprada, i hora no lectiva entre les dos jornades serà de 50 minuts.

2) Normes específiques per a les Eixides:
    • Els/les tutors/es, o mestre/a que imparteix l’última classe, abans d’eixir formarà la fila dins de l’aula i procurarà que isquen tots i totes sense interrupcions, acompanyarà la fila fins al pati vetllant per a que el comportament siga l’adequat i que no s’aturen als serveis a l’hora de baixar.
    • En cas de coincidència de dos grups es donarà preferència als més menuts.
    • A les hores d’eixida, l’alumnat deu eixir fins al carrer directament vetllant el/la tutor,/a o mestre/a que ha impartit l’última classe, per que això s’acomplisca i controlant que els i les alumnes que no tenen que romandre al centre per activitats isquen al carrer.
    • A les hores d’eixida, tant per abandonar el centre com per anar al pati, tot l’alumnat abandonarà les aules en un temps prudencial, cap docent reté cap alumne/a o grup per cap motiu a l’aula. Es recomana que a les aules mai estiga un/a docent amb un/a alumne/a o grup reduït fora de les l’horari lectiu.
    • A l’hora d’eixida de matí l’alumnat usuari del menjador escolar, romandrà sota la responsabilitat i custòdia del personal educador del menjador, demanant-se als tutors/es, especialment de nivells inferiors, que col·laboren fent que isquen en una fila diferenciada desprès de la resta de la classe per tal de facilitar el seu control.
    • L’alumnat que estiga matriculat en alguna activitat extraescolar acudiran al lloc assenyalat al respecte on els esperarà el/la seu/a monitor/a per a accedir a l’aula on es desenvolupe l’activitat. Quan un/a tutor/a observe desperfectes, ús inadequat de materials o comportaments desordenats a les hores d’aquestes activitats ho posarà en coneixement del/la director/a o cap d’estudis.

    • No es deu permetre romandre a classe a cap alumne a les hores que el/la mestre/a, o monitor/a responsable no hi estiga, sent convenient tancar les portes de les aules quan s’acaben les activitats
    • Eixides Educació Infantil
      Eixida jornada matinal, el personal docent acompanyarà a cada grup d’alumnes fins la porta que dona accés al carrer Manuel Sánchis Guarner, no accedint les famílies al recinte escolar.
L’alumnat usuari del menjador escolar, serà recollit pel personal educador directament des de les aules.
Eixida jornada vesprada: La porta d’accés al C/Manuel Sánchis Guarner s’obrirà per permetre l’accés de les famílies al pati d’Educació Infantil, on els i les mestres, des de la porta d’aula, aniran donant eixida ordenadament i entregant l’alumnat a les famílies.

Article 39. Normes de Convivència i comportament als patis, aules i espais educatius
Els i les mestres al pati vetllaran per que:
    • Cada alumne/a estiga a l’espai assignat als de la seua edat. El pati d’Educació Primària es delimita per el gimnàs escolar en dos zones, la pista situada front a l’edifici antic (PRI1/2/3/4) que correspon als cursos PRI 1/2/3, i la pista situada front l’edifici nou (PRI5/6) que correspon als cursos PRI4/5/6. El pati d’Educació Infantil ve delimitat per els límits de l’edifici d’Educació Infantil.
En el moment de redacció d’aquest projecte educatiu, en centre està iniciant un projecte de patis coeducatius, pel que tot l’espai útil dels patis (inclosa zona de gespa i zona est d’antic parquing del centre també s’habilitat com a pati) el poden fer servir indistintament tot l’alumnat d’Educació Primària)
    • Els/les xiquets/es entren als serveis sota control. Durant el temps de pati, tot l’alumnat d’Educació Primària fa servir els serveis situats junt a consergeria.
    • Que s’utilitzen les papereres.
    • Que respectem els arbres i les plantes de les jardineres. 
    • Que les porteries, tanques, etc., no es consideren elements de joc, per la qual cosa es deurà impedir que l’alumnat hi faça un mal ús.
    • Que no es practiquen jocs violents o perillosos.
    • Vigilaran amb especial atenció els serveis i que no entren en dependències de l’edifici on no hi haurà vigilància. Per tal d’aconseguir-lo procuraran no aturar-se en un lloc del pati sinó cobrir totes les zones del pati, especialment aquelles que queden arraconades o siguen susceptibles de conductes inadequades.
    • Als servicis hi haurà sempre un/a mestre/a que vetlarà per un bon ús dels mateixos.
    • També vigilaran amb especial atenció quan els i les alumnes estiguen prop de la tanca del recinte escolar per evitar que puguen hi haver intercanvis amb persones de l’exterior, requerint explicacions a les persones de fora que criden a alumnes a l’hora del pati.
    • El/la mestre/a que observe algun comportament que creguen mereixedor de ser considerat com a falta ho ficaran en coneixement del/la tutor/a corresponent, ja que el responsable de l’alumnat a l’hora d’esbarjo continua sent el/la tutor/a, per tal que aquest/a prenga les mesures oportunes.
    • Durant el temps de pati l’alumnat no pot portar al centre joguines i/o objectes que per les seues característiques puguen resultar potencialment perilloses per a la resta d’alumnat. Cal fer menció especial a les pilotes de cuir o de característiques semblants que per la seua duresa constitueixen un perill per a la resta d’alumnat i/o mestres usuari del pati.

Normes de comportament a les aules i espais docents:
    • Entrar ordenadament a classe.
    • Ocupar cadascú/ma el seu lloc i preparar-se per a la classe que pertoque.
    • Mantenir la classe neta i tirar  les deixalles a la paperera.
    • No menjar res a classe.
    • Eixir tan sols en cas de necessitat real.
    • Mantenir un comportament educat: cridar a la porta per entrar, demanar les coses per favor, seure correctament…
    • Responsabilitzar-se de deixar les classes en condicions a l’eixida: llums, finestres, cadires sobre la taula, etc.
    • Tindre actituds de col·laboració i tolerància i mai de discriminació o marginació cap a altres companys.
      

Article 40. Tractament de l’absentisme escolar al centre
Per tractar l’absentisme escolar, ens acollim al Pla Municipal d’Absentisme Escolar de Vila-real, aprovat a l’octubre de 2017 per la Regidoria d’Educació de Vila-real i la inspecció educativa, el qual s’exposen en aquest reglament les línies generals.

L’objectiu general del Pla és, establir un marc d’actuacions coordinades, amb la participació dels diversos departaments municipals, sectors i agents socials per tal de reduir les taxes d’absentisme

Per tal d’aconseguir l’objectiu especificat, s’utilitzaran les estratègies més positives en cada cas i cada situació. Es proposen, entre d’altres, les actuacions següents:
    • Posar en marxa mecanismes de prevenció dins i fora de l’aula.
    • Detectar alumnes no escolaritzats.
    • Afavorir l’escolarització d’aquest tipus d’alumnat.
    • Reincorporar a la institució escolar els alumnes i les alumnes que presenten absentisme i realitzar-ne el seguiment.
    • Establir una coordinació entre les diferents institucions: locals, Conselleria de Cultura i Educació i Conselleria de Benestar Social, per a la posada en marxa del projecte i del seu seguiment.
    • Detectar problemes socioeducatius en l’alumnat, la qual cosa comporta la col·laboració amb el professorat implicat, estudiar-los i proposar diferents solucions.
    • Sensibilitzar les institucions implicades i la població en general sobre la importància de l’escolarització.
    • Recollir informació sistemàtica dels centres escolars sobre els casos d’absentisme.
    • Fer operatius els expedients sancionadors prevists per la llei.

En línies generals, es proposen diversos tipus d’actuacions:
    • Preventives
    • Per a la detecció de casos
    • Per a la intervenció
    • Per a la recuperació de l’alumnat absentista

Segons el nombre de faltes que es produïsquen, estableix l’absentisme en:
    • ABSENTISME LLEU
      20/25% de les sessions del mes
    • ABSENTISME MODERAT
      25/50% de les sessions d’un mes
    • ABSENTISME CRÒNIC
      Més d’un 50% de les sessions d’un mes
    • RETARDS REITERATS
      3 retards equivalen a 1 falta. Més de 5 minuts respecte l’horari d’entrada, es considera retard

Una vegada considerada un/a l’alumne/a és absentista, tutor/a fa una valoració que dona a conèixer al/la cap d’estudis i, si cal es convoca la Comissió de Convivència Escolar per fer la valoració. El protocol estableix diferents nivells de tractament en funció de la reiteració i justificació per part de les famílies, des de l’amonestació i entrevista amb el tutor/a, amb el/la cap d’estudis fins l’elevació de l’expedient generat a la Comissió Municipal d’Absentisme i la seua derivació als Serveis Socials Municipals.

El centre disposa dels annexos adaptats per realitzar tots els protocols i actuacions que estableix el pla municipal i que es troben a disposició del professorat.

CAPÍTOL IV – Sobre les normes d’higiene, control d’esfínters i subministrament de medicaments

Article 41. Protocol d’actuació sanitària
Respon a la RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2016, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten instruccions i orientacions d’atenció sanitària específica en centres educatius per a regular l’atenció sanitària a l’alumnat amb problemes de salut crònica, en horari escolar, l’atenció a la urgència previsible i no previsible, així com l’administració de medicaments i l’existència de farmacioles en els centres escolars.

La finalitat d’aquest d’aquesta resolució és establir un protocol per atendre en horari escolar l’alumnat amb problemes de salut crònica, en casos d’urgència previsible i no previsible, l’administració de medicaments i l’existència de farmacioles. I, per això, els centres educatius hauran de:
    1. Crear un entorn de normalitat en l’escolarització per a l’alumnat amb problemes de salut.
    2. Facilitar als centres educatius un marc d’organització i funcionament de l’atenció sanitària no titulada a l’alumnat, per a l’atenció de problemes de salut crònics i davant situacions d’urgència d’acord amb la normativa vigent, a més de permetre l’escolarització dels xiquets i xiquetes en un marc de màxima normalitat amb processos d’inclusió, protecció, sensibilització, acompanyament i assessorament.
    3.  Orientar el personal del centre educatiu sobre la forma d’actuar davant una urgència sanitària previsible o no previsible i sobre l’administració de medicaments, de manera que, mitjançant l’aplicació del present document, se n’atenue la incertesa i es done suport al personal del centre pel que fa a les responsabilitats d’auxili i acompanyament.

1. RESPONSABILITATS
      1.1. Director/a:
        ◦ Disposar d’un registre d’alumnes amb malalties cròniques o altres problemes de salut, amb fitxes individualitzades per cada alumne/a, on consten: dades d’afiliació de l’alumne i dels pares, mares o tutors/tutores legals, telèfons i emails de contacte i informe mèdic (Annex X)
        ◦ Coordinar-se amb la persona coordinadora del centre de salut de referència i col·laborar en l’organització de l’atenció sanitària a alumnat amb problemes crònics.
        ◦ Disposar del Protocol per a la prestació de l’atenció sanitària específica del centre.
        ◦ Aplicar les indicacions proposades en cas d’urgència previsible i no previsible.
        ◦ Organitzar l’administració de medicaments, la seua custòdia i accés amb la col·laboració de tots els professionals del centre.

1.2. Personal docent i no docent del centre:
        ◦ Conéixer el número d’emergències 112, i les dades del centre i les de l’alumne/a en cas d’urgència, d’acord amb l’algoritme d’intervenció en urgències.
        ◦ Conéixer el lloc on es troba la farmaciola, i els procediments d’actuació inicial en urgències previsibles, i fer-ne ús quan siga necessari.

1.3. Famílies:
      Aportar al centre:
        ◦ L’informe mèdic on s’especifique el diagnòstic i/o malalties de l’alumnat, recomanacions en cas d’urgència i la prescripció del tractament que s’ha de seguir.
        ◦ Sol·licitud d’administració de tractament i Consentiment informat.
        ◦ Aportar la medicació prescrita pel metge o la metgessa, retolada amb el nom i la posologia i freqüència.
        ◦ A més, la família es preocuparà tant de la seua renovació com del control de la seua caducitat.
          
1.4. Personal Sanitari de referència del centre educatiu
        ◦ Organitzar l’aplicació del document d’atenció sanitària en centres educatius en coordinació amb els centres educatius de referència.
        ◦ Establir i aplicar el Protocol per a la prestació de l’atenció sanitària específica per als xiquets i xiquetes amb necessitats d’atenció en el centre educatiu.
        ◦ Facilitar formació sanitària específica als professionals dels centres educatius d’acord amb les necessitats detectades.
        ◦ Atendre la urgència quan es requerisca.

2. DESCRIPCIÓ

2.1. Procediment de planificació del centre sanitari per a l’atenció sanitària necessària de xiquets, xiquetes i adolescents amb problemes de salut crònics

Perquè el centre de salut puga procedir a planificar l’atenció sanitària necessària en els centres educatius del seu àmbit, es duran a terme durant cada curs escolar :
    • Durant la segona setmana del mes de setembre la persona responsable de la direcció del centre educatiu:
        ◦ Sol·licitarà a les famílies o representants legals de l’alumnat amb problemes de salut crònics matriculats en el seu centre, un informe mèdic del facultatiu encarregat habitualment de la salut del xiquet o xiqueta, sobre les condicions de salut que requereixen atenció sanitària durant la seua estada en el centre docent.
        ◦ Proporcionarà a la persona coordinadora del centre, un llistat de l’alumnat escolaritzat afectat per malalties cròniques i que requereix d’atenció sanitària específica en l’horari escolar, així com els informes mèdics de cadascú.
        ◦ Quan al llarg del curs s’incorpore al centre educatiu alumnat nou que requerisca atenció sanitària, la persona responsable de la direcció del centre ho comunicarà a la persona coordinadora del centre de salut perquè es procedisca a la valoració de les necessitats de l’alumnat i s’incloga en el Protocol per a la prestació de l’atenció sanitària específica.
        ◦ Durant la tercera setmana del mes de setembre, la persona coordinadora de centre de salut i la coordinació d’infermeria del centre de salut:
            ▪ Valoraran les necessitats d’atenció sanitàries de l’alumnat amb malalties cròniques de cada centre educatiu, i en demanaran la informació clínica necessària en cada cas.
            ▪ Sempre que siga possible, la valoració de necessitats es farà en el centre educatiu per a evitar-ne el desplaçament de l’alumnat. Quan haja de realitzar-se en el centre de salut, l’alumnat serà acompanyat per la seua família, representants legals o persona en qui deleguen.
            ▪ Establiran una atenció a l’alumnat que ho requerisca en cada centre educatiu del seu àmbit. Es procurarà que aquesta atenció sanitària interrompa el mínim possible l’horari escolar de l’alumnat afectat.
              
2.2. Procediment de coordinació entre el centre de salut i el centre educatiu

Per a garantir una atenció sanitària específica òptima en els centres educatius es duran a terme, si més no, almenys les actuacions següents:

2.2.1. Per part de la persona coordinadora del centre de salut:
    1. Es posarà en contacte amb la persona responsable de la direcció del centre educatiu per facilitar-li el protocol que s’haja establert per a la prestació de l’atenció sanitària específica.
    2. Enviarà còpia a la persona responsable de la direcció d’atenció primària del departament de salut, qui ho comunicarà a la Direcció General d’Assistència Sanitària.
Durant l’última setmana del mes de setembre, la persona coordinadora del centre de salut i la persona responsable de la direcció del centre educatiu organitzaran el desenvolupament i la implementació del protocol per a la prestació sanitària específica per al curs escolar.
Durant el curs escolar, la persona responsable de la direcció del centre educatiu comunicarà al coordinador mèdic del centre sanitari qualsevol canvi en la situació de l’alumnat del seu centre que implique la necessitat de modificar el protocol per a la prestació sanitària específica o per adaptar-lo a les necessitats reals del centre.

2.3. Atenció sanitària en situacions d’urgència previsible i no previsible

Davant una urgència, la persona del centre educatiu que estiga present en eixe moment, haurà de fer-se càrrec de la primera actuació i seguir el procediment establit a continuació

Si els/les mestres del centre educatiu detecten que l’estat de salut d’un alumne/a li dificulta el seguiment normal de les activitats, i no suposa una situació en la qual es veja compromesa la integritat física del xiquet/a, símplement s’avisarà als telèfons de contacte que s’han comunicat al centre indicant la situació per a que les famílies tinguen coneixement de la situació i consideren oportú recollir el/la menor i atendre l’indisposició.

Procediment d’actuació davant una situació d’urgència previsible i no previsible:
    1. Telefonar al 112 i avisar a la família.
    2. Indicar que es tracta d’una “Alerta Escolar”. Informar que es tracta d’una urgència per malaltia crònica (asma, diabetis, epilèpsia o al·lèrgia) o que es tracta d’una situació sobtada.
    3. Indicar al 112 la localització de la urgència: direcció del centre i persona i telèfon de contacte. (C/Botànic Calduch 1, si va a vindre una ambulància i ha d’entrar al centre, donar-li l’adreça C/ Enric Valor i Vives; Telf 964 73 87 87)
    4. Dades mèdiques de l’alumne o alumna i símptomes i signes que presenta (conscient, inconscient, dificultat respiratòria, ferides, etc.).
    5. Seguir les indicacions mèdiques del centre d’informació i coordinació d’urgència (CICU), que donarà les pautes d’actuació i indicarà l’enviament de serveis sanitaris al lloc, o si procedeix el trasllat de l’alumne o alumna al centre de salut, entre altres.

2.4. Farmaciola i administració de medicaments en el centre escolar

2.4.1. Farmaciola escolar
Les farmacioles escolars estan situades als següents llocs:
    • Educació Infantil: Serveis mestres
    • Educació Primària: Zona despatxos administratius, despatx gimnàs i bany masculí 3r cicle
    • Menjador escolar: Cuina
      
2.4.2. Administració de medicaments

Si un alumne o alumna requereix l’administració de medicació o d’una altra atenció sanitària necessària durant l’horari escolar, i el metge o la metgessa considera que això ho pot realitzar una persona sense titulació sanitària, la família presentarà la sol·licitud d’administració, l’informe mèdic de la prescripció de medicaments en horari escolar i el consentiment informat juntament amb l’informe mèdic, segons els annexos que facilitarà el centre educatiu.

La prescripció ha d’incloure el medicament prescrit, la forma d’administració, la posologia, la freqüència, la duració del tractament i la conservació.
La conservació i custòdia dels medicaments s’ajustarà a les indicacions establides en la prescripció mèdica.
La persona responsable de la direcció del centre docent ha d’organitzar la custòdia, l’accés i l’administració de medicaments amb la col·laboració de tots i totes les professionals del centre.
El centre mantindrà també un llibre de registre que conservarà les dades històriques i permetrà conéixer amb claredat les necessitats d’atenció de l’alumnat actual.
Davant el dubte, cal dirigir-se a la família, al centre de salut de referència del centre educatiu o al telèfon 112, si és el cas.

Article 42. Higiene i neteja
    1. Totes les persones integrades en el procés educatiu del centre, i, especialment, alumnes i mestres, deuran acudir al centre escolar amb unes mínimes condicions d’endreç personal.
       
    2. Els professors i alumnes deuran col·laborar i facilitar el procés de manteniment i neteja de l’edifici escolar pujant les cadires de les aules sobre les taules i tancant les finestres i baixant les persianes a les hores de sortida per la vesprada.

    3. Els alumnes i demés membres de la comunitat educativa deuran utilitzar les papereres de manera sistemàtica procurant que no es queden deixalles pel sòl de l’edifici i en els patis.

Article 43. Sobre el control de esfínters i el seu protocol d’actuació
En l’Educació Infantil té una gran importància l’adquisició de bons hàbits de salut, higiene i alimentació. Aquests hàbits no sols contribueixen a la cura del propi cos i dels espais on hi vivim, sinó que són fonamentals en el procés d’autonomia del xiquet/a. Al llarg del 1r cicle d’infantil, més concretament dels 18 mesos als 3 anys, l’alumne desenvolupa el control d’esfínters tot i que la seua adquisició dependrà de la maduresa i del treball de l’autonomia que es realitze per tal d’afavorir a aquest aprenentatge.

El segon cicle d’Educació Infantil, tot i no ser obligatori, té un caràcter educatiu i ja no assistencial com era el 1r cicle d’aquesta etapa. És per tant que l’alumne arribarà al centre amb uns aprenentatges previs que li faciliten la seua autonomia personal com ara el control d’esfínters, que anirà afiançant progressivament. 

Les famílies han de preparar els xiquets/es per a l’entrada al segon cicle d’Educació Infantil, han de saber que els xiquets han ser autònoms per tal d’anar al lavabo o almenys han de ser capaços de demanar-ho. Des del centre s’ha d’informar a les famílies d’aquest punt prèviament a l’escolarització de l’alumne per tal que preparen al xiquet/a durant l’estiu, facilitant també pautes i consells per a la seua realització.
Les famílies han d’estar informades prèviament que els/les mestres d’Educació Infantil no tenen obligatorietat de canviar la caca ni el pipi dels xiquets i xiquetes, ja que aquesta no es troba entre les seues funcions. A més a més, la realitat de l’aula  no ho possibilita en la pràctica donat que per un costat no es conta a les escoles amb personal educador, els espais no estan preparats per aquesta funció i també  per l’elevat nombre d’alumnes que hi ha en l’aula i que romanen sense atendre mentre la mestra/e canvia a un xiquet/a. 
En situacions puntuals:
    • El mestre/a tutor avisarà a la família o persona en què els pares hagen delegat (avi, àvia,..) per tal que recullen o canvien al xiquet/a.
    • Quan és de manera continua:
        ◦ Caldrà fer un registre en l’aula per tal de fer un seguiment de quantes vegades al dia, setmana,… succeïx i en quins moments.
        ◦ El tutor/a s’entrevistarà amb la família per informar de la situació i en primer lloc s’ha de descartar un possible problema de salut (virus, nervis, intolerància alimentaria, …).
    • Descartat l’anterior punt i davant la continuïtat del problema, i si s’observen a la vegada  indicadors de immaduresa o altres dificultats en el desenvolupament de l’alumne, es realitzarà la petició de valoració pel servei psicopedagògic escolar per tal que valore si l’alumne presenta algun retard maduratiu, trastorn del desenvolupament o qualsevol altre tipologia que donarà el cas que l’alumne tinguera necessitats educatives especials. En aquest cas es realitzaria la petició del recurs educatiu personal d’educador aquest alumne/a a través d’un dictamen d’escolarització.
Si la falta de control d’esfínters de l’alumne/a no es degut a cap dels dos punts anterior caldrà valorar com s’esta realitzant aquest treball des de la família per tal de descartar una possible situació de negligència o de no implicació en les seues funcions parentals. en aquests casos es podrà donar part als serveis municipals per tal de descartar unes situacions de risc del menor.
En cap cas, l’alumnat assistirà al centre amb bolquers si no hi ha un informe/dictamen psicopedagògic.
Davant de situacions on la família no es mostra col·laboradora i no ha assumit la seua responsabilitat en l’educació de l’alumne/a per tal què puga controlar els esfínters, el centre podrà aplaçar d’incorporació de l’alumne/a A L’ESCOLA AL LLARG DEL 1R TRIMESTRE per tal què adquirisca aquest aprenentatge durant aquest temps a casa.
Article 44. Sobre els drets dels i les menors a la protecció sanitària i detecció de problemes de salut mental
La Llei 10/2014, de 29 de setembre, de la GV, de salut de la Comunitat Valenciana, modificada per la Llei 8/2018, de 20 d’abril, de la GV, estableix en l’article 54, drets generals d’àmbit d’aplicació, que tots i totes les menors tenen dret a la protecció a l’atenció sanitària, així com a les cures necessàries per a la seua salut i benestar en la seua qualiltat d’usuaris/es i pacients del Sistema Valencià de Salut.
Tanmateix, el protocol per a la detecció atenció precoç a les persones amb problemes de salut mental, a la resolució conjunta d’11 de desembre de la CEICE i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, article 59, 1. Des de l’àmbit educatiu, estableix, quan en el centre educatiu es detecte una alumna o un alumne amb sospita d’una problemàtica de salut mental:
    1. El tutor o tutora, junt amb l’orientador o l’orientadora, convocarà el pare, mare, tutors/tutores o representants legals o si escau qui exercisca la guarda, per informar-los de la situació detectada i de la conveniència de:
        ◦ Realitzar una avaluació psicopedagògica.
        ◦ Realitzar una derivació, si escau, als especialistes sanitaris corresponents (Salut Mental Infantil, Neuropediatria) mitjançant el facultatiu d’atenció primària (AP).
    2. Autorització i consentiment informat
       L’intercanvi d’informació amb els professionals sanitaris requerirà l’autorització de la família (el centre facilitara l’annex).
       En el cas que la mare, el pare, tutors/tutores o representants legals no autoritzen l’avaluació psicopedagògica ni les intervencions que se’n deriven, depenent de la situació i la gravetat, el centre educatiu s’ha d’ajustar al que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de la infància i de l’adolescència, informant als serveis socials municipals de tal situació a fi de valorar una possible situació de risc (Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil, article 17-legislació consolidada).
    3. Avaluació psicopedagògica
       L’orientador o orientadora (del Servei Psicopedagògic Escolar, del Departament d’Orientació o del Gabinet Psicopedagògic autoritzat) realitzarà, si s’escau, l’avaluació psicopedagògica, identificant tant les necessitats específiques de suport educatiu de l’alumna o l’alumne amb sospita de trastorn mental com aquells factors del context que afavorisquen o dificulten el seu aprenentatge, per tal de determinar les mesures educatives més adequades. Per a portar a terme l’avaluació es requerirà l’autorització prèvia de la família per a l’avaluació psicopedagògica. Sempre que les condicions de l’alumna o l’alumne ho permeten, es comptarà amb la seua participació en les diferents fases del procés i se l’informarà de les actuacions a realitzar en els diferents moments.
    4. Després de l’avaluació: informe educatiu
       L’orientadora o l’orientador elaborarà un informe educatiu de coordinació entre serveis en el qual reflectirà la seua avaluació psicopedagògica i la seua proposta sobre la conveniència o no de derivar l’alumna o l’alumne als serveis sanitaris corresponents. 
       L’orientadora o l’orientador convocarà una reunió amb la mare, el pare, tutors/tutores o representants legals, en què els informarà del resultat de l’avaluació i els lliurarà còpia de l’esmentat informe.
    5. Proposta de derivació
       Si es realitza proposta de derivació als serveis sanitaris:
       L’informe educatiu de coordinació entre serveis, acompanyat d’una carta de derivació, es remetrà a pediatria o a atenció primària a través de la mare, el pare, tutors/tutores o representants legals. Amb aquesta informació el facultatiu mèdic valorarà la conveniència de derivació a l’especialista corresponent (USMIA, neuropediatria o altres).
    6. Informació sobre el procés de detecció i identificació
       S’informarà la tutora o el tutor del procés realitzat. Tant el professorat com l’orientadora o l’orientador tindran l’obligació de guardar la corresponent confidencialitat dels temes tractats i el deure de sigil.

TITOL VI – MENJADOR ESCOLAR

Article 45. El menjador escolar és una servei complementari del centre al servei dels xiquets i xiquetes alumnes del centre amb una doble finalitat:
Social, perquè acull a aquells o aquelles alumnes que per qualsevol motiu familiar, de treball, o altre dels pares i mares, necessiten que els seus fills i filles siguen atesos pel Centre.
Escolar, facilitant l’escolarització d’aquells i aquelles alumnes als quals es refereix el punt anterior i per altra banda, la d’aquells o aquelles que, per rebre l’ensenyament en valencià, per motiu de la seua edat, de la seua major distància del llar familiar, per incapacitat dels pares i mares o altres causes suficientment justificades, els resulta difícil l’assistència amb normalitat del Centre.

Article 46. Objectius generals del menjador escolar
    1. Facilitar una ingesta saludable a través d’una oferta suficient, variada i equilibrada a les característiques i necessitats dels comensals.
    2. Consolidar el menjador escolar com a un espai educatiu i de lleure dins l’escola.
    3. Realitzar un treball educatiu pedagògic dins la franja horària del menjador.

Article 47. Supervisió del menjador.
El menjador escolar, com a institució escolar, dependrà de la supervisió, a efectes funcionals, de la Direcció i del Consell Escolar de Centre, a efectes econòmics, de la junta Econòmica i del Consell Escolar i a efectes organitzatius i de treball, de l’equip pedagògic i de la comissió de seguiment del Menjador del Consell Escolar.

Article 48. L’equip pedagògic estarà format, d’acord amb la normativa vigent, per:
    • El/la director/a
    • L’encarregat/da
    • L’administrador/a o el mestre/a coordinador/a, en cas d’haver-hi.
    • Els educadors o les educadores corresponent al número de comensals.

Article 49. La Comissió de Seguiment del Menjador del Consell Escolar estarà formada per:
    • El Director/a
    • L’encarregat/da
    • L’administrador/a o el mestre/a coordinador/a, en cas d’haver-hi.
    • Un representant dels educadors o educadores.
    • Els/les representants dels pares/mares del consell adscrits a aquesta comissió.
    • Els/les representants dels mestres del Consell adscrits a aquesta comissió.
    • Un representant dels/les alumnes.
    • Un representant del Personal No Docent.

Article 50. Dels comensals al menjador escolar.
Seran alumnes comensals els i les alumnes becaris i no becaris (fixes i ocasionals). Cas de superar la demanda el número de places del menjador, la selecció dels comensals es farà per puntuació i seguint el següent ordre:
    1. Prioritàriament els alumnes becats per la Conselleria D’Educació, per l’Ajuntament, pel propi Centre i per qualsevol altra institució pública o privada i sempre per motius econòmics, socials i d’escolarització.
    2. Després els i les alumnes no becats.
    3. Alumnes d’altres centres, sempre que hi puguen ser atesos.
    4. Mestres del Centre i d’altres centres, així com educadors i
    5. Educadores o educadors, sempre que hi queden places.

Article 51. Ocupació de les places del menjador escolar. 
Durant el mes de setembre de cada curs escolar, la Direcció del Centre, d’acord amb la capacitat real del menjador escolar i evitant que hi haja més de dos torns de comensals, convocarà el número de places i establirà els torns necessaris per a un correcte funcionament. Les places de comensals seran sol·licitades pels pares i mares durant les tres primeres setmanes de setembre, i el més de juny del curs anterior. Per establir la puntuació de cada alumne/a comensal no becat s’utilitzaran els mateixos criteris establerts per l’administració per a la concessió d’ajudes assistencials de menjador i cas d’empat, el Consell Escolar determinarà el procediment a seguir en cada moment, donant prioritat a qualsevol dels criteris utilitzats o determinant-se d’altres.

Article 52. Són drets dels comensals:
    1. Rebre una alimentació adequada i una educació alimentària que els garantisquen una bona salut.
    2. Ser respectada la seua dignitat.
    3. Poder utilitzar les instal·lacions del Centre que s’habiliten a l’hora del menjador.
    4. Participar activament en la gestió del menjador, formant part de la Comissió de Seguiment.
    5. Poder al·legar sobre qualsevol qüestió, davant l’òrgan del Centre que estime convenient, sempre que es considere perjudicat.

Article 53. Són obligacions o deures dels i les alumnes que utilitzen el servei de menjador:
    1. Assistir puntual i ordenadament a les activitats del menjador.
    2. Participar activament en les tasques del menjador complint les normes assenyalades pels mestres, així com pels educadors i educadores encarregats del menjador i respectant també les normes de convivència que el Reglament interior del Centre assenyale.
    3. Justificar les faltes d’assistència mitjançant escrit del metge o dels pares, mares tutors o tutores legals.
    4. Tractar respectuosament i amb cortesia a tothom: mestres, educadors/es, personal no docent, així com a tots els companys i companyes.
    5. Tenir cura del seu agençament personal i de la seua vestimenta, presentant-se dignament, com a norma de convivència.
    6. Tenir cura i tractar responsablement les instal·lacions i material que el centre i el menjador posa al seu servei.
    7. Desenvolupar els càrrecs o delegacions per als quals ha estat elegit o que per l’organització del menjador li corresponen.
    8. No absentar-se del centre a les hores del menjador sense presentar un escrit del pare/mare, tutor/tutora legal, que indique el motiu de l’absència. Si aquesta absència es produirà, l’alumne o l’alumna quedaria sota la tutela directa dels pares/mares, tutors/tutores legals.
    9. Estar al corrent dels pagaments corresponents a les despeses de menjador

Article 54. Menús, dietes especials i administració de medicaments
Els menús oferits han de facilitar als i les escolars una ingesta saludable, equilibrada i variada, adaptada a les característiques dels comensals.

La programació dels menús la realitza l’empresa contractada per el centre, amb els vist i plau del director i el responsable del menjador. La programació es realitzarà de forma mensual i constarà de: 1r i 2n plat, postres i suggeriments per al sopar a casa.

El servei de menjador pot realitzar menús especials per atendre l’alumnat que per mitjà del corresponent certificat mèdic, acredite l’impossibilitat d’ingerir determinats aliment.

Tanmateix, qui per motius religiosos no puga ingerir determinat tipus d’aliment, ho haurà de comunicar per escrit abans de l’inici de l’assistència al menjador per tal d’adaptar els menús dins de les possibilitats de la cuina.

Si a algun alumne/a cal administrar-li algun tipus de medicació, es seguirà el protocol sanitari recollit en aquest reglament.

Article 55. Preu del menú, absències justificades i impagats
El Consell Escolar serà qui determinarà el preu per dia, sempre atenent a les normes marcades per la Conselleria d’Educació corresponents a cada curs acadèmic, reservant-se la potestat per determinar si l’alumnat becat ha de satisfer la diferència econòmica que puga existir entre l’import establert per a l’alumnat becat i no becat.
El preu del menú estarà format per una part corresponent al menjar i altra corresponent al monitoratge, pel que quan es descompten dies , sols es descomptarà la part corresponent al menjar.

Del rebut mensual, el qual es cobrarà per domiciliació bancària, sols es descomptaran les absències justificades de setmanes senceres, sempre que s’hagen comunicat prèviament al centre.
En cas d’haver-hi més de dos rebuts pendents i/o rebuts pendents de cursos anteriors, no es podrà assistir al menjador fins que no s’abonen els impagats.

Article 56. Comensals fixos i eventuals
Es consideraran comensals fixes tots aquells/es que confirmen l’assistència per a tot el curs i facen ús almenys tres o més dies setmanals.
Pel que fa a l’alumnat eventual, serà aquell que per un motiu justificat i de força major, tinga d’assistir algun dia solt. Sols s’admetran comensals solts si avisen al centre com a mínim abans de les 9:30h del matí del propi dia, i es faça el corresponent pagament bancari. El centre no admetrà cap pagament en metàl·lic corresponent al menjador escolar.

Article 57. Normes de convivència
El menjador escolar és un espai del centre i com a tal es regeix per les mateixes normes de comportament i convivència que estableix el present Reglament de Règim interior.

TITOL VII – Personal no docent.

Article 58. El personal no docent dependrà de la Direcció i deurà respectar el present Reglament de Centre.
El conserge dependrà contractualment de l’Ajuntament i directament de el/la director/a del centre que li marcarà les seues tasques dins del seu horari laboral, d’acord les que marque el reglament que establisca l’ajuntament.
El personal de cuina i personal educador del menjador dependran contractualment de l’empresa concessionària directament i de l’encarregat/da del menjador i de la direcció del centre que li marcaran les seves tasques d’acord amb els programes que s’aproven a la comissió de menjador i al Consell Escolar.

Article 59. Drets i deures del personal no docent.
1.- El personal no docent, com a membres de la comunitat educativa, i en l’exercici de les seues funcions legalment establides, tindran els següents drets:
    a) A ser respectats, rebre un tracte adequat i ser valorats per la comunitat educativa, i per la societat en general, en l’exercici de les seues funcions.
    b) A col·laborar amb el centre per a establir un bon clima de convivència en este.
    c) A rebre defensa jurídica i protecció de l’administració pública en els procediments que se seguisquen davant de qualsevol orde jurisdiccional com a conseqüència de l’exercici legítim de les seues funcions o càrrecs públics, en els termes establits en la Llei d’Assistència Jurídica a la Generalitat.
    d) L’exercici lliure de la seua funció en harmonia amb el caràcter públic del centre.
    e) Gaudir-ne del respecte i consideració a la seua persona i a la funció que exerceixen.
    f) Presentar peticions, queixes o recursos formulats raonadament i per escrit davant l’Equip Directiu.
    g) Elegir el seus representants al Consell Escolar i exercir els càrrecs per als quals hagués estat elegit.
    h) Celebrar reunions respectant el normal desenvolupament de les activitats del centre.
    i) Assistir a cursets i d’altres reunions que redunden en benefici dels seus perfeccionament professional i de la qualitat de la seua labor professional, comptant amb les facilitats que el centre li puga donar, segons siguen les seues possibilitats.

2. El personal no docent tindrà els deures següents:
    a) Col·laborar amb el centre per a establir un bon clima de convivència en este.
    b) Custodiar els material i les instal·lacions, així com guardar reserva i sigil respecte a l’activitat quotidiana del centre escolar.
    c) Comunicar a la direcció del centre totes les incidències que suposen violència exercida sobre persones i béns, i que, per la seua intensitat, conseqüències o reiteració, perjudiquen la convivència en els centres docents.

Article 60. De les tasques del conserge.
    1. De manera general les seues funcions seran les següents, a més de les que establisca l’ajuntament:
    • Vigilar i cuidar de l’edifici escolar i de totes les seues instal·lacions durant la seua jornada laboral.
    • Serà dipositari i responsable de les claus del centre.
    • Obrirà i prepararà els locals abans d’iniciar-se la jornada escolar, així com també revisarà i tancarà portes, llums i aixetes, al finalitzar esta.
    • Col·laborarà en el control de les entrades i les eixides de l’alumnat i les visites del centre.
    • Controlarà les persones alienes al centre que pogueren entrar, vigilant que no es pertorbe l’orde i informant la direcció de qualsevol situació anormal.
    • Atendrà a les persones que desitgen visitar els mestres o a l’equip directiu i facilitarà la informació que prèviament haja estat autoritzat a facilitar pel centre o pels  seus superiors jeràrquics.
    • Realitzarà encàrrecs o avisos demandats per la direcció del centre.
    • Es farà càrrec de la correspondència i comunicats externs que es reben avisant al seu destinatari de la seua recepció. 
    • Atendrà el telèfon i crides de la porta d’entrada a l’edifici.
    • Controlarà el bon ús de les dependències del centre quan es desenvolupament activitats extra escolars a les mateixes sempre que es desenvolupen dins del seu horari laboral, i ajudarà als usuaris a utilitzar-les de manera correcta.
    • Controlar les deficiències de les instal·lacions i resoldre-les si són de la seua competència, en el cas que no fora així, tramitarà la sol·licitud de reparació segons el protocol establert per l’ajuntament.

    2. Les normes referent a puntualitat, permisos i justificacions de les faltes, seran les mateixes que les establertes per al personal docent, i gestionades per la Direcció del centre.

TITOL VIII – Normes que regulen l’exposició d’informació als taulers del centre.
Atenent a la instrucció 1/2010 de la sotsecretaria de la CEICE, sobre l’ús adequat dels espais públics i taulers d’anuncis en l’àmbit de la CEICE, així com de tots els centres o departaments depenents de la mateixa, i al Decret 118/2007 de 27 de juliol, del Consell, pel s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la CEICEEls centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l’alumnat, dels pares, de les mares, dels tutors o tutores, del professorat i del personal d’administració i servicis, disposa:

Article 61. Responsabilitat de l’exposició d’informacions als taulers d’anuncis.
Al centre hi hauran els següents taulers d’anuncis:
    • Un tauler oficial on s’arreplegaran els cartells, actes i comunicacions de l’administració de la Generalitat, especialment de la Conselleria d’Educació, així com d’altres organismes oficials, i dels òrgans de govern del centre que se consideren importants o per requisits legals.
      
    • Un tauler d’anuncis sindicals. Seran els/les encarregats/des i responsables els representants sindicals o en el seu defecte qui nomene el Claustre a inici de cada curs.
      
    • Un tauler per a les associacions de mares i pares sent aquests els encarregats i responsables del que s’expose a aquest tauler.
      
    • Altre general d’anuncis d’interès general sota la responsabilitat de la direcció del centre.

Article 62. Prohibició d’exposar anuncis a altre lloc diferent dels taulers d’anuncis.
Queda prohibit ficar qualsevol anunci, informació o publicitat a cap altre lloc del centre, sent responsable qui ho expose. Queden exclosos d’aquesta regulació els treballs d’alumnes que s’exposen a la part exterior de cada aula.

Article 62. Límits dels anuncis
El/la director/a, no permetrà en cap cas l’exposició d’aquells cartells, notes, comunicats que en els textos o imatges atempten o vulneren els drets fonamentals i les llibertats reconegudes per la Constitució, en l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i en la resta d’ordenament jurídic.

Article 63. Localització dels taulers d’anuncis
    • Tauler oficial d’anuncis: junt al despatx de direcció.
    • Tauler d’anuncis de l’AMPA: Junt porta d’accés amb interfono, a l’edifici d’Educació Primària.
    • Tauler d’informació sindical: Passadís junt sala mestres
    • Altres taulers d’anuncis generals: Junt porta d’accés amb interfono, a l’edifici d’Educació Primària, front consergeria i junt porta d’accés a edifici Educació Infantil.

TITOL IX –  Sobre les comunicacions amb la comunitat educativa

La direcció General de Tecnologies de la Informació i les comunicacions, mitjançant la Subdirecció General d’Innovació Tecnològica en els àmbits d’Educació, hisenda i Justícia, en data 1 març de 2019, considera que per al centre pot ser autoritzada l’aplicació TELEGRAM per la Sotsecretaria de la CEICE, com a òrgan responsable del tractament de dades, sempre que:
    • No tracten ni difonguen dades personals del tractament de les quals siguen responsables els titulars d’òrgans superiors o del nivell directiu de la Conselleria. Té la condició de dades personal tota informació que es puga relacionar amb una persona Física identificada o identificable. Aquesta definició inclou, entre altres dades, imatges, veu, codis d’identificació, qualificacions o opinions.
    • No incloguen qualsevol tipus de publicitat, o que puguen ser utilitzades per a una finalitat diferent a la pròpia comunicació de caràcter educatiu.

Una vegada autoritzada l’aplicació TELEGRAM com a canal unidireccional de comunicació amb la comunitat educativa, al temps de les pròpies que la CEICE fica a disposició per a tal finalitat com són el correu electrònic oficial del centre i la plataforma web ÍTACA FAMÍLIA, a la qual poden accedir les famílies una vegada signada la petició davant el/la secretari/a del centre, i tenint en compte la facilitat d’aquest mitjans i l’estalvi de paper i recursos econòmics que suposa el fet de deixar de repartit les tradicionals circulars informatives en paper les quals tampoc asseguraven que arribaren aquestes a les famílies, el centre, per comunicar-se amb la comunitat educativa, el centre estableix els següents mitjans:
    • Comunicacions centre-famílies (circulars informatives de centre/grup, convocatòries de reunions col·lectives)
        ◦ ITACA FAMÍLIA
        ◦ Canal TELEGRAM de centre
        ◦ Canals TELEGRAM dels diferents grups classe, els quals el centre no pot assegurar cada curs la seua existència
        ◦ Correu electrònic (sempre que les famílies faciliten les dades)
        ◦ Taulers oficials d’anuncis del centre
        ◦ Web oficial del centre
    • Comunicacions equip directiu cap claustre
        ◦ Correu electrònic
        ◦ Canal TELEGRAM intern
          
    • Comunicacions centre membres Consell i les seues comissions
        ◦ Correu electrònic.
Les convocatòries es realitzaran per correu electrònic, excepte pel que fa al sector alumnat, al qual se li faran arribar en paper i per correu electrònic als pares/mares/tutors/les legals sempre que ho autoritzen.

DISPOSICIONS FINALS

    1. El Reglament de Règim Interior del Centre d’Educació Infantil i Primària Botànic Calduch, te com a referència legislativa i queda subordinat a:
    • LOE (LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.(«BOE» 106, de 4-5-2006.)
    • LOMQE (LLEI ORGÀNICA 8/2013, per a la millora de la qualitat educativa
    • ORDE de 4 d’octubre de 2005, del conseller de Cultura, Educació i Esport de creació de l’arxiu de registres sobre convivència escolar
    • DECRET 118/ 2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació
    • DECRET 233/1997, de 2 de setembre, de del Govern Valencià, pel qual s ‘a prova el Reglament Organic i Funcional de les Escoles d’Educació Infantil i deis Col·legis d’Educació Primària.
    • ORDRE de 31 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula el pla de convivència dels centres docents
    • Instrucció 1/2010 de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Educació, sobre l’ús adequat dels espais públics i dels taulers d’anúncis en l’àmbit de la Conselleria d’Educació, així com de tots els centres i departaments depenents de la mateixa.
    • LLEI 15/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Autoritat del Professorat
    • Resolució 11 desembre de 2017, de les Conselleries que estableix el protocol sobre salut mental
    • DECRET 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l’alumnat, pares, mares, tutors o tutores, mestres i personal d’administració i servicis. (DOGV 5738 del 9-04-2008.)
    • ORDE 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el dret de l’alumnat a l’objectivitat en l’avaluació, i s’establix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d’obtenció del títol acadèmic que corresponga
    • LLEI 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana
    • RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2016, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten instruccions i orientacions d’atenció sanitària específica en centres educatius per a regular l’atenció sanitària a l’alumnat amb problemes de salut crònica, en horari escolar, l’atenció a la urgència previsible i no previsible, així com l’administració de medicaments i l’existència de farmacioles en els centres escolars
    • RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2018, de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per al compliment de la normativa de protecció de dades en els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat.
    • LLEI 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i adolescència 
    • RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a aplicar-les als centres docents sostinguts amb fons públics d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana davant diversos supòsits de no-convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues.
    • ORDRE 20/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià.
    • Ordre de 27 de novembre de 1984, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula la utilització de les instal·lacions i dependències dels centres públics de preescolar, educació general bàsica, educació especial i educació permanent d’adults.
    • Ordre de 20 de juliol de 1995 per la qual es regula la utilització pels ajuntaments i altres entitats de les instal·lacions de les escoles d’educació infantil, col·legis d’educació primària, centres d’educació especial, instituts d’educació secundària i centres docents públics que imparteixen els ensenyaments de règim especial dependents del Ministeri d’Educació i Ciència.
       
    2. El present Reglament entrarà en vigor el dia de la seua valoració pel Consell Escolar del CEIP Botànic Calduch i l’aprovació del director del centre.

Vila-real, a xx de xx de 2019

Aprovat per el Consell Escolar del Col·legi Públic Botànic Calduch, per primera vegada el 27 de novembre de 2008.

Modificat i actualitzat, valorat pel Consell Escolar del CEIP Botànic Calduch en la sessió del  9 d’abril de 2014, i aprovat per la directora, Eva Aparici Saborit, al que s’ha afegit:
    • Al Títol IV, el CAPÍTOL 2. Sobre l’actuació dels centre docents públics davant de menors els pares dels quals no conviuen
    • Article 43. Protocol d’actuació davant situacions de malaltia per part de l’alumnat i del subministrament de medicaments
    • Modificació de l’article 38 sobre entrades per començar la jornada del matí i de la vesprada

Modificat i actualitzat, valorat pel Consell Escolar del CEIP Botànic Calduch en la sessió del  xx de gener de 2020, i aprovat per el director, José Luis Gómez Galindo, al que s’ha afegit:

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 14 de maige 2020