Ajudes assistencials menjador escolar i materials

RESOLUCIONS BEQUES MENJADOR 23/24

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

BEQUES MENJADOR CURS 2023/2024
LLISTAT DEFINITIU BENEFICIARIS/ES

*Pendent publicació
Pendent de publicació els llistats definitius de beneficiaris/es i de no beneficiaris/es, així com el tipus d’ajuda i import restant a abonar.

Les hem comunicat personalment a cada alumne/a, porten la notificació a les motxilles i bossetes.

Segons la RESOLUCIÓ de la direcció general de Centres Docents per la qual s’estableix la puntuació mínima per a la concessió d’ajudes de menjador en el curs 2023/2024, s’estableix l’import d’ajuda corresponent a cada puntuació

PREU DIARI DEL MENJADOR 4,25€

Aquesta resolució posa fi a la via administrativa, i podrà ser potestativament recorreguda en reposició davant del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d’un mes des de la seua publicació, o ser impugnada per mitjà de la  interposició de recurs contenciós-administratiu davant de la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de le ndemà a la data de la seua publicació.
En el cas de presentar recurs de reposició, este haurà de presentar-se preferentment en el registre d’entrada de la conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport o en els registres d’entrada de les direccions territorials corresponents.

Vila-real, xx d’octubre de 2023
Signat: Josep L. Gómez Galindo
Director del centreRESOLUCIÓ PROVISIONAL

BEQUES MENJADOR CURS 2023/2024
LLISTAT PROVISIONAL PUNTUACIÓ OBTINGUDA


11 setembre 2023

Publicats els llistats provisionals amb les puntuacions obtingudes.

Les hem comunicat personalment a cada alumne/a, porten la notificació a les motxilles i bossetes.

En cas de dubte, contactar amb el centre per e-mail: 12004357@edu.gva.es

Reclamacions fins el 22 de setembre 2023

PUBLICADA RESOLUCIÓ QUE ESTABLEIX LA PUNTUACIÓ MÍNIMA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES ASSISTENCIALS I L’IMPORT BECAT CORRESPONENT A CADA PUNTUACIÓ PER AL CURS 2022/2023

PREU DIARI DEL MENJADOR 4,25€

IMPORTS CORRESPONENTS A CADA PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓIMPORT DE L’AJUDAIMPORT DIARI A ABONAR
204,25€0,00€
194,25€0,00€
183,50€0,75€
17
16
15
14
3€1,25€
13
12
2,50€1,75€
11
10
9
8
7
2€2,25€

Recordeu que la part a abonar es cobra mensualment sempre per domiciliació bancària, a mes vençut

Si no heu facilitat encara les dades bancàries actualitzades, cal que ho feu per començar a fer ús del servei al corresponent
FORMULARI SOL·LICITUD COMENSALS HABITUALS

AJUDES ASSISTENCIALS MENJADOR ESCOLAR 23/24

ALUMNAT QUE EL CURS 22/23 VA SOL·LICITAR AJUDA PER AL MENJADOR ESCOLAR

Famílies usuàries de WEB FAMÍLIA, accedir a visualitzar i descarregar l’esborrany de sol·licitud d’ajuda, on constaran pregravades les dades que obren en poder de l’Administració relatives a:

Situació de desocupació o atur sense prestació ni subsidi
– Família nombrosa
– Família monoparental
– Beneficiari/a de la Renda Valenciana d’Inclusió
– Grau de discapacitat legalment reconegut


Si les persones sol·licitants estan conformes amb les dades de l’esborrany, caldrà IMPRIMIR (a cada família sol·licitant  s’ha facilitat una còpia), SIGNAR I PRESENTAR L’ESBORRANY EN EL CENTRE, podeu entregar a secretaria fins el 5 de juliol, en horari de 9 a 9:45h

En cas que les dades que figuren a l’esborrany no siguen correctes, caldrà imprimir i assenyalar al circumstància que canvia a l’aparat G, presentant al centre físicament la documentació justificativa

Famílies NO usuàries de WEB FAMÍLIA, s’ha facilitat a cada alumne/a l’esborrany de sol·licitud d’ajuda per al menjador escolar, comprovar les dades i signar i presentar l’esborrany, i en cas de modificació, acreditar per procedir a la corresponent actualització (Apartat G).

NOVES SOL·LICITUDS: ALUMNAT QUE EL CURS 22/23 NO VA SOL·LICITAR AJUDA PER AL MENJADOR ESCOLAR

1. SOL·LICITUD DEGUDAMENT COMPLIMENTADA (consergeria o web centre)
2. FOTOCÒPIA DE DNI/NIF/PASSAPORT/NIE dels sol·licitants i de l’alumnat
3. FOTOCÒPIA del LLIBRE DE FAMÍLIA o DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITE SER FAMÍLIA MONOPARENTAL/NOMBROSA, per tal d’acreditar la composició de la unitat familiar
4. AUTORITZACIÓ CONSULTA DADES AEAT. La  sol·licitud ha d’estar signada per tots/es els/les sol·licitants
5. SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ SENSE COBRAMENT O SUBSIDI.
Tots els sol·licitants han d’estar en situació de desocupació i  no percebre ni prestació ni subsidi per desocupació. Es comprovarà d’ofici per l’Administració. No cal aportar documentació.
6. SÓN MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR
– El pare i la mare, l’alumne/a, germans/es menors 26 anys o amb discapacitat igual o major del 33% que convisquen en el domicili sempre que no perceben cap tipus d’ingressos. Altres circumstàncies consultar la resolució.
7. CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS (Beneficiaris directes): fills/es violència de gènere, alumnat en situació d’acolliment familiar, víctimes de terrorisme, …
Acreditar amb la documentació que ho justifique.

CAL JUSTIFICAR DOCUMENTALMENT TOTA CIRCUMSTÀNCIA SOCIOFAMILIAR QUE ES SOL·LICITE ES TINGA EN COMPTE

*IMPORTANT: La sol·licitud ha d’estar signada per tots/es els/les sol·licitants

LES SOL·LICITUDS PRESENTADES FORA DE  TERMINI QUEDARAN EXCLOSES

Teniu tota la informació a la Resolució clicant en aquest enllaç, així com a la web de Conselleria, i per suposat, al secretari del centre en horari d’atenció.

Sol·licitud

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 6 de juny al 5 de juliol 2023
HORARI DE PRESENTACIÓ
DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9 A 9:45


Qualsevol dubte contacteu 964 73 87 87 / 12004357@edu.gva.es

Web Conselleria Educació Menjador/transport escolar

AJUDES MATERIAL
ESCOLAR 23/24

AJUDES MATERIAL ESCOLAR NO CURRICULAR PER A ALUMNAT PERTANYENT A FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT SOCIOECONÒMICA 23/24

Publicada la normativa per sol·licitar AJUDES MATERIAL per al proper curs.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: FINS 5 JULIOL 2023

HORARI DE PRESENTACIÓ
DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9 A 9:45h, a Secretaria del centre
Qualsevol dubte contacteu 964 73 87 87 / 12004357@edu.gva.es

FORMA DE PRESENTACIÓ

ALUMNAT QUE EL CURS 22/23 VA SOL·LICITAR AJUDA MENJADOR.
Marcar a l’esborrany la casella D, material escolar. (Repartirem esborranys a l’alumnat en quan estiga disponible. També el podreu imprimir al WEB FAMILIA)
ALUMNAT QUE EL CURS 22/23 NO VA SOL·LICITAR AJUDA MENJADOR.
NOVA SOL·LICITUD. Complimentar i presentar a secretaria del centre.

*IMPORTANT: La sol·licitud ha d’estar signada per tots/es els/les sol·licitants

LES SOL·LICITUDS PRESENTADES FORA DE TERMINI QUEDARAN EXCLOSES