Ajudes assistencials menjador escolar i materials

AJUDES ASSISTENCIALS MENJADOR ESCOLAR 24/25

ALUMNAT QUE EL CURS 23/24 VA SOL·LICITAR AJUDA PER AL MENJADOR ESCOLAR

Famílies usuàries de WEB FAMÍLIA
Accedir a visualitzar i descarregar l’esborrany de sol·licitud d’ajuda, on constaran pregravades les dades que obren en poder de l’Administració relatives a:

Situació de desocupació o atur sense prestació ni subsidi
– Família nombrosa
– Família monoparental
– Beneficiari/a de la Renda Valenciana d’Inclusió
– Grau de discapacitat legalment reconegut


Si les persones sol·licitants estan conformes amb les dades de l’esborrany, caldrà IMPRIMIR, SIGNAR I PRESENTAR L’ESBORRANY EN EL CENTRE, Horari secretaria:
De l’1 fins el 5 de juliol, de dilluns a divendres, de 9 a 10:30h
Del 8 de juliol fins el 23 de juliol, dilluns i dimarts, de 9 a 10:30h

En cas que les dades que figuren a l’esborrany no siguen correctes, caldrà imprimir i assenyalar la circumstància que canvia a l’aparat G, presentant al centre físicament la documentació justificativa.

Famílies NO usuàries de WEB FAMÍLIA
Es facilitarà des del centre l’esborrany de sol·licitud d’ajuda per al menjador escolar de cada alumne/a, comprovar les dades i signar i presentar l’esborrany, i en cas de modificació, acreditar per procedir a la corresponent actualització (Apartat G).

NOVES SOL·LICITUDS: ALUMNAT QUE EL CURS 23/24 NO VA SOL·LICITAR AJUDA PER AL MENJADOR ESCOLAR

1. SOL·LICITUD DEGUDAMENT COMPLIMENTADA (consergeria o web centre)
2. FOTOCÒPIA DE DNI/NIF/PASSAPORT/NIE dels sol·licitants i de l’alumnat
3. FOTOCÒPIA del LLIBRE DE FAMÍLIA o DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITE SER FAMÍLIA MONOPARENTAL/NOMBROSA, per tal d’acreditar la composició de la unitat familiar
4. AUTORITZACIÓ CONSULTA DADES AEAT. La  sol·licitud ha d’estar signada per tots/es els/les sol·licitants
5. SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ SENSE COBRAMENT O SUBSIDI.
Tots els sol·licitants han d’estar en situació de desocupació i  no percebre ni prestació ni subsidi per desocupació. Es comprovarà d’ofici per l’Administració. No cal aportar documentació.
6. SÓN MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR
– El pare i la mare, l’alumne/a, germans/es menors 26 anys o amb discapacitat igual o major del 33% que convisquen en el domicili sempre que no perceben cap tipus d’ingressos. Altres circumstàncies consultar la resolució.
7. CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS (Beneficiaris directes): fills/es violència de gènere, alumnat en situació d’acolliment familiar, víctimes de terrorisme, …
Acreditar amb la documentació que ho justifique.

CAL JUSTIFICAR DOCUMENTALMENT TOTA CIRCUMSTÀNCIA SOCIOFAMILIAR QUE ES SOL·LICITE PERQUÈ ES TINGA EN COMPTE

*IMPORTANT: La sol·licitud ha d’estar signada per tots/es els/les sol·licitants

LES SOL·LICITUDS PRESENTADES FORA DE  TERMINI QUEDARAN EXCLOSES

Teniu tota la informació a la Resolució clicant en aquest enllaç, així com a la web de Conselleria, i per suposat, al secretari del centre en horari d’atenció.

Sol·licitud

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 1 de juliol fins el 23 de juliol 2024
HORARI DE PRESENTACIÓ
DE L’1 DE JULIOL FINS EL 5 DE JULIOL, DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9 A 10:30H

DEL 5 DE JULIOL FINS EL 23 DE JULIOL, DILLUNS I DIMARTS DE 9 A 10:30H

Qualsevol dubte contacteu 964 73 87 87 / 12004357@edu.gva.es

Web Conselleria Educació Menjador/transport escolar

ANEXO-I_Solicitud-Ayudas-Comedor-Escolar_180491_BI

Resolucion-18-de-junio-ayudas-de-comedor_2024_6292

RESOLUCIONS BEQUES MENJADOR 23/24

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

BEQUES MENJADOR CURS 2023/2024
LLISTAT DEFINITIU BENEFICIARIS/ES

*Pendent publicació
Pendent de publicació els llistats definitius de beneficiaris/es i de no beneficiaris/es, així com el tipus d’ajuda i import restant a abonar.

Les hem comunicat personalment a cada alumne/a, porten la notificació a les motxilles i bossetes.

Segons la RESOLUCIÓ de la direcció general de Centres Docents per la qual s’estableix la puntuació mínima per a la concessió d’ajudes de menjador en el curs 2023/2024, s’estableix l’import d’ajuda corresponent a cada puntuació

PREU DIARI DEL MENJADOR 4,25€

Aquesta resolució posa fi a la via administrativa, i podrà ser potestativament recorreguda en reposició davant del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d’un mes des de la seua publicació, o ser impugnada per mitjà de la  interposició de recurs contenciós-administratiu davant de la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de le ndemà a la data de la seua publicació.
En el cas de presentar recurs de reposició, este haurà de presentar-se preferentment en el registre d’entrada de la conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport o en els registres d’entrada de les direccions territorials corresponents.

Vila-real, xx d’octubre de 2023
Signat: Josep L. Gómez Galindo
Director del centreRESOLUCIÓ PROVISIONAL

BEQUES MENJADOR CURS 2023/2024
LLISTAT PROVISIONAL PUNTUACIÓ OBTINGUDA


11 setembre 2023

Publicats els llistats provisionals amb les puntuacions obtingudes.

Les hem comunicat personalment a cada alumne/a, porten la notificació a les motxilles i bossetes.

En cas de dubte, contactar amb el centre per e-mail: 12004357@edu.gva.es

Reclamacions fins el 22 de setembre 2023

PUBLICADA RESOLUCIÓ QUE ESTABLEIX LA PUNTUACIÓ MÍNIMA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES ASSISTENCIALS I L’IMPORT BECAT CORRESPONENT A CADA PUNTUACIÓ PER AL CURS 2022/2023

PREU DIARI DEL MENJADOR 4,25€

IMPORTS CORRESPONENTS A CADA PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓIMPORT DE L’AJUDAIMPORT DIARI A ABONAR
204,25€0,00€
194,25€0,00€
183,50€0,75€
17
16
15
14
3€1,25€
13
12
2,50€1,75€
11
10
9
8
7
2€2,25€

Recordeu que la part a abonar es cobra mensualment sempre per domiciliació bancària, a mes vençut

Si no heu facilitat encara les dades bancàries actualitzades, cal que ho feu per començar a fer ús del servei al corresponent
FORMULARI SOL·LICITUD COMENSALS HABITUALS