Beques menjador

RESOLUCIONS BEQUES MENJADOR 22/23

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

BEQUES MENJADOR CURS 2022/2023
LLISTAT DEFINITIU BENEFICIARIS/ES

Dijous 20 d’octubre 2022
S’han publicat hui els llistats definitius de beneficiaris/es i de no beneficiaris/es, així com el tipus d’ajuda i import restant a abonar.

Les hem comunicat personalment a cada alumne/a, porten la notificació a les motxilles i bossetes.

Segons la RESOLUCIÓ de la direcció general de Centres Docents per la qual s’estableix la puntuació mínima per a la concessió d’ajudes de menjador en el curs 2021/2022, s’estableix l’import d’ajuda corresponent a cada puntuació

PREU DIARI DEL MENJADOR 4,25€

Aquesta resolució posa fi a la via administrativa, i podrà ser potestativament recorreguda en reposició davant del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d’un mes des de la seua publicació, o ser impugnada per mitjà de la  interposició de recurs contenciós-administratiu davant de la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de le ndemà a la data de la seua publicació.
En el cas de presentar recurs de reposició, este haurà de presentar-se preferentment en el registre d’entrada de la conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport o en els registres d’entrada de les direccions territorials corresponents.

Vila-real, 20 d’octubre de 2022
Signat: Josep L. Gómez Galindo
Director del centreRESOLUCIÓ PROVISIONAL

BEQUES MENJADOR CURS 2022/2023
LLISTAT PROVISIONAL PUNTUACIÓ OBTINGUDA


Dimarts 13 setembre 2022

S’han publicat hui els llistats provisionals amb les puntuacions obtingudes.

Les hem comunicat personalment a cada alumne/a, porten la notificació a les motxilles i bossetes.

En cas de dubte, contactar amb el centre per e-mail: 12004357@edu.gva.es

Reclamacions fins el dilluns 26 de setembre 2022

PUBLICADA RESOLUCIÓ QUE ESTABLEIX LA PUNTUACIÓ MÍNIMA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES ASSISTENCIALS I L’IMPORT BECAT CORRESPONENT A CADA PUNTUACIÓ PER AL CURS 2022/2023

PREU DIARI DEL MENJADOR 4,25€

IMPORTS CORRESPONENTS A CADA PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓIMPORT DE L’AJUDAIMPORT DIARI A ABONAR
204,25€0,00€
194,25€0,00€
183,50€0,75€
17
16
15
14
3€1,25€
13
12
2,50€1,75€
11
10
9
8
7
2€2,25€

Recordeu que la part a abonar es cobra mensualment sempre per domiciliació bancària, aproximadament cap el dia 10 del mes en curs.

Si no heu facilitat encara les dades bancàries actualitzades, cal que ho feu per començar a fer ús del servei al corresponent
FORMULARI SOL·LICITUD COMENSALS HABITUALS

AJUDES ASSISTENCIALS MENJADOR ESCOLAR 22/23

ALUMNAT QUE EL CURS 21/22 VA SOL·LICITAR AJUDA PER AL MENJADOR ESCOLAR

Famílies usuàries de WEB FAMÍLIA, accedir a visualitzar i descarregar l’esborrany de sol·licitud d’ajuda, on constaran pregravades les dades que obren en poder de l’Administració relatives a:

Situació de desocupació o atur sense prestació ni subsidi
– Família nombrosa
– Família monoparental
– Beneficiari/a de la Renda Valenciana d’Inclusió
– Grau de discapacitat legalment reconegut


Si les persones sol·licitants estan conformes amb les dades de l’esborrany, caldrà IMPRIMIR (a cada família sol·licitant  s’ha facilitat una còpia), SIGNAR I PRESENTAR L’ESBORRANY EN EL CENTRE, podeu entregar als tutors/es fins el 18 de juny

En cas que les dades que figuren a l’esborrany no siguen correctes, caldrà imprimir i assenyalar al circumstància que canvia a l’aparat G, presentant al centre físicament la documentació justificativa

Famílies NO usuàries de WEB FAMÍLIA, s’ha facilitat a cada alumne/a l’esborrany de sol·licitud d’ajuda per al menjador escolar, comprovar les dades i signar i presentar l’esborrany, i en cas de modificació, acreditar per procedir a la corresponent actualització (Apartat G).

NOVES SOL·LICITUDS: ALUMNAT QUE EL CURS 21/22 NO VA SOL·LICITAR AJUDA PER AL MENJADOR ESCOLAR

1. SOL·LICITUD DEGUDAMENT COMPLIMENTADA (consergeria o web centre)
2. FOTOCÒPIA DE DNI/NIF/PASSAPORT/NIE dels sol·licitants i de l’alumne
3. FOTOCÒPIA del LLIBRE DE FAMÍLIA o DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITE SER FAMÍLIA MONOPARENTAL, per tal d’acreditar la composició de la unitat familiar
4. AUTORITZACIÓ CONSULTA DADES AEAT. La  sol·licitud ha d’estar signada per tots/es els/les sol·licitants
5. SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ SENSE COBRAMENT O SUBSIDI.
Tots els sol·licitants han d’estar en situació de desocupació i  no percebre ni prestació ni subsidi per desocupació. Es comprovarà d’ofici per l’Administració. No cal aportar documentació.
6. SÓN MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR
– El pare i la mare, l’alumne/a, germans/es menors 26 anys o amb discapacitat igual o major del 33% que convisquen en el domicili sempre que no perceben cap tipus d’ingressos. Altres circumstàncies consultar la resolució.
7. CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS (Beneficiaris directes): fills/es violència de gènere, alumnat en situació d’acolliment familiar, víctimes de terrorisme, …
Acreditar amb la documentació que ho justifique.

CAL JUSTIFICAR DOCUMENTALMENT TOTA CIRCUMSTÀNCIA SOCIOFAMILIAR QUE ES SOL·LICITE ES TINGA EN COMPTE

*IMPORTANT: La sol·licitud ha d’estar signada per tots/es els/les sol·licitants

LES SOL·LICITUDS PRESENTADES FORA DE  TERMINI QUEDARAN EXCLOSES

Teniu tota la informació a la Resolució clicant en aquest enllaç, així com a la web de Conselleria, i per suposat, al secretari del centre en horari d’atenció.

Sol·licitud

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 7 de juny al 6 de juliol 2022

HORARI DE PRESENTACIÓ

DIMECRES 8 i 15 / DILLUNS 13 i 20 DE JUNY de 2022, de 9 a 10:30h

A partir del 22 de juny fins el 6 de juliol, en horari de secretaria. 9 a 10h

Qualsevol dubte contacteu 964 73 87 87 / 12004357@edu.gva.es

Web Conselleria Educació Menjador/transport escolar